Vzdoruj jako les

31. 7. – 2. 8. 2020
LES. Společenství pro pěstování, teorii a umění
Lesní pozemek u obce Písečná, Ústí nad Orlicí

mapa
facebook
fotoalbum

2020 06 02 les poster a4
Daniela & Linda Dostálkovy, 2020

Resist Like Woods 

31. 7. – 2. 8. 2020
WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art
A forest plot near the village of Písečná, Ústí nad Orlicí

map
facebook
photoalbum

2020 06 02 les poster a4
Daniela & Linda Dostálkovy, 2020

Zveme vás do LESa na druhý ročník setkání zástupců lesních, rostlinných a mezidruhových společenstev, odborníků z oblasti lesního a půdního hospodářství a oborů týkajících se krajiny, kurátorů, umělců, aktivistů a všech, kteří se nevejdou do tohoto pojmenování. Společný čas nám kromě povídání, pozorování a odpočinku naplní přednášky, lesní kino, čtení, meditace, sdílení příběhů, vaření, performance, koncert a letos i výstava.

Rezistence se v dnešní době klimatické, politické, sociální a zdravotní nestability stala jedním z hlavních požadavků zmírnění a zpomalení destruktivních dopadů lidské působnosti. Křehkost přírodních společenství, která jsme narušili, se nám vrací zpět v podobě vymírání druhů, poruch autoimunitních a krajinných systémů, odvodnění, eroze, pandemií apod. Projekt Where are Europe’s last primary forests? (Kde jsou poslední evropské pralesy?), publikovaný v časopise DIVERSITY AND DISTRIBUTION v roce 2018, sledoval, jak původní evropské lesy odolávají privatizaci a zprůmyslnění krajiny. Dospěli jsme do bodu, kdy z původního evropského lesa zbyl jen fragment, který přestože se nachází pod ochranou, stále slouží dalšímu vytěžování a je předmětem ekonomických zájmů. Křiklavým příkladem nedávné doby je poslední pruh praevropského pralesa Bělověžský národní park na hranicích Polska a Běloruska, který se paradoxně zachoval díky soukromým zájmům středověké polské šlechty, která si ho uhájila jako loviště. Nicméně i tam v posledním desetiletí výrazně stoupla těžba. Dalším příkladem je pak rumunský prales, který mizí i přes protesty a petice evropské veřejnosti. V Čechách se nám i přes všechny těžební záměry zachovalo 18 pralesů.

Rezistence lesních společenství může být příkladná v tom, jak se les snaží zakrýt povrch planety, obsadit prázdná místa a svým vytrváním chránit životadárnou půdní vrstvu. Tuto schopnost stále má i přes postupující sucho. Lidské dílo však vítězí v masivním odlesňování lesních porostů pomocí těžké technologie vyspělých harvestorů, jejichž pohyb v lese navíc způsobuje odtékání vody z vytěžených oblastí a erozi vyschlé obnažené půdy.

Michael Marder si ve své eseji Resist Like A Plant všímá toho, jak občanské protesty související s nastávající klimatickou a ekonomickou krizí nabírají podobu vegetativní spolupráce a odolnosti. Jak hnutí jako Occupy volí nepohyblivé způsoby protestu, přebývání na místě, sezení na zemi v lidském řetězci vzájemně propojených končetin, které evokují spíše zabrání místa, fyzického vrůstání do něj, než touhu po násilné konfrontaci, která je zvířecím předobrazem vzdoru. Přímá fyzická přítomnost bez jakékoliv formy reprezentace vyjadřuje v nejtělesnějším způsobu zachycení hledání udržitelného společenského uspořádání. Celkově je politika hnutí Occupy politikou prostoru, nikoli času, a rozšiřuje svůj dosah tím, že se replikuje v různých lokalitách po celém světě. Occupy zavrhli ideál suverénního a rozhodného jednání, řízeného racionálním, vědomým nebo sebevědomým, individuálním nebo kolektivním subjektem, a namísto toho pěstují horizontálně se rozrůstající grassroots, kteří se vynoří tam, kde jsou postaveny protestní stany, ve stínu mrakodrapů. Tyto formáty rezistence si občané půjčují z rostlinných společenství a staví tak základy rostlino-lidské republice. 

Těšíme se v LESe.

Sympozium Vzdoruj jako les pro vás připravují Are | are-events.org a Institut úzkosti ve spolupráci se spolkem Bubahof.

We invite you to the WOODS for the second year of a meeting of representatives of forest, plant and interspecies communities; experts in forestry, soil management and landscape disciplines; curators; artists; activists; and all who do not fit into these frames. In addition to talking, observing and relaxing, our joint time will be filled with lectures, a forest cinema, reading, meditation, story sharing, cooking, performances, a concert and, this year, an exhibition. 

In today’s era of climatic, political, social, and medical instability, resistance has become one of the primary means for ameliorating and slowing down the destructive consequences of human activity. The fragility of the natural communities that we have disrupted is coming back to us in the form of species extinction, the breakdown of autoimmune and landscape systems, dehydration, erosion, pandemic, and more. The project Where are Europe’s last primary forests?, published in the journal Diversity and Distributions in 2018, studied how Europe’s primary forests are resisting the privatization and industrialization of our landscape. We have reached the point where only a fragment remains of Europe’s primary forests – and this fragment, although it is under protection, is nonetheless used for continued extraction and is the subject of economic interests. One blatant example of this in recent times is the last strip of the Białowieża National Park on the border of Poland and Belarus, which, paradoxically, was preserved thanks to the personal interests of the medieval Polish aristocracy, who retained it as a hunting ground. Nonetheless, even here, extraction has risen substantially over the past decade. Another example is the Romanian primary forest, which is disappearing despite the protests and petitions of the European public. In the Czech Republic, despite all logging plans, 18 primary forests have been preserved.

