Vzdoruj jako les

31. 7. – 2. 8. 2020
LES – společenství pro pěstování, teorii a umění
Lesní a luční pozemek mezi obcemi Hnátnice a Písečná, Orlické hory

mapa
facebook
fotoalbum

2020 06 02 les poster a4
Daniela & Linda Dostálkovy, 2020

Resist Like Woods 

31. 7. – 2. 8. 2020
WOODS – Community for Cultivation, Theory and Art
Forest and meadow plot between the villages of Hnátnice and Písečná, Orlické Mountains

map
facebook
photoalbum

2020 06 02 les poster a4
Daniela & Linda Dostálkovy, 2020

Zveme vás do LESa na druhý ročník setkání zástupců lesních, rostlinných a mezidruhových společenstev, odborníků z oblasti lesního a půdního hospodářství a oborů týkajících se krajiny, kurátorů, umělců, aktivistů a všech, kteří se nevejdou do tohoto pojmenování. Společný čas nám kromě povídání, pozorování a odpočinku naplní přednášky, lesní kino, čtení, meditace, sdílení příběhů, vaření, performance, koncert a letos i výstava.

Rezistence se v dnešní době klimatické, politické, sociální a zdravotní nestability stala jedním z hlavních požadavků zmírnění a zpomalení destruktivních dopadů lidské působnosti. Křehkost přírodních společenství, která jsme narušili, se nám vrací zpět v podobě vymírání druhů, poruch autoimunitních a krajinných systémů, odvodnění, eroze, pandemií apod. Projekt Where are Europe’s last primary forests? (Kde jsou poslední evropské pralesy?), publikovaný v časopise DIVERSITY AND DISTRIBUTION v roce 2018, sledoval, jak původní evropské lesy odolávají privatizaci a zprůmyslnění krajiny. Dospěli jsme do bodu, kdy z původního evropského lesa zbyl jen fragment, který přestože se nachází pod ochranou, stále slouží dalšímu vytěžování a je předmětem ekonomických zájmů. Křiklavým příkladem nedávné doby je poslední pruh praevropského pralesa Bělověžský národní park na hranicích Polska a Běloruska, který se paradoxně zachoval díky soukromým zájmům středověké polské šlechty, která si ho uhájila jako loviště. Nicméně i tam v posledním desetiletí výrazně stoupla těžba. Dalším příkladem je pak rumunský prales, který mizí i přes protesty a petice evropské veřejnosti. V Čechách se nám i přes všechny těžební záměry zachovalo 18 pralesů.

Rezistence lesních společenství může být příkladná v tom, jak se les snaží zakrýt povrch planety, obsadit prázdná místa a svým vytrváním chránit životadárnou půdní vrstvu. Tuto schopnost stále má i přes postupující sucho. Lidské dílo však vítězí v masivním odlesňování lesních porostů pomocí těžké technologie vyspělých harvestorů, jejichž pohyb v lese navíc způsobuje odtékání vody z vytěžených oblastí a erozi vyschlé obnažené půdy.

Michael Marder si ve své eseji Resist Like A Plant všímá toho, jak občanské protesty související s nastávající klimatickou a ekonomickou krizí nabírají podobu vegetativní spolupráce a odolnosti. Jak hnutí jako Occupy volí nepohyblivé způsoby protestu, přebývání na místě, sezení na zemi v lidském řetězci vzájemně propojených končetin, které evokují spíše zabrání místa, fyzického vrůstání do něj, než touhu po násilné konfrontaci, která je zvířecím předobrazem vzdoru. Přímá fyzická přítomnost bez jakékoliv formy reprezentace vyjadřuje v nejtělesnějším způsobu zachycení hledání udržitelného společenského uspořádání. Celkově je politika hnutí Occupy politikou prostoru, nikoli času, a rozšiřuje svůj dosah tím, že se replikuje v různých lokalitách po celém světě. Occupy zavrhli ideál suverénního a rozhodného jednání, řízeného racionálním, vědomým nebo sebevědomým, individuálním nebo kolektivním subjektem, a namísto toho pěstují horizontálně se rozrůstající grassroots, kteří se vynoří tam, kde jsou postaveny protestní stany, ve stínu mrakodrapů. Tyto formáty rezistence si občané půjčují z rostlinných společenství a staví tak základy rostlino-lidské republice. 

Těšíme se v LESe.

Sympozium Vzdoruj jako les pro vás připravují Are | are-events.org a Institut úzkosti ve spolupráci se spolkem Bubahof.

We invite you to the WOODS for the second year of a meeting of representatives of forest, plant and interspecies communities; experts in forestry, soil management and landscape disciplines; curators; artists; activists; and all who do not fit into these frames. In addition to talking, observing and relaxing, our joint time will be filled with lectures, a forest cinema, reading, meditation, story sharing, cooking, performances, a concert and, this year, an exhibition. 

