VELKOCHOVY: Tomáš Uhnák – Němé zoufalství vodních otroků

NELIDÉ, LIDÉ, KLIMA, STROJE

Série textů o velkochovech pohledem teoretiků, umělců a aktivistů

Nahlíží velkochovy jako oblast spojenou primárně s etikou a právy zvířat, současně ale upozorňuje na skutečnost, že velkochovy jsou kapitalistickými mechanismy, výsledkem ekonomických a mocenských zájmů a tlaků, které zabíjení ve velkém umožňují a normalizují. Texty se pokoušejí pojmenovat síť aktérů, činitelů a vztahů, které se na velkochovech podílejí a představují je jako komplexní problém.

Série textů vychází paralelně s probíhající kampaní Konec doby klecové za ukončení klecových chovů na území EU.

PODEPIŠTE PETICI a pomozte tak změnit chov zvířat!

Autorem již devátého textu s názvem Němé zoufalství vodních otroků; Politická, environmetální a sociální ekonomie rybího průmyslu je Tomáš Uhnák.

Tomas uhnak
Vizual Marie Lukáčová. 2019

LARGE-SCALE LIVESTOCK FARMING: Tomáš Uhnák – The Silent Desperation of Aquatic Slaves

NON-HUMANS, HUMANS, CLIMATE, MACHINES

A Series of Texts about Large-Scale Livestock Farming from the Viewpoint of Theorists, Artists and Activists

This series views large-scale livestock farming as an area primarily related to ethics and animal rights, but at the same time draws attention to the fact that large-scale farming is a capitalist mechanism, and is the result of economic and power-related interests and pressures that allow and normalise slaughter on a large-scale. The texts try to identify a network of actors, agents and relationships that are involved in large-scale farming and present them as a complex problem.

The series is published in parallel with the ongoing campaign All Farm Animals Deserve to Roam Free. We call to end this inhumane practice by banning all cages for farmed animals. Cages are cruel.

Sign petition HERE!

The author of the ninth contribution entitled The Silent Desperation of Aquatic Slaves; The Political, Environmental, and Social Economy of the Fishing Industry is Tomáš Uhnák.

Coming soon HERE!

Tomas uhnak
Visual Marie Lukáčová. 2019

MgA. Tomáš Uhnák, MSc. vystudoval politickou ekonomii potravinových systémů (Food Policy) na City, University of London. Je doktorand katedry humanitních věd – provozně ekonomické fakulty ČZU. Ve své výzkumné práci se věnuje teorii paradigmat agrárních a potravinových režimů. Zkoumá formování agrárních modelů skrze ideologické rámce průmyslového zemědělství a rolnických, emancipačních sociálních hnutí. Působí jako analytik a publicista politických, sociálních a environmentálních aspektů potravinových systémů. Je poslaneckým poradcem pro zemědělství a potravinové systémy. Dlouhodobě se věnuje rozvoji komunitou podporovaného zemědělství, je spoluzakladatel Iniciativy potravinové suverenity. Je externí zaměstnanec Asociace místních potravinových iniciativ (AMPI), kde se věnuje domácí a mezinárodní advokační práci témat komunitou podporovaného zemědělství, reformy společné zemědělské politiky, agroekologie a potravinové suverenity.


Řada dopadových analýz uvádí, že pokud bude rybářský průmysl pokračovat v drancování moří dosavadním tempem, a pokud nezmírníme negativní dopady klimatické změny, tak do roku 2050 se sníží život v mořích o více než 90% (Worm et al. 2006). Velkochovy ryb tak postupně nahrazují lov ryb na otevřeném moři a stávají se jedním z nejrychleji se rozvíjejících odvětví potravinářského průmyslu. Ačkoliv jsou velkochovy ryb často prezentovány jako udržitelnější východisko pro získávání ryb a uchování biodiverzity v mořích, tak se ukazuje, že naopak vytváří celou řádu negativních externalit.
Text uvádí hlavní výzvy, které tyto chovy představují pro společnost, životní prostředí a etiku. Popisuje nové formy otroctví v 21. století, na kterých je z velké části postavena ekonomická strategie části rybářského průmyslu. Zaměří se na problematiku fungování velkochovů ryb, zejména na jejich závislosti na výlovu divokých rybek. Nastíní šedou zónu legislativy, kvůli které nejsou zavedeny standardy welfare u ryb pro jejich usmrcování. V neposlední řadě se v textu můžete dočíst o současném výzkumu kognitivních schopností ryb, které proměňují diskurz a pohled na ryby, jako na cítící a prožívající živočichy, kterým je nutné přiznat jejich důstojnost.