The resistance of forest communities can serve as an example of how the forest tries to cover the planet's surface, occupy empty spaces, and protect the life-giving soil layer through its perseverance. It still has this ability despite advancing drought. Nevertheless, human activity is winning out in the massive deforestation of forest growth using heavy high-tech harvesters, whose movement in the forest also causes the draining of water from harvested areas and the erosion of dry exposed soil.

Michael Marder’s essay “Resist like a plant!” recognizes how civil expressions of disobedience and protests against the present market economy take on the form of vegetal cooperation and resistance. How movements like Occupy choose sedentary forms of protest – being in a location, sitting on the ground in a human chain formed by connecting limbs that evoke the occupation of a place, physically growing into it – rather than a desire for violent confrontation, a more animal model of resistance. Direct physical presence without any form of representation expresses, in the most physical form of presentation, the demand for a sustainable social order. Overall, the politics of the Occupy movement is a politics of space, not time, and it broadens its scope by replicating itself in many locations around the world. Occupy rejected the ideal of sovereign, decisive conduct directed by a rational, conscious, or subconscious individual or collective subject, instead cultivating a horizontally growing grassroots network that emerges in places where protest camps are built in the shadow of skyscrapers. These forms of resistance are borrowed by citizens from plant communities to build the foundations of a vegetal–human republic.

We look forward to meeting you in the WOODS.

Resist Like the Woods is prepared for you by Are | are-events.org and the Institute of Anxiety in collaboration with Bubahof.

➡ PRAKTICKÉ INFORMACE

Bohužel už není možné si své místo rezervovat, kapacita je naplněna.

Vezměte si prosím každý svůj hluboký talíř, hrnek, pokrývku hlavy nebo slunečník a také power banky. V lese nemáme elektřinu ani internet (pouze pro účinkující). Stany a ležení můžete postavit na louce u lesa, bude tam vysečená tráva. K dispozici bude čistá voda, mobilní sprcha, lesní toalety a oheň.

Pokud s sebou berete pejska, prosím berte na vědomí, že na místě jsou zvířata – malá kůzlátka, ovce, slepice a další pes, prosíme vás tedy o ohleduplnost, aby psi volně nepobíhali a neplašili zvířata. Mějte svého psa prosím plně pod kontrolou. Stejně tak prosíme nekrmte ovce a kůzlata, mohlo by to dopadnout špatně, musí být dokrmováni přiměřeně.

➡ DOPRAVA
Souřadnice jsou 50.027355, 16.462956.
Mapa

Pokud je to možné, dopravte se na místo vlakem – je to ekologičtější a ekonomičtější. Pro ty, kdo cestují vlakem, zasíláme v příloze mapu cesty od vlakové zastávky Dolní Dobrouč (po cyklostezce, směr Písečná a rybník Šušek, cca 40 minut chůze). Asi v polovině rybníku uvidíte u odpočívadla lesní odbočku doleva kolem chaty. Dáte se po ní a dojdete nahoru k louce obehnané ohradníkem. Ten si v označeném místě otevřete a zase zavřete, aby neutekly ovce, a vydáte se směrem ke stanu. Prosíme o uzavírání ohrady po celou dobu sympozia, bylo by těžké ovce chytat v lese.

Pokud je to nevyhnutelné a dorazíte na místo autem – zaparkujte prosím u čističky (vyznačeno na mapě). Souřadnice parkování u čističky jsou 50.03114, 16.46593. Pěšky je to k nám pak asi 5 minut chůze, cestu vyznačíme šipkami a přikládáme mapu s vyznačením cesty. Pokud si autem troufnete vyjet až na místo, pak můžete parkovat na louce. Na místo dojedete lesní cestou, která začíná asi v půli velkého rybníka u odpočívadla a malé chaty. Doporučujeme to pouze pro zkušenějším řidičům nebo autům s vyšším podvozkem.

➡ STRAVOVÁNÍ
Po celé tři dny bude fungovat Lesní kuchyně, která je součástí programu sympozia. Menu bude vegetariánské z ekologických a lokálních potravin za doporučenou cenu 100 Kč za každé jídlo. Jídlo a pití si samozřejmě můžete vzít vlastní. Součástí stravování bude také káva, čaj, voda. Víno a pivo za příspěvek.

➡ PRAKTICKÉ INFORMACE

Bohužel už není možné si své místo rezervovat, kapacita je naplněna.

Vezměte si prosím každý svůj hluboký talíř, hrnek, pokrývku hlavy nebo slunečník a také power banky. V lese nemáme elektřinu ani internet (pouze pro účinkující). Stany a ležení můžete postavit na louce u lesa, bude tam vysečená tráva. K dispozici bude čistá voda, mobilní sprcha, lesní toalety a oheň.

Pokud s sebou berete pejska, prosím berte na vědomí, že na místě jsou zvířata – malá kůzlátka, ovce, slepice a další pes, prosíme vás tedy o ohleduplnost, aby psi volně nepobíhali a neplašili zvířata. Mějte svého psa prosím plně pod kontrolou. Stejně tak prosíme nekrmte ovce a kůzlata, mohlo by to dopadnout špatně, musí být dokrmováni přiměřeně.