In today’s era of climatic, political, social, and medical instability, resistance has become one of the primary means for ameliorating and slowing down the destructive consequences of human activity. The fragility of the natural communities that we have disrupted is coming back to us in the form of species extinction, the breakdown of autoimmune and landscape systems, dehydration, erosion, pandemic, and more. The project Where are Europe’s last primary forests?, published in the journal Diversity and Distributions in 2018, studied how Europe’s primary forests are resisting the privatization and industrialization of our landscape. We have reached the point where only a fragment remains of Europe’s primary forests – and this fragment, although it is under protection, is nonetheless used for continued extraction and is the subject of economic interests. One blatant example of this in recent times is the last strip of the Białowieża National Park on the border of Poland and Belarus, which, paradoxically, was preserved thanks to the personal interests of the medieval Polish aristocracy, who retained it as a hunting ground. Nonetheless, even here, extraction has risen substantially over the past decade. Another example is the Romanian primary forest, which is disappearing despite the protests and petitions of the European public. In the Czech Republic, despite all logging plans, 18 primary forests have been preserved.

The resistance of forest communities can serve as an example of how the forest tries to cover the planet's surface, occupy empty spaces, and protect the life-giving soil layer through its perseverance. It still has this ability despite advancing drought. Nevertheless, human activity is winning out in the massive deforestation of forest growth using heavy high-tech harvesters, whose movement in the forest also causes the draining of water from harvested areas and the erosion of dry exposed soil.

Michael Marder’s essay “Resist like a plant!” recognizes how civil expressions of disobedience and protests against the present market economy take on the form of vegetal cooperation and resistance. How movements like Occupy choose sedentary forms of protest – being in a location, sitting on the ground in a human chain formed by connecting limbs that evoke the occupation of a place, physically growing into it – rather than a desire for violent confrontation, a more animal model of resistance. Direct physical presence without any form of representation expresses, in the most physical form of presentation, the demand for a sustainable social order. Overall, the politics of the Occupy movement is a politics of space, not time, and it broadens its scope by replicating itself in many locations around the world. Occupy rejected the ideal of sovereign, decisive conduct directed by a rational, conscious, or subconscious individual or collective subject, instead cultivating a horizontally growing grassroots network that emerges in places where protest camps are built in the shadow of skyscrapers. These forms of resistance are borrowed by citizens from plant communities to build the foundations of a vegetal–human republic.

We look forward to meeting you in the WOODS.

Resist Like the Woods is prepared for you by Are | are-events.org and the Institute of Anxiety in collaboration with Bubahof.

1f2a9890
1f2a9890

➡ PROGRAM

➡ Pátek 31. 7.

18:00 – Příjezd a ubytování ve stanech na louce nebo v penzionu Rubínek

19:00 – Lesní kuchyně: večeře

20:00 – David Fesl a Sláva Sobotovičová: Country Life – Pojednání o Anně Pammrové a Laně Del Rey / David Fesl a Sláva Sobotovičová jsou umělci, kteří od roku 2016 tvoří také uměleckou dvojici. Jejich tématy jsou reflexe komunikace v rámci umělecké komunity a apropriovaný text.

22:00 – Lesní kino: The Future was Desert Part I, II (rež. Sophia Al Maria, 2016), Hollow Earth (rež. New Mineral Collective - Emilija Škarnulytė a Tanya Busse, 2013), Semente Exterminadora [Exterminator Seed] (rež. Pedro Neves Marques, 2017), Slunce vyřezávané tisíci let zářezů - Příběh vesnice Magino (rež. Šinsuke Ogawa, 1986). Připravili kurátoři Tereza Porybná a Nicola Marzano. / Tereza Porybná je kulturní manažerka, kurátorka a producentka. V Londýně vedla do roku 2019 České centrum. Je členkou České psychedelické společnosti a British Psychedelic Society, dlouhodobě se zabývá jógou a studiem změněných stavů vědomí. Nicola Marzano je italský filmový vědec a kurátor, který vede filmový program ICA London a je spoluzakladatelem festivalu Frames of Representation.

➡ Sobota 1. 8.

9:00 – Lesní kuchyně: snídaně

10:00 – Vernisáž výstavy: Jan Boháč & Jonáš Richter, Daniela a Linda Dostálkovy, David Fesl, Kristina Fingerland, Václav Girsa, Denisa Langrová, Marie Lukáčová, Vojtěch Novák, Olbram Pavlíček, Ruta Putramentaite, Anna Ročňová, Lucie Rosenfeldová, Sláva Sobotovičová, David Střeleček, Ondřej Vinš, Lenka Vítková, Martin Zet

11:00 – Arnošt Novák: Nejsme ochránci přírody, jsme příroda, která se brání sama. Příroda, subjektivita a politika pozemšťanství. / Arnošt Novák je environmentální sociolog a vysokoškolský pedagog FHS UK.

12:00 – Josef Ánanda Skuhrovec: meditace / Josef Ánanda Skuhrovec je učitel jógy a meditace. Jeho praxe duchovních nauk zahrnuje učení jógy, tantry, zenu, advaity, džňány, mystiky, ajurvédy, šamanismu a dalších. Ve svých seminářích klade důraz na osobní prožitek a jeho technika pracuje s vědomím v těle až na hluboké buněčné úrovni.