➡ DOPRAVA
Souřadnice jsou 50.027355, 16.462956.
Mapa

Pokud je to možné, dopravte se na místo vlakem – je to ekologičtější a ekonomičtější. Pro ty, kdo cestují vlakem, zasíláme v příloze mapu cesty od vlakové zastávky Dolní Dobrouč (po cyklostezce, směr Písečná a rybník Šušek, cca 40 minut chůze). Asi v polovině rybníku uvidíte u odpočívadla lesní odbočku doleva kolem chaty. Dáte se po ní a dojdete nahoru k louce obehnané ohradníkem. Ten si v označeném místě otevřete a zase zavřete, aby neutekly ovce, a vydáte se směrem ke stanu. Prosíme o uzavírání ohrady po celou dobu sympozia, bylo by těžké ovce chytat v lese.

Pokud je to nevyhnutelné a dorazíte na místo autem – zaparkujte prosím u čističky (vyznačeno na mapě). Souřadnice parkování u čističky jsou 50.03114, 16.46593. Pěšky je to k nám pak asi 5 minut chůze, cestu vyznačíme šipkami a přikládáme mapu s vyznačením cesty. Pokud si autem troufnete vyjet až na místo, pak můžete parkovat na louce. Na místo dojedete lesní cestou, která začíná asi v půli velkého rybníka u odpočívadla a malé chaty. Doporučujeme to pouze pro zkušenějším řidičům nebo autům s vyšším podvozkem.

➡ STRAVOVÁNÍ
Po celé tři dny bude fungovat Lesní kuchyně, která je součástí programu sympozia. Menu bude vegetariánské z ekologických a lokálních potravin za doporučenou cenu 100 Kč za každé jídlo. Jídlo a pití si samozřejmě můžete vzít vlastní. Součástí stravování bude také káva, čaj, voda. Víno a pivo za příspěvek.

Jsme les 010
Jsme les 010

➡ PROGRAM

➡ Pátek 31. 7.

18:00 – Příjezd a ubytování ve stanech na louce nebo v penzionu Rubínek

19:00 – Lesní kuchyně: večeře

20:00 – David Fesl a Sláva Sobotovičová: Country Life – Pojednání o Anně Pammrové a Laně Del Rey / David Fesl a Sláva Sobotovičová jsou umělci, kteří od roku 2016 tvoří také uměleckou dvojici. Jejich tématy jsou reflexe komunikace v rámci umělecké komunity a apropriovaný text.

20:30 – Vernisáž výstavy: Jan Boháč & Jonáš Richter, Daniela a Linda Dostálkovy, David Fesl, Kristina Fingerland, Václav Girsa, Denisa Langrová, Marie Lukáčová, Vojtěch Novák, Olbram Pavlíček, Ruta Putramentaite, Anna Ročňová, Lucie Rosenfeldová, Sláva Sobotovičová, David Střeleček, Ondřej Vinš, Lenka Vítková, Martin Zet

22:00 – Lesní kino: The Future was Desert Part I, II (rež. Sophia Al Maria, 2016), Hollow Earth (rež. New Mineral Collective - Emilija Škarnulytė a Tanya Busse, 2013), Semente Exterminadora [Exterminator Seed] (rež. Pedro Neves Marques, 2017), Slunce vyřezávané tisíci let zářezů - Příběh vesnice Magino (rež. Šinzuke Ogawa, 1986). Připravili kurátoři Tereza Porybná a Nicola Marzano. / Tereza Porybná je kulturní manažerka, kurátorka a producentka. V Londýně vedla do roku 2019 České centrum. Je členkou České psychedelické společnosti a British Psychedelic Society, dlouhodobě se zabývá jógou a studiem změněných stavů vědomí. Nicola Marzano je italský filmový vědec a kurátor, který vede filmový program ICA London a je spoluzakladatelem festivalu Frames of Representation.

➡ Sobota 1. 8.

9:00 – Lesní kuchyně: snídaně

10:00 – Sláva Sobotovičová: Rozprávka / Sláva Sobotovičová pracuje v médiu performance, videa a instalace. Ve své tvorbě používá historické formáty populární kultury, obzvláště zpěvu a textu, s důrazem na jejich političnost.

11:00 – Arnošt Novák: Nejsme ochránci přírody, jsme příroda, která se brání sama. Příroda, subjektivita a politika pozemšťanství. / Arnošt Novák je environmentální sociolog a vysokoškolský pedagog FHS UK.

12:00 – Josef Ánanda Skuhrovec: meditace / Josef Ánanda Skuhrovec je učitel jógy a meditace. Jeho praxe duchovních nauk zahrnuje učení jógy, tantry, zenu, advaity, džňány, mystiky, ajurvédy, šamanismu a dalších. Ve svých seminářích klade důraz na osobní prožitek a jeho technika pracuje s vědomím v těle až na hluboké buněčné úrovni.

13:00 – Lesní kuchyně: oběd

14:00 – Mikoláš Bělík: Vývoj osobnosti a cesta ke svobodě v horoskopu. Téma domov, země a životní prostředí - jak o ně pečovat z pohledu astrologie. Mimo přednášku proběhne: Horoskop lesa - nahlédnuto skrze horoskop lesní společnosti. / Mikoláš Bělík je praktikující architekt (Feng Shui a Vástu Šástra) a astrolog (západní a védská astrologie), působí v Praze.

15:00 – Milan Hron: Co jsme provedli našim lesům, že nás opouštějí? A jestlipak se vrátí? Věci se nedějí náhodně. Stalo se konečně to, co se stát muselo. Uděláme to, co je potřeba? / Milan Hron je přírodě blízký lesník.