13:00 – Lesní kuchyně: oběd

15:00 – Milan Hron: Co jsme provedli našim lesům, že nás opouštějí? A jestlipak se vrátí? Věci se nedějí náhodně. Stalo se konečně to, co se stát muselo. Uděláme to, co je potřeba? / Milan Hron je přírodě blízký lesník.

16:00 – Tomáš Uhnák: Tmavá spravedlnost. Les zajišťuje celou řadu ekosystémových služeb a pro lesní komunity a rolníky zajišťuje také důležité kulturní a sociální aspekty. Stejně jako v zemědělství, i v lesích však dochází k rozvoji několika trajektorií, kdy se uhlíková neutralita, obchodování s emisemi uhlíku, biodiverzita a práva rolníků dostávají do konfliktu zájmů různých aktérů. Jak vypadají tyto konflikty a lze vytvářet symbiotické, mezidruhové vztahy? / Tomáš Uhnák je doktorand ČZU působící v Asociaci místních potravinových iniciativ.

17:00 – Vít Havránek: Oulipo na mechu. Ateliér jazykových her v mechem zvlněném koutku lesa za využití knihy Atlas potenciální literatury francouzské skupiny Oulipo. / Vít Havránek je kurátor a zaměstnanec Akademie výtvarných umění v Praze.

18:00 – Adéla Hrubá: Jedlý les na kopci - permakultura v praxi. Přednáška bude zaměřena na praktické životní zkušenosti při vytváření udržitelného modelu soužití, jak v rámci rodiny, tak se zaměřením na přesahy a expanzi do místní komunity, a jejich paralely s fungováním přirozených systémů. / Adéla Hrubá je permakulturní designérka, lektorka a konzultantka. Již téměř 15 let s rodnou žije a hospodaří na zhruba hektarovém pozemku, který je v síti Ukázkových permakulturních projektů pod názvem Zahrada na kopci. Iniciovala založení komunitní Zahrady bez plotu na pěší zóně v Žamberku a v současné době je členkou mezinárodního týmu Children in Permaculture, jehož cílem je integrovat permakulturu a zásady udržitelného života do škol.

19:30 – Lesní kuchyně: večeře

21:00 – Peter Sit: Boričky. Boričky je názov lesa, ktorý sa nachádza na úpätí Malých Karpát v malej obci Dechtice. V 70tich rokoch pomohla moja babka Emíla Sitová vysadit tento borovicový les. Boričky a ich vtáky, divá zver, hlodavce, parazity, trávy, kvety, stromy, ich korene, huby, organizmy, ich spolunažívanie, cyklus, história, budúcnosť a mnoho ďalšieho slúži ako podklad pre myslenie, nástroj, metaforu, ale sú aj samostatné a nepotrebujú ani mňa ani nikoho iného. / Přemisťování mezi pozicemi umělce, organizátora, vydavatele, kurátora či editora je součástí umělecké praxe Petera Sita, který je letos spolu s Pracovní skupinou pro výzkum mimosmyslové estetiky finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého.

21:30 – Markéta Lisá: Třetího dne večer / Markéta Lisá je hudebnice.

22:00 – Enchanted Lands: Island Spells. Hudební set pražské post-ambientní producentky, inspirovaný odlehlými ostrovy, odlidštěnými sochami a fikčními světy Tove Jansson. / V Praze usazená Enchanted Lands debutovala v roce 2017 albem Feed Goals u pražského kazetového labelu Genot Centre, nyní navazuje nahrávkou Cryptic Island Eco-Sanctuary na decentralizovaném online labelu Quantum Natives. Ve své tvorbě Enchanted Lands načrtává svět rostlin, větrných harf a krystalických padů. Tyto zvuky zdánlivě nemají vztah k již existující realitě, přesto jsou vtahující, odkazující na imaginární svět, v němž jsou fyzickou realitou snové prožitky.

23:00 – BCAA system: LESATAJ. Hudebně narativní performance na pomezí DJingu, digitálně-instrumentálního live setu a intimního ASMR vyprávění u ohně. V dekonstruované změti současné experimentální elektroniky protkané akustickými strunami se propletou křehké melodické linky se šeptajícími i burácivými příběhy o možných budoucnostech malých i velkých soužití. Přímo na půdě LESA a jeho bezprostředního okolí a atmosféry se začne odvíjet improvizovaná zvuková spekulace o jeho možných obyvatelích a jejich nejistých osudech na nesnadné cestě hlubokým časem. / BCAA system je polyfunkční kolektiv existující na pomezí současné alternativní hudby, umění a teorie. Sídlí v Praze, ale usilují o přesahování všech svazujících hranic: “jsme součástí globální duše, patříme kamkoli a kdokoli patří k nám. #kolektivita #komunita #non-genre #noborders"

00:00 – New Magic Media: Co bylo zasazeno, bylo vzato zpět. (DJ set) Procesy osvobozování, zdivočování, radosti a regenerace. Erotická gesta zvuku. Tanči s ohněm, abys vrátil*a energii zpět do půdy.

➡ Neděle 2. 8.