16:00 – Tomáš Uhnák: Tmavá spravedlnost. Les zajišťuje celou řadu ekosystémových služeb a pro lesní komunity a rolníky zajišťuje také důležité kulturní a sociální aspekty. Stejně jako v zemědělství, i v lesích však dochází k rozvoji několika trajektorií, kdy se uhlíková neutralita, obchodování s emisemi uhlíku, biodiverzita a práva rolníků dostávají do konfliktu zájmů různých aktérů. Jak vypadají tyto konflikty a lze vytvářet symbiotické, mezidruhové vztahy? / Tomáš Uhnák je doktorand ČZU působící v Asociaci místních potravinových iniciativ.

17:00 – Vít Havránek: Oulipo na mechu. Ateliér jazykových her v mechem zvlněném koutku lesa za využití knihy Atlas potenciální literatury francouzské skupiny Oulipo. / Vít Havránek je kurátor a zaměstnanec Akademie výtvarných umění v Praze.
18:00 – Adéla Hrubá: Jedlý les na kopci - permakultura v praxi. Přednáška bude zaměřena na praktické životní zkušenosti při vytváření udržitelného modelu soužití, jak v rámci rodiny, tak se zaměřením na přesahy a expanzi do místní komunity, a jejich paralely s fungováním přirozených systémů. / Adéla Hrubá je permakulturní designérka, lektorka a konzultantka. Již téměř 15 let s rodnou žije a hospodaří na zhruba hektarovém pozemku, který je v síti Ukázkových permakulturních projektů pod názvem Zahrada na kopci. Iniciovala založení komunitní Zahrady bez plotu na pěší zóně v Žamberku a v současné době je členkou mezinárodního týmu Children in Permaculture, jehož cílem je integrovat permakulturu a zásady udržitelného života do škol.

18:30 – Denisa Tomášková: Klima, společnost a permakultura. Přednáška o tom, co je permakultura a jak může pomoci při vytváření pozitivní vize budoucnosti. / Denisa Tomášková je permakulturní lektorka a designérka, navrhuje zahrady a farmy, učí v Akademii permakultury. Je také matkou čtyř dětí a svou prací se snaží přinášet řešení pro ekologické pěstování jídla, život v harmonii s přírodou a krajinou a veselou budoucnost života s lidmi na zemi.

19:30 – Lesní kuchyně: večeře

21:00 – Peter Sit: Boričky. Boričky je názov lesa, ktorý sa nachádza na úpätí Malých Karpát v malej obci Dechtice. V 70tich rokoch pomohla moja babka Emíla Sitová vysadit tento borovicový les. Boričky a ich vtáky, divá zver, hlodavce, parazity, trávy, kvety, stromy, ich korene, huby, organizmy, ich spolunažívanie, cyklus, história, budúcnosť a mnoho ďalšieho slúži ako podklad pre myslenie, nástroj, metaforu, ale sú aj samostatné a nepotrebujú ani mňa ani nikoho iného. / Přemisťování mezi pozicemi umělce, organizátora, vydavatele, kurátora či editora je součástí umělecké praxe Petera Sita, který je letos spolu s Pracovní skupinou pro výzkum mimosmyslové estetiky finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého.

21:30 – Markéta Lisá: Třetího dne večer / Markéta Lisá je hudebnice.

22:00 – Enchanted Lands: Island Spells. Hudební set pražské post-ambientní producentky, inspirovaný odlehlými ostrovy, odlidštěnými sochami a fikčními světy Tove Jansson. / V Praze usazená Enchanted Lands debutovala v roce 2017 albem Feed Goals u pražského kazetového labelu Genot Centre, nyní navazuje nahrávkou Cryptic Island Eco-Sanctuary na decentralizovaném online labelu Quantum Natives. Ve své tvorbě Enchanted Lands načrtává svět rostlin, větrných harf a krystalických padů. Tyto zvuky zdánlivě nemají vztah k již existující realitě, přesto jsou vtahující, odkazující na imaginární svět, v němž jsou fyzickou realitou snové prožitky.

23:00 – BCAA system: LESATAJ. Hudebně narativní performance na pomezí DJingu, digitálně-instrumentálního live setu a intimního ASMR vyprávění u ohně. V dekonstruované změti současné experimentální elektroniky protkané akustickými strunami se propletou křehké melodické linky se šeptajícími i burácivými příběhy o možných budoucnostech malých i velkých soužití. Přímo na půdě LESA a jeho bezprostředního okolí a atmosféry se začne odvíjet improvizovaná zvuková spekulace o jeho možných obyvatelích a jejich nejistých osudech na nesnadné cestě hlubokým časem. / BCAA system je polyfunkční kolektiv existující na pomezí současné alternativní hudby, umění a teorie. Sídlí v Praze, ale usilují o přesahování všech svazujících hranic: “jsme součástí globální duše, patříme kamkoli a kdokoli patří k nám. #kolektivita #komunita #non-genre #noborders"
00:00 – New Magic Media: Co bylo zasazeno, bylo vzato zpět. (DJ set) Procesy osvobozování, zdivočování, radosti a regenerace. Erotická gesta zvuku. Tanči s ohněm, abys vrátil*a energii zpět do půdy.

➡ Neděle 2. 8.

9:00 – Lesní kuchyně: snídaně

9:30 – Tereza a Roman Štětinovi: O tábořišti ve Vanči a přilehlých lesích. / Umělci Tereza a Roman Štětinovi stručně představí minulost, současný stav a jejich plány na využití cca 4 ha pozemků ve Vanči na Vysočině, které byly v minulém roce Tereze a její sestře Vendule svěřeny jejich rodinou do užívání.

10:00 – Radek Pokorný: Les pod rouškou změny klimatu. Vývoj, stav a možná budoucnost lesa u nás. / Radek Pokorný je docentem v oboru pěstění lesa a vedoucím Ústavu zakládání a pěstění lesů Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Na Mendelově univerzitě vystudoval obor lesní inženýrství a zde také následné doktorské studium v oboru Aplikovaná a krajinná ekologie. V Ústavu výzkumu globální změny AV ČR se specializoval na ekofyziologii lesních dřevin, fenologii, produkci a alokaci biomasy či vodní bilanci lesních porostů v kontextu změn prostředí.

11.00 – Tereza Porybná: dechové cvičení a mettá bhávaná meditace / Tereza Porybná je kulturní manažerka, kurátorka a producentka. V Londýně vedla do roku 2019 České centrum. Je členkou České psychedelické společnosti a British Psychedelic Society, dlouhodobě se zabývá jógou a studiem změněných stavů vědomí.

11:30 – Alex Cilvikovskij: Úvod do psychedelické kultury. Entheogeny v domorodých kulturách a jejich využití v současné psychoterapii. / Alex Cilvikovskij je psycholog, člen české psychedelické společnosti, dlouhodobě se zabývající výzkumem psychedelik, především jihoamerických entheogenů.

12:00 – Filip Podolský: Co si představit pod pojmem geologie a jak ovlivňuje naši krajinu a životy. / Filip Podolský v minulosti pracoval v oboru ložiskové geologie na vyhledávání rudních nerostných surovin a aktuálně pracuje jako geolog v Ústí nad orlicí, kde se zabývá zejména užitou geologií, tzn. v oboru inženýrské geologie zakládáním staveb (rodinnné domy, rekonstrukce, průmyslové objekty, železnice, silnice), v oboru hydrogeologie potom vyhledáváním zdrojů podzemní vody, podmínek likvidace srážkových a přečištěných odpadních vod (domovní čistírny).

13:00 – Lesní kuchyně: oběd

14:00 – Mariana Serranová: Forevergreen. Výběr lesní a environmentální poezie, čtení v lese, název odkazuje k jedné z básní japonského básníka Nanaa Sakaki (sbírka Break the Mirror, 1987). / Mariana Serranová je kurátorka.
15:00 – Lesní dětská skupina: výstava a zpívací performance

➡ LESNÍ DĚTSKÁ SKUPINA Vzdoruj jako les (Program pro děti)
Uvedené časy jsou orientační - budeme aktualizovat na místě.

Pátek 31. 7.
18:00 – Dominik Lang, Martin Zet: První setkání Dětské lesní skupiny nad výstavou

Sobota 1. 8.
11:00 – Lenka Vítková: Procházka s bílým papírem
12:00 – Marie Lukáčová: Namalovat mamu. Namalovat tatu.
14:00 – Andrea Medunová: Výroba lesních chrastidel
16:00 – Václav Bělčák, Denisa Langrová, Ruta Putramentaite, Jonáš Richter: Zkouška Lesního orchestru
18:00 – Eva Jiřička: Testování smyslů a vytváření lesního menu na příští rok

Neděle 2. 8.
13:00 – Zahájení výstavy
14:00 – Vystoupení Dětského lesního orchestru

➡ PROGRAM

➡ Pátek 31. 7.

18:00 – Příjezd a ubytování ve stanech na louce nebo v penzionu Rubínek

19:00 – Lesní kuchyně: večeře

20:00 – David Fesl a Sláva Sobotovičová: Country Life – Pojednání o Anně Pammrové a Laně Del Rey / David Fesl a Sláva Sobotovičová jsou umělci, kteří od roku 2016 tvoří také uměleckou dvojici. Jejich tématy jsou reflexe komunikace v rámci umělecké komunity a apropriovaný text.

20:30 – Vernisáž výstavy: Jan Boháč & Jonáš Richter, Daniela a Linda Dostálkovy, David Fesl, Kristina Fingerland, Václav Girsa, Denisa Langrová, Marie Lukáčová, Vojtěch Novák, Olbram Pavlíček, Ruta Putramentaite, Anna Ročňová, Lucie Rosenfeldová, Sláva Sobotovičová, David Střeleček, Ondřej Vinš, Lenka Vítková, Martin Zet

22:00 – Lesní kino: The Future was Desert Part I, II (rež. Sophia Al Maria, 2016), Hollow Earth (rež. New Mineral Collective - Emilija Škarnulytė a Tanya Busse, 2013), Semente Exterminadora [Exterminator Seed] (rež. Pedro Neves Marques, 2017), Slunce vyřezávané tisíci let zářezů - Příběh vesnice Magino (rež. Šinzuke Ogawa, 1986). Připravili kurátoři Tereza Porybná a Nicola Marzano. / Tereza Porybná je kulturní manažerka, kurátorka a producentka. V Londýně vedla do roku 2019 České centrum. Je členkou České psychedelické společnosti a British Psychedelic Society, dlouhodobě se zabývá jógou a studiem změněných stavů vědomí. Nicola Marzano je italský filmový vědec a kurátor, který vede filmový program ICA London a je spoluzakladatelem festivalu Frames of Representation.

➡ Sobota 1. 8.

9:00 – Lesní kuchyně: snídaně

10:00 – Sláva Sobotovičová: Rozprávka / Sláva Sobotovičová pracuje v médiu performance, videa a instalace. Ve své tvorbě používá historické formáty populární kultury, obzvláště zpěvu a textu, s důrazem na jejich političnost.

11:00 – Arnošt Novák: Nejsme ochránci přírody, jsme příroda, která se brání sama. Příroda, subjektivita a politika pozemšťanství. / Arnošt Novák je environmentální sociolog a vysokoškolský pedagog FHS UK.