9:00 – Lesní kuchyně: snídaně

9:30 – Tereza a Roman Štětinovi: O tábořišti ve Vanči a přilehlých lesích. / Umělci Tereza a Roman Štětinovi stručně představí minulost, současný stav a jejich plány na využití cca 4 ha pozemků ve Vanči na Vysočině, které byly v minulém roce Tereze a její sestře Vendule svěřeny jejich rodinou do užívání.

10:00 – Radek Pokorný: Les pod rouškou změny klimatu. Vývoj, stav a možná budoucnost lesa u nás. / Radek Pokorný je docentem v oboru pěstění lesa a vedoucím Ústavu zakládání a pěstění lesů Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Na Mendelově univerzitě vystudoval obor lesní inženýrství a zde také následné doktorské studium v oboru Aplikovaná a krajinná ekologie. V Ústavu výzkumu globální změny AV ČR se specializoval na ekofyziologii lesních dřevin, fenologii, produkci a alokaci biomasy či vodní bilanci lesních porostů v kontextu změn prostředí.

11.00 – Josef Ánanda Skuhrovec: Dechové cvičení a mettá bhávaná meditace / Josef Ánanda Skuhrovec je učitel jógy a meditace. Jeho praxe duchovních nauk zahrnuje učení jógy, tantry, zenu, advaity, džňány, mystiky, ajurvédy, šamanismu a dalších. Ve svých seminářích klade důraz na osobní prožitek a jeho technika pracuje s vědomím v těle až na hluboké buněčné úrovni.

12:00 – Denisa Tomášková: Klima, společnost a permakultura. Přednáška o tom, co je permakultura a jak může pomoci při vytváření pozitivní vize budoucnosti. / Denisa Tomášková je permakulturní lektorka a designérka, navrhuje zahrady a farmy, učí v Akademii permakultury. Je také matkou čtyř dětí a svou prací se snaží přinášet řešení pro ekologické pěstování jídla, život v harmonii s přírodou a krajinou a veselou budoucnost života s lidmi na zemi.

13:00 – Lesní kuchyně: oběd

14:00 – Filip Podolský: Co si představit pod pojmem geologie a jak ovlivňuje naši krajinu a životy. / Filip Podolský v minulosti pracoval v oboru ložiskové geologie na vyhledávání rudních nerostných surovin a aktuálně pracuje jako geolog v Ústí nad orlicí, kde se zabývá zejména užitou geologií, tzn. v oboru inženýrské geologie zakládáním staveb (rodinnné domy, rekonstrukce, průmyslové objekty, železnice, silnice), v oboru hydrogeologie potom vyhledáváním zdrojů podzemní vody, podmínek likvidace srážkových a přečištěných odpadních vod (domovní čistírny).

15:00 – Mariana Serranová: Forevergreen. Výběr lesní a environmentální poezie, čtení v lese, název odkazuje k jedné z básní japonského básníka Nanaa Sakaki (sbírka Break the Mirror, 1987). / Mariana Serranová je kurátorka.
15:00 – Lesní dětská skupina: výstava a zpívací performance

➡ LESNÍ DĚTSKÁ SKUPINA Vzdoruj jako les (Program pro děti)
Uvedené časy jsou orientační - budeme aktualizovat na místě.

Pátek 31. 7.
18:00 – Dominik Lang, Martin Zet: První setkání Dětské lesní skupiny nad výstavou

Sobota 1. 8.
14:00 – Andrea Medunová: Výroba lesních chrastidel
16:00 – Marie Lukáčová: Namalovat mamu. Namalovat tatu.
18:00 – Eva Jiřička: Testování smyslů

Neděle 2. 8.
11:00 – Lenka Vítková: Procházka s bílým papírem

➡ PROGRAMME

➡ Friday 31 July

18:00 – Arrival and accommodation in tents in field or at Rubínek guest house

19:00 – Forest kitchen: dinner

20:00 – David Fesl and Sláva Sobotovičová: Country Life – A discourse on Anna Pammrová and Lana Del Rey / David Fesl and Sláva Sobotovičová are artists who since 2016 have been working together as an artistic couple. Their themes are reflections on communication within the framework of the artistic community and appropriated text.

22:00 – Forest cinema: The Future was Desert Part I, II (directed by Sophia Al Maria, 2016), Hollow Earth (directed by New Mineral Collective - Emilija Škarnulytė and Tanya Busse, 2013), Semente Exterminadora [Exterminator Seed] (directed by Pedro Neves Marques, 2017), Magino Village – A Tale (directed by Šinsuke Ogawa, 1986). Prepared by curators Tereza Porybná and Nicola Marzano. / Tereza Porybná is a cultural manager, curator and producer. Until 2019 she headed the Czech Centre in London. She is a member of both the Czech Psychedelic Society and the British Psychedelic Society, and has focused for several years on yoga and the study of states of consciousness. Nicola Marzano is an Italian film scholar and curator, who heads the ICA London film programme and is a co-founder of the Frames of Representation festival.