12:00 – Josef Ánanda Skuhrovec: meditace / Josef Ánanda Skuhrovec je učitel jógy a meditace. Jeho praxe duchovních nauk zahrnuje učení jógy, tantry, zenu, advaity, džňány, mystiky, ajurvédy, šamanismu a dalších. Ve svých seminářích klade důraz na osobní prožitek a jeho technika pracuje s vědomím v těle až na hluboké buněčné úrovni.

13:00 – Lesní kuchyně: oběd

14:00 – Mikoláš Bělík: Vývoj osobnosti a cesta ke svobodě v horoskopu. Téma domov, země a životní prostředí - jak o ně pečovat z pohledu astrologie. Mimo přednášku proběhne: Horoskop lesa - nahlédnuto skrze horoskop lesní společnosti. / Mikoláš Bělík je praktikující architekt (Feng Shui a Vástu Šástra) a astrolog (západní a védská astrologie), působí v Praze.

15:00 – Milan Hron: Co jsme provedli našim lesům, že nás opouštějí? A jestlipak se vrátí? Věci se nedějí náhodně. Stalo se konečně to, co se stát muselo. Uděláme to, co je potřeba? / Milan Hron je přírodě blízký lesník.

16:00 – Tomáš Uhnák: Tmavá spravedlnost. Les zajišťuje celou řadu ekosystémových služeb a pro lesní komunity a rolníky zajišťuje také důležité kulturní a sociální aspekty. Stejně jako v zemědělství, i v lesích však dochází k rozvoji několika trajektorií, kdy se uhlíková neutralita, obchodování s emisemi uhlíku, biodiverzita a práva rolníků dostávají do konfliktu zájmů různých aktérů. Jak vypadají tyto konflikty a lze vytvářet symbiotické, mezidruhové vztahy? / Tomáš Uhnák je doktorand ČZU působící v Asociaci místních potravinových iniciativ.

17:00 – Vít Havránek: Oulipo na mechu. Ateliér jazykových her v mechem zvlněném koutku lesa za využití knihy Atlas potenciální literatury francouzské skupiny Oulipo. / Vít Havránek je kurátor a zaměstnanec Akademie výtvarných umění v Praze.
18:00 – Adéla Hrubá: Jedlý les na kopci - permakultura v praxi. Přednáška bude zaměřena na praktické životní zkušenosti při vytváření udržitelného modelu soužití, jak v rámci rodiny, tak se zaměřením na přesahy a expanzi do místní komunity, a jejich paralely s fungováním přirozených systémů. / Adéla Hrubá je permakulturní designérka, lektorka a konzultantka. Již téměř 15 let s rodnou žije a hospodaří na zhruba hektarovém pozemku, který je v síti Ukázkových permakulturních projektů pod názvem Zahrada na kopci. Iniciovala založení komunitní Zahrady bez plotu na pěší zóně v Žamberku a v současné době je členkou mezinárodního týmu Children in Permaculture, jehož cílem je integrovat permakulturu a zásady udržitelného života do škol.

18:30 – Denisa Tomášková: Klima, společnost a permakultura. Přednáška o tom, co je permakultura a jak může pomoci při vytváření pozitivní vize budoucnosti. / Denisa Tomášková je permakulturní lektorka a designérka, navrhuje zahrady a farmy, učí v Akademii permakultury. Je také matkou čtyř dětí a svou prací se snaží přinášet řešení pro ekologické pěstování jídla, život v harmonii s přírodou a krajinou a veselou budoucnost života s lidmi na zemi.

19:30 – Lesní kuchyně: večeře

21:00 – Peter Sit: Boričky. Boričky je názov lesa, ktorý sa nachádza na úpätí Malých Karpát v malej obci Dechtice. V 70tich rokoch pomohla moja babka Emíla Sitová vysadit tento borovicový les. Boričky a ich vtáky, divá zver, hlodavce, parazity, trávy, kvety, stromy, ich korene, huby, organizmy, ich spolunažívanie, cyklus, história, budúcnosť a mnoho ďalšieho slúži ako podklad pre myslenie, nástroj, metaforu, ale sú aj samostatné a nepotrebujú ani mňa ani nikoho iného. / Přemisťování mezi pozicemi umělce, organizátora, vydavatele, kurátora či editora je součástí umělecké praxe Petera Sita, který je letos spolu s Pracovní skupinou pro výzkum mimosmyslové estetiky finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého.

21:30 – Markéta Lisá: Třetího dne večer / Markéta Lisá je hudebnice.

22:00 – Enchanted Lands: Island Spells. Hudební set pražské post-ambientní producentky, inspirovaný odlehlými ostrovy, odlidštěnými sochami a fikčními světy Tove Jansson. / V Praze usazená Enchanted Lands debutovala v roce 2017 albem Feed Goals u pražského kazetového labelu Genot Centre, nyní navazuje nahrávkou Cryptic Island Eco-Sanctuary na decentralizovaném online labelu Quantum Natives. Ve své tvorbě Enchanted Lands načrtává svět rostlin, větrných harf a krystalických padů. Tyto zvuky zdánlivě nemají vztah k již existující realitě, přesto jsou vtahující, odkazující na imaginární svět, v němž jsou fyzickou realitou snové prožitky.