➡ Saturday 1 August

9:00 – Forest kitchen: breakfast

10:00 – Exhibition opening: Jan Boháč & Jonáš Richter, Daniela and Linda Dostálková, David Fesl, Kristina Fingerland, Václav Girsa, Denisa Langrová, Marie Lukáčová, Vojtěch Novák, Olbram Pavlíček, Ruta Putramentaite, Anna Ročňová, Lucie Rosenfeldová, Sláva Sobotovičová, David Střeleček, Ondřej Vinš, Lenka Vítková, Martin Zet

11:00 – Arnošt Novák: We're not conservationists of nature, we are nature defending itself. Nature, subjectivity and the politics of earthliness. / Arnošt Novák is an environmental sociologist and university teacher at the Faculty of Humanities, Charles University in Prague.

12:00 – Josef Ánanda Skuhrovec: Meditation / Josef Ánanda Skuhrovec is a teacher of yoga and meditation. His practice of spiritual science incorporates the teaching of yoga, tantra, Zen, Advaita, Jñāna, mysticism, Ayurveda, shamanism and others. In his seminars he places emphasis on personal experience, and his technique works with consciousness within the body, down to a deep cellular level.

13:00 – Forest kitchen: lunch

15:00 Milan Hron: What have we done to our forests to make them abandon us? And will they ever return? Things don't happen by chance. What had to happen has finally happened. Will we do what's necessary? / Milan Hron is a forest ranger with a close relationship to nature.
Lecture

16:00 – Tomáš Uhnák: A Dark Justice. The forest supports a whole range of ecosystem services, and for the forestry communities and farmers it also safeguards important cultural and social aspects. Just as in agriculture, in forests also several trajectories are being developed, in which carbon neutrality, trade in carbon emissions, biodiversity and farmers' rights are coming into conflict with the interests of various agencies. What form do these conflicts take, and is it possible to create symbiotic, inter-species relationships? / Tomáš Uhnák is a PhD student at the Czech University of Life Sciences, working at the Association of Local Foodstuffs Initiatives.

17:00 – Vít Havránek: Oulipo in Moss. A studio of linguistic games in a mossy corner of the forest, using the Atlas of Potential Literature from the French Oulipo group. / Vít Havránek is a curator and employee of the Academy of Fine Arts in Prague.

18:00 – Adéla Hrubá: The edible forest on the hill – permaculture in practice. The lecture shall focus on practical life experiences in the creation of a sustainable model of coexistence, both within the framework of the family and with a focus on overlaps and expansion into the local community, and their parallels with the functioning of natural systems. / Adéla Hrubá is a permaculture designer, lecturer and consultant. For almost 15 years she has been living and farming together with her family on a plot of land of approximately one hectare, which is within the network of Exemplary Permaculture Projects under the name Garden on the Hill. She initiated the establishment of the community Garden without a Fence in a pedestrianised area in Žamberk, and at present she is a member of the international team Children in Permaculture, whose aim is to integrate permaculture and the principles of sustainable life into schools.

19:30 – Forest kitchen: dinner

21:00 – Peter Sit: Boričky. Boričky is the name of a forest located at the foothills of the Small Carpathians, in the small community of Dechtice. In the 1970s my grandmother Emíla Sitová helped plant this pine forest. Boričky and its birds, wildlife, rodents, parasites, grass, flowers, trees, their roots, fungi, organisms, their coexistence, cycle, history, future and much more serves as a basis for reflection, a tool, a metaphor, but they are all independent and do not need me or anyone else. / A shifting between the positions of the artist, organiser, publisher, curator or editor is part of the artistic practice of Peter Sit, who together with the Extrasensory-Aesthetics Research Working Group is a finalist for this year's Jindřich Chalupecký Award.

21:30 – Markéta Lisá: Evening of the Third Day / Markéta Lisá is a musician.

22:00 – Enchanted Lands: Island Spells. A musical set by post-ambient producer from Prague, inspired by the remote islands, dehumanised sculptures and fictional worlds of Tove Jansson. / The Prague-based Enchanted Lands debuted in 2017 with the album Feed Goals on the Prague cassette label Genot Centre, and is now following up with the recording Cryptic Island Eco-Sanctuary on the decentralised online label Quantum Natives. In her work, Enchanted lands depicts a world of plants, Aeolian harps and crystal pads. These sounds seemingly have no relation to existing reality, but are nevertheless alluring, referring to an imaginary world in which dreamlike experiences are a physical reality.

23:00 – BCAA system: LESATAJ. A musical narrative performance on the borderline of DJ-ing, a digital-instrumental live set and intimate ASMR fireside storytelling. Within a deconstructed medley of contemporary experimental electronics, interwoven with acoustic strings, fragile melodic lines intertwine with whispering and thundering tales of possible futures of small and large coexistences. Directly within the territory of WOODS and its immediate surroundings and atmosphere, an improvised audio speculation begins to unfold about its possible inhabitants and their uncertain fates on an arduous journey through the depths of time. / BCAA system is a multidisciplinary collective operating on the boundary of contemporary alternative music, art and theory. They are based in Prague, but endeavour to transgress all restrictive borders: “we are part of a global spirit, we belong anywhere, and anyone belongs to us. #kolektivita #komunita #non-genre #noborders”

00:00 – New Magic Media: What was planted has been taken back (DJ set). Processes of liberation, disinhibition, joy and regeneration. An erotic gesture of sound. Dance with fire to return energy back to the soil.

➡ Sunday 2 August

9:00 – Forest kitchen: breakfast

9:30 – Tereza and Roman Štětina: On a camp in Vanč and the neighbouring forests. / Artists Tereza and Roman Štětina briefly present the past, present and their future plans for the utilisation of approximately 4 hectares of land in Vanč in the Vysočina region, bequeathed to Tereza and her sister Vendula by their family last year.

10:00 – Radek Pokorný: The forest beneath the veil of climate change. The development, state and possible future of the forest in our country. / Radek Pokorný is a senior lecturer in the field of forest cultivation and the head of the Department of Silviculture at the Faculty of Forestry and Wood Technology of Mendel University in Brno. At Mendel University he studied forest engineering, which he followed with a PhD. in the field of Applied and Landscape Ecology. At the Global Change Research Centre of the Czech Academy of Sciences he specialised in the ecophysiology of forest wood plants, phenology, production and allocation of biomass and the water balance of forest crops within the context of environmental change.

11.00 – Josef Ánanda Skuhrovec: breathing exercise and mettā bhāvanā meditation

12:00 – Denisa Tomášková: Climate, Society and Permaculture. A lecture about what permaculture entails and how it can help in shaping a positive vision of the future. / Denisa Tomášková is a permaculture lecturer and designer, who designs gardens and farms, and teaches at the Academy of Permaculture. She is also the mother of four children, and through her work she endeavours to present solutions for ecological cultivation of food, life in harmony with nature and a bright future for human life on Earth.

13:00 – Forest kitchen: lunch

14:00 – Filip Podolský: How do we understand the term geology, and how does it influence our landscape and lives? / Filip Podolský has previously worked in the field of economic geology in the search for minerals, and is currently employed as a geologist in Ústí nad Orlicí, where he focuses especially on the utilisation of geology, i.e. in the field of engineering geology in foundations of constructions (residential houses, reconstructions, industrial buildings, railways, roads), and in the field of hydrogeology in the search for sources of groundwater, conditions for liquidation of rainwater and treated waste water (home treatment plants).

15:00 – Mariana Serranová: Forevergreen. A selection of forest and environmental poetry, reading in the forest, the title refers to a poem by the Japanese poet Nanaa Sakaki (Break the Mirror collection, 1987). / Mariana Serranová is a curator.

➡ CHILDREN'S FOREST GROUP Resist Like Woods (Programme for children)

Friday 31 July
18:00 – Dominik Lang, Martin Zet: First meeting of Children's Forest Group for exhibition

Saturday 1 August
14:00 – Andrea Medunová: Production of forest rattles
16:00 – Marie Lukáčová: Paint mum and dad
18:00 – Eva Jiřička: Testing of senses