23:00 – BCAA system: LESATAJ. Hudebně narativní performance na pomezí DJingu, digitálně-instrumentálního live setu a intimního ASMR vyprávění u ohně. V dekonstruované změti současné experimentální elektroniky protkané akustickými strunami se propletou křehké melodické linky se šeptajícími i burácivými příběhy o možných budoucnostech malých i velkých soužití. Přímo na půdě LESA a jeho bezprostředního okolí a atmosféry se začne odvíjet improvizovaná zvuková spekulace o jeho možných obyvatelích a jejich nejistých osudech na nesnadné cestě hlubokým časem. / BCAA system je polyfunkční kolektiv existující na pomezí současné alternativní hudby, umění a teorie. Sídlí v Praze, ale usilují o přesahování všech svazujících hranic: “jsme součástí globální duše, patříme kamkoli a kdokoli patří k nám. #kolektivita #komunita #non-genre #noborders"
00:00 – New Magic Media: Co bylo zasazeno, bylo vzato zpět. (DJ set) Procesy osvobozování, zdivočování, radosti a regenerace. Erotická gesta zvuku. Tanči s ohněm, abys vrátil*a energii zpět do půdy.

➡ Neděle 2. 8.

9:00 – Lesní kuchyně: snídaně

9:30 – Tereza a Roman Štětinovi: O tábořišti ve Vanči a přilehlých lesích. / Umělci Tereza a Roman Štětinovi stručně představí minulost, současný stav a jejich plány na využití cca 4 ha pozemků ve Vanči na Vysočině, které byly v minulém roce Tereze a její sestře Vendule svěřeny jejich rodinou do užívání.

10:00 – Radek Pokorný: Les pod rouškou změny klimatu. Vývoj, stav a možná budoucnost lesa u nás. / Radek Pokorný je docentem v oboru pěstění lesa a vedoucím Ústavu zakládání a pěstění lesů Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Na Mendelově univerzitě vystudoval obor lesní inženýrství a zde také následné doktorské studium v oboru Aplikovaná a krajinná ekologie. V Ústavu výzkumu globální změny AV ČR se specializoval na ekofyziologii lesních dřevin, fenologii, produkci a alokaci biomasy či vodní bilanci lesních porostů v kontextu změn prostředí.

11.00 – Tereza Porybná: dechové cvičení a mettá bhávaná meditace / Tereza Porybná je kulturní manažerka, kurátorka a producentka. V Londýně vedla do roku 2019 České centrum. Je členkou České psychedelické společnosti a British Psychedelic Society, dlouhodobě se zabývá jógou a studiem změněných stavů vědomí.

11:30 – Alex Cilvikovskij: Úvod do psychedelické kultury. Entheogeny v domorodých kulturách a jejich využití v současné psychoterapii. / Alex Cilvikovskij je psycholog, člen české psychedelické společnosti, dlouhodobě se zabývající výzkumem psychedelik, především jihoamerických entheogenů.

12:00 – Filip Podolský: Co si představit pod pojmem geologie a jak ovlivňuje naši krajinu a životy. / Filip Podolský v minulosti pracoval v oboru ložiskové geologie na vyhledávání rudních nerostných surovin a aktuálně pracuje jako geolog v Ústí nad orlicí, kde se zabývá zejména užitou geologií, tzn. v oboru inženýrské geologie zakládáním staveb (rodinnné domy, rekonstrukce, průmyslové objekty, železnice, silnice), v oboru hydrogeologie potom vyhledáváním zdrojů podzemní vody, podmínek likvidace srážkových a přečištěných odpadních vod (domovní čistírny).

13:00 – Lesní kuchyně: oběd

14:00 – Mariana Serranová: Forevergreen. Výběr lesní a environmentální poezie, čtení v lese, název odkazuje k jedné z básní japonského básníka Nanaa Sakaki (sbírka Break the Mirror, 1987). / Mariana Serranová je kurátorka.
15:00 – Lesní dětská skupina: výstava a zpívací performance

➡ LESNÍ DĚTSKÁ SKUPINA Vzdoruj jako les (Program pro děti)
Uvedené časy jsou orientační - budeme aktualizovat na místě.

Pátek 31. 7.
18:00 – Dominik Lang, Martin Zet: První setkání Dětské lesní skupiny nad výstavou

Sobota 1. 8.
11:00 – Lenka Vítková: Procházka s bílým papírem
12:00 – Marie Lukáčová: Namalovat mamu. Namalovat tatu.
14:00 – Andrea Medunová: Výroba lesních chrastidel
16:00 – Václav Bělčák, Denisa Langrová, Ruta Putramentaite, Jonáš Richter: Zkouška Lesního orchestru
18:00 – Eva Jiřička: Testování smyslů a vytváření lesního menu na příští rok

Neděle 2. 8.
13:00 – Zahájení výstavy
14:00 – Vystoupení Dětského lesního orchestru

Program připravily Zuzana Blochová, Edith Jeřábková, Barbora Kleinhamplová, Eva Koťátková, Dita Lamačová a Tereza Porybná. Na přípravách a organizaci sympozia se podílely Nela Klajbanová a Ida Taušlová.

LESNÍ KUCHYNĚ
Lesní kuchyně tentokrát upírá pozornost k vizualitě připravovaných jídel, která vycházejí z kresebných návrhů. Lesní kuchyně pracuje se surovinami ekologického zemědělství především z lokálních zdrojů a integruje ingredience z okolní přírody. Koncepci připravili Zuzana Blochová a David Fesl ve spolupráci s Julií Daňhelovou, Veronikou Holcovou, Ditou Lamačovou a Pavlínou Verbíkovou.