Sunday 2 August
11:00 – Lenka Vítková: Walk with white paper

1
Foto: Johana Pošová. 2020 @ LES – společenství pro pěstování, teorii a umění.
2
Foto: Johana Pošová. 2020 @ LES – společenství pro pěstování, teorii a umění.
3
Foto: Johana Pošová. 2020 @ LES – společenství pro pěstování, teorii a umění.
1
Photo: Johana Pošová. 2020 @ WOODS – Community for Cultivation, Theory and Art.
2
Photo: Johana Pošová. 2020 @ WOODS – Community for Cultivation, Theory and Art.
3
Photo: Johana Pošová. 2020 @ WOODS – Community for Cultivation, Theory and Art.
4
Foto: Johana Pošová. 2020 @ LES – společenství pro pěstování, teorii a umění.
5
Foto: Johana Pošová. 2020 @ LES – společenství pro pěstování, teorii a umění.
6
Foto: Johana Pošová. 2020 @ LES – společenství pro pěstování, teorii a umění.
4
Photo: Johana Pošová. 2020 @ WOODS – Community for Cultivation, Theory and Art.
5
Photo: Johana Pošová. 2020 @ WOODS – Community for Cultivation, Theory and Art.
6
Photo: Johana Pošová. 2020 @ WOODS – Community for Cultivation, Theory and Art.
7
Foto: Johana Pošová. 2020 @ LES – společenství pro pěstování, teorii a umění.
8
Foto: Johana Pošová. 2020 @ LES – společenství pro pěstování, teorii a umění.
9
Foto: Johana Pošová. 2020 @ LES – společenství pro pěstování, teorii a umění.
10
Foto: Johana Pošová. 2020 @ LES – společenství pro pěstování, teorii a umění.
12
Foto: Johana Pošová. 2020 @ LES – společenství pro pěstování, teorii a umění.
13
Foto: Johana Pošová. 2020 @ LES – společenství pro pěstování, teorii a umění.
14
Foto: Johana Pošová. 2020 @ LES – společenství pro pěstování, teorii a umění.
15
Foto: Johana Pošová. 2020 @ LES – společenství pro pěstování, teorii a umění.
17
Foto: Johana Pošová. 2020 @ LES – společenství pro pěstování, teorii a umění.
16
Foto: Johana Pošová. 2020 @ LES – společenství pro pěstování, teorii a umění.
19
Foto: Johana Pošová. 2020 @ LES – společenství pro pěstování, teorii a umění.
20
Foto: Johana Pošová. 2020 @ LES – společenství pro pěstování, teorii a umění.
21
Foto: Johana Pošová. 2020 @ LES – společenství pro pěstování, teorii a umění.
22
Foto: Johana Pošová. 2020 @ LES – společenství pro pěstování, teorii a umění.
23
Foto: Johana Pošová. 2020 @ LES – společenství pro pěstování, teorii a umění.
24
Foto: Johana Pošová. 2020 @ LES – společenství pro pěstování, teorii a umění.
25
Foto: Johana Pošová. 2020 @ LES – společenství pro pěstování, teorii a umění.
7
Photo: Johana Pošová. 2020 @ WOODS – Community for Cultivation, Theory and Art.
8
Photo: Johana Pošová. 2020 @ WOODS – Community for Cultivation, Theory and Art.
9
Photo: Johana Pošová. 2020 @ WOODS – Community for Cultivation, Theory and Art.
10
Photo: Johana Pošová. 2020 @ WOODS – Community for Cultivation, Theory and Art.
12
Photo: Johana Pošová. 2020 @ WOODS – Community for Cultivation, Theory and Art.
13
Photo: Johana Pošová. 2020 @ WOODS – Community for Cultivation, Theory and Art.
14
Photo: Johana Pošová. 2020 @ WOODS – Community for Cultivation, Theory and Art.
15
Photo: Johana Pošová. 2020 @ WOODS – Community for Cultivation, Theory and Art.
17
Photo: Johana Pošová. 2020 @ WOODS – Community for Cultivation, Theory and Art.
16
Photo: Johana Pošová. 2020 @ WOODS – Community for Cultivation, Theory and Art.
19
Photo: Johana Pošová. 2020 @ WOODS – Community for Cultivation, Theory and Art.
20
Photo: Johana Pošová. 2020 @ WOODS – Community for Cultivation, Theory and Art.
21
Photo: Johana Pošová. 2020 @ WOODS – Community for Cultivation, Theory and Art.
22
Photo: Johana Pošová. 2020 @ WOODS – Community for Cultivation, Theory and Art.
23
Photo: Johana Pošová. 2020 @ WOODS – Community for Cultivation, Theory and Art.
24
Photo: Johana Pošová. 2020 @ WOODS – Community for Cultivation, Theory and Art.
25
Photo: Johana Pošová. 2020 @ WOODS – Community for Cultivation, Theory and Art.

➡ PRAKTICKÉ INFORMACE

Bohužel už není možné si své místo rezervovat, kapacita je naplněna.

Vezměte si prosím každý svůj hluboký talíř, hrnek, pokrývku hlavy nebo slunečník a také power banky. V lese nemáme elektřinu ani internet (pouze pro účinkující). Stany a ležení můžete postavit na louce u lesa, bude tam vysečená tráva. K dispozici bude čistá voda, mobilní sprcha, lesní toalety a oheň.

Pokud s sebou berete pejska, prosím berte na vědomí, že na místě jsou zvířata – malá kůzlátka, ovce, slepice a další pes, prosíme vás tedy o ohleduplnost, aby psi volně nepobíhali a neplašili zvířata. Mějte svého psa prosím plně pod kontrolou. Stejně tak prosíme nekrmte ovce a kůzlata, mohlo by to dopadnout špatně, musí být dokrmováni přiměřeně.

➡ DOPRAVA
Souřadnice jsou 50.027355, 16.462956.
Mapa

Pokud je to možné, dopravte se na místo vlakem – je to ekologičtější a ekonomičtější. Pro ty, kdo cestují vlakem, zasíláme v příloze mapu cesty od vlakové zastávky Dolní Dobrouč (po cyklostezce, směr Písečná a rybník Šušek, cca 40 minut chůze). Asi v polovině rybníku uvidíte u odpočívadla lesní odbočku doleva kolem chaty. Dáte se po ní a dojdete nahoru k louce obehnané ohradníkem. Ten si v označeném místě otevřete a zase zavřete, aby neutekly ovce, a vydáte se směrem ke stanu. Prosíme o uzavírání ohrady po celou dobu sympozia, bylo by těžké ovce chytat v lese.

Pokud je to nevyhnutelné a dorazíte na místo autem – zaparkujte prosím u čističky (vyznačeno na mapě). Souřadnice parkování u čističky jsou 50.03114, 16.46593. Pěšky je to k nám pak asi 5 minut chůze, cestu vyznačíme šipkami a přikládáme mapu s vyznačením cesty. Pokud si autem troufnete vyjet až na místo, pak můžete parkovat na louce. Na místo dojedete lesní cestou, která začíná asi v půli velkého rybníka u odpočívadla a malé chaty. Doporučujeme to pouze pro zkušenějším řidičům nebo autům s vyšším podvozkem.

➡ STRAVOVÁNÍ
Po celé tři dny bude fungovat Lesní kuchyně, která je součástí programu sympozia. Menu bude vegetariánské z ekologických a lokálních potravin za doporučenou cenu 100 Kč za každé jídlo. Jídlo a pití si samozřejmě můžete vzít vlastní. Součástí stravování bude také káva, čaj, voda. Víno a pivo za příspěvek.

➡PRACTICAL INFORMATION

Unfortunately we are not accepting any more reservations, capacity is full.

Please all bring a dish, mug, sun hat or sun shade, and also power banks. In the forest we do not have electricity or internet (for staff only). You can pitch tents and camp in the meadow by the forest, the grass will be cut. Water, a mobile shower, forest toilets and a fire will be available.

If you bring a dog, please bear in mind that there are other animals on the site – small goats, sheep, hens and another dog, please therefore take care to ensure dogs do not run around unleashed and do not frighten other animals. Please keep your dog fully under control. Please also do not feed the sheep and goat kids, this could have undesirable consequences. Feeding must take place appropriately.

TRANSPORT
The co-ordinates are 50.027355, 16.462956.
Map

If possible, come to the site by train – this is both more ecological and economical. For those arriving by train, we send enclosed a map of the route from Dolní Dobrouč station (along the cycle route, in the direction of Písečná and Šušek lake, approx. 40 minute walk). Approximately half way along the lake by the lay-by is a forest turn-off to the left past the cottage. Take this turn and follow the route upwards to the fenced meadow. In the designated spot open the fencing, close it again to ensure the sheep do not escape, and head towards the tent. Please ensure the fencing is closed throughout the entire duration of the symposium, catching sheep in the forest would not be easy.

If you have no alternative but to travel by car, please park by the sewage plant (shown on the map). The co-ordinates for parking by the sewage plant are 50.03114, 16.46593. It is then a 5 minute walk to us, the route will be marked by arrows and we enclose a map indicating the route. If you bring your car directly to the site, you can park in the meadow. Drive to the site by the forest route, which beings approximately half way along the like by the lay-by and small cottage. Recommended only for experienced drivers or cars with a high undercarriage.

➡ MEALS
Throughout the three days a Forest Kitchen will operate, which is part of the symposium programme. The menu will be vegetarian, produced from ecological and local food, for a recommended price of CZK 100 per meal. You may naturally bring your own food and drink. Refreshments will also include coffee, tea and water. Wine and beer for a further contribution.

Program připravily Zuzana Blochová, Edith Jeřábková, Barbora Kleinhamplová, Eva Koťátková, Dita Lamačová a Tereza Porybná. Na přípravách a organizaci sympozia se podílely Nela Klajbanová a Ida Taušlová.

LESNÍ KUCHYNĚ
Lesní kuchyně tentokrát upírá pozornost k vizualitě připravovaných jídel, která vycházejí z kresebných návrhů. Lesní kuchyně pracuje se surovinami ekologického zemědělství především z lokálních zdrojů a integruje ingredience z okolní přírody. Koncepci připravili Zuzana Blochová a David Fesl ve spolupráci s Julií Daňhelovou, Veronikou Holcovou, Ditou Lamačovou a Pavlínou Verbíkovou.

PODĚKOVÁNÍ
Členky a členové LES. Společenství pro pěstování, teorii a umění, spolek bubahof, Václav Girsa, Edita Klembasová, Radka Špaňhelová, Petra Hudcová, Juliana Höschlová, Radim a Kristián Patkolovi, Eliška Štěrbová, Kateřina Turečková, Jaromír Verbík, Dan Vlček, Blanka Procházková, Štěpán Tůma, obec Písečná

Sympozium Vzdoruj jako les pro vás připravují Are | are-events.org a Institut úzkosti ve spolupráci se spolkem Bubahof.

Podpora: Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hl. města Prahy, Státní fond kultury, SolidSun

Poděkování: The Emblem Hotel

Programme prepared by Zuzana Blochová, Edith Jeřábková, Barbora Kleinhamplová, Eva Koťátková, Dita Lamačová and Tereza Porybná. Nela Klajbanová and Ida Taušlová contributed to the preparations and organisation of the symposium.

FOREST KITCHEN
This time the forest kitchen has fixed its attention on the visual aspect of the meals to be served, which is based on sketched designs. The forest kitchen works with produce from ecological farming, above all from local sources, and integrates ingredients from the surrounding environment. The conception was prepared by Zuzana Blochová and David Fesl in co-operation with Julie Daňhelová, Veronika Holcová, Dita Lamačová and Pavlína Verbíková.

THANKS
Members of WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art, Municipality of Písečná, bubahof association, Václav Girsa, Edita Klembasová, Radka Špaňhelová, Petra Hudcová, Juliana Höschlová, Radim and Kristián Patkolo, Eliška Štěrbová, Kateřina Turečková, Jaromír Verbík, Dan Vlček, Blanka Procházková, Štěpán Tůma

The symposium Resist like Woods is prepared by Are | are-events.org and the Institute of Anxiety in co-operation with Bubahof.

Support: Ministry of Culture of the Czech Republic, Prague City Hall, National Cultural Fund, SolidSun

Thanks: The Emblem Hotel

Předchozí akce

Past events

  • 03/06–18/06/2023

does not trust glasses