PODĚKOVÁNÍ
Filip Cenek, Julie Daňhelová, Václav Girsa, Veronika Holcová, Juliana Höschlová,
Markéta Lisá, Vojtěch Novák, Radim a Kristián Patkolovi, Eliška Štěrbová, Kateřina Turečková, Pavlína a Mirek Verbíkovi, Petr Vyhnálek, Martin Zet, členové LES. Společenství pro pěstování, teorii a umění a Obec Písečná

Sympozium Vzdoruj jako les pro vás připravují Are | are-events.org a Institut úzkosti ve spolupráci se spolkem Bubahof.

Podpora: Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hl. města Prahy, Státní fond kultury, SolidSun

Poděkování: The Emblem Hotel

Program připravily Zuzana Blochová, Edith Jeřábková, Barbora Kleinhamplová, Eva Koťátková, Dita Lamačová a Tereza Porybná. Na přípravách a organizaci sympozia se podílely Nela Klajbanová a Ida Taušlová.

LESNÍ KUCHYNĚ
Lesní kuchyně tentokrát upírá pozornost k vizualitě připravovaných jídel, která vycházejí z kresebných návrhů. Lesní kuchyně pracuje se surovinami ekologického zemědělství především z lokálních zdrojů a integruje ingredience z okolní přírody. Koncepci připravili Zuzana Blochová a David Fesl ve spolupráci s Julií Daňhelovou, Veronikou Holcovou, Ditou Lamačovou a Pavlínou Verbíkovou.

PODĚKOVÁNÍ
Filip Cenek, Julie Daňhelová, Václav Girsa, Veronika Holcová, Juliana Höschlová,
Markéta Lisá, Vojtěch Novák, Radim a Kristián Patkolovi, Eliška Štěrbová, Kateřina Turečková, Pavlína a Mirek Verbíkovi, Petr Vyhnálek, Martin Zet, členové LES. Společenství pro pěstování, teorii a umění a Obec Písečná

Sympozium Vzdoruj jako les pro vás připravují Are | are-events.org a Institut úzkosti ve spolupráci se spolkem Bubahof.

Podpora: Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hl. města Prahy, Státní fond kultury, SolidSun

Poděkování: The Emblem Hotel

1
Foto: Johana Pošová. 2020 @ LES. Společenství pro pěstování, teorii a umění.
2
Foto: Johana Pošová. 2020 @ LES. Společenství pro pěstování, teorii a umění.
3
Foto: Johana Pošová. 2020 @ LES. Společenství pro pěstování, teorii a umění.
1
Photo: Johana Pošová. 2020 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art
2
Photo: Johana Pošová. 2020 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art
3
Photo: Johana Pošová. 2020 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art
4
Foto: Johana Pošová. 2020 @ LES. Společenství pro pěstování, teorii a umění.
5
Foto: Johana Pošová. 2020 @ LES. Společenství pro pěstování, teorii a umění.
6
Foto: Johana Pošová. 2020 @ LES. Společenství pro pěstování, teorii a umění.
4
Photo: Johana Pošová. 2020 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art
5
Photo: Johana Pošová. 2020 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art
6
Photo: Johana Pošová. 2020 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art
7
Foto: Johana Pošová. 2020 @ LES. Společenství pro pěstování, teorii a umění.
8
Foto: Johana Pošová. 2020 @ LES. Společenství pro pěstování, teorii a umění.
9
Foto: Johana Pošová. 2020 @ LES. Společenství pro pěstování, teorii a umění.
10
Foto: Johana Pošová. 2020 @ LES. Společenství pro pěstování, teorii a umění.
12
Foto: Johana Pošová. 2020 @ LES. Společenství pro pěstování, teorii a umění.
13
Foto: Johana Pošová. 2020 @ LES. Společenství pro pěstování, teorii a umění.
14
Foto: Johana Pošová. 2020 @ LES. Společenství pro pěstování, teorii a umění.
15
Foto: Johana Pošová. 2020 @ LES. Společenství pro pěstování, teorii a umění.
17
Foto: Johana Pošová. 2020 @ LES. Společenství pro pěstování, teorii a umění.
16
Foto: Johana Pošová. 2020 @ LES. Společenství pro pěstování, teorii a umění.
19
Foto: Johana Pošová. 2020 @ LES. Společenství pro pěstování, teorii a umění.
20
Foto: Johana Pošová. 2020 @ LES. Společenství pro pěstování, teorii a umění.
21
Foto: Johana Pošová. 2020 @ LES. Společenství pro pěstování, teorii a umění.
22
Foto: Johana Pošová. 2020 @ LES. Společenství pro pěstování, teorii a umění.
23
Foto: Johana Pošová. 2020 @ LES. Společenství pro pěstování, teorii a umění.
24
Foto: Johana Pošová. 2020 @ LES. Společenství pro pěstování, teorii a umění.
25
Foto: Johana Pošová. 2020 @ LES. Společenství pro pěstování, teorii a umění.
7
Photo: Johana Pošová. 2020 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art
8
Photo: Johana Pošová. 2020 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art
9
Photo: Johana Pošová. 2020 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art
10
Photo: Johana Pošová. 2020 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art
12
Photo: Johana Pošová. 2020 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art
13
Photo: Johana Pošová. 2020 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art
14
Photo: Johana Pošová. 2020 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art
15
Photo: Johana Pošová. 2020 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art
17
Photo: Johana Pošová. 2020 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art
16
Photo: Johana Pošová. 2020 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art
19
Photo: Johana Pošová. 2020 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art
20
Photo: Johana Pošová. 2020 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art
21
Photo: Johana Pošová. 2020 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art
22
Photo: Johana Pošová. 2020 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art
23
Photo: Johana Pošová. 2020 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art
24
Photo: Johana Pošová. 2020 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art
25
Photo: Johana Pošová. 2020 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Předchozí akce

Past events