Tomáš Uhnák received a Master’s in Food Policy at City, University of London. He is a doctoral student at the Department of Humanities in the Czech University of Life Sciences Faculty of Economics and Management. His research addresses paradigms of agricultural and food systems. He studies the formation of agricultural models through the ideological frameworks of industrial farming and emancipatory agrarian social movements. He works as an analyst and journalist of the political, social, and environmental aspects of food systems, and serves as a parliamentary consultant [tj. poradce sněmovně?] on farming and food systems. He has long been an advocate for the development of community-supported agriculture and is a co-founder of the Food Sovereignty Initiative (Iniciativa potravinové suverenity). With the Association of Local Food Initiatives (Asociace místních potravinových iniciativ, AMPI), he advocates domestically and internationally for community-supported agriculture, reforms of the Common Agricultural Policy, agroecology, and food sovereignty.

A number of impact analyses have shown that if the fishing industry continues to pillage the seas at its current rate, and if we do not reduce the negative effects of climate change, by 2050 sea life will shrink by more than 90% (Worm et al. 2006). Factory fish farms are gradually replacing deep sea fishing and are becoming one of the fastest-growing sectors of the food industry. Although factory fish farms are often presented as a more sustainable solution for acquiring fish and preserving biodiversity in the sea, they have turned out to create a whole range of negative externalities.
This text introduces the main challenges that these farms represent for society, the environment, and ethics. It describes new forms of slavery in the 21st century which largely form the basis of the economic strategy of part of the fishing industry. It focuses on the problems in the operation of factory fish farms, especially on their dependence on catching wild fish, and outlines the legislative gray area thanks to which welfare standards for the killing of fish have not been established. Last but not least, the text discusses contemporary research on the cognitive abilities of fish that is transforming the discourse and a view of fish that sees them as animals that feel and experience and whose dignity must be acknowledged.

Němé zoufalství vodních otroků
Politická, environmetální a sociální ekonomie rybího průmyslu

Není běžné setkat se s živou rybu v jejím přirozeném prostředí – ve vodě. Ryby tak známe spíše podle jejich jména než podle toho, jak skutečně vypadají, jak se chovají, kde žijí a jaké jsou jejich potřeby. Například takového tzv. nilského okouna jsem osobně zahlédl pouze v rámci „lehkého oběda našeho business menu“ jedné restaurace, měl formu filetu, byl doprovázen pošírovanou brokolicí a omáčkou z červené řepy. Kdo ví, třeba to byl jeden z těch okounů, který byl v 50. letech 20. stol přes protesty tajně vysazen do Viktoriina jezera v Africe, kvůli sportovnímu rybolovu členů britské koloniální administrativy. Tato dvoumetrová ryba jako nepůvodní druh v jezeře vzápětí téměř vyhladila stovky rybích populací žijících ve Viktoriině jezeře. Nebo pokud se chci po náročném dnu pobavit, přečtu si na obalu krevet v obchodě jejich původ, díky legislativní díře mohou pocházet z „farmového chovu v Mníšku pod Brdy“. Některé krevety mohou prožít časoprostorové mystérium, když jim cesta z Ekvádoru do Rumunska trvá nula hodin. Možná proto jsou tak čerstvé. Svět ryb a plodů moře je skutečně pestrý. Hlavním cílem tohoto textu je však představit sociální, environmentální a etické aspekty problematiky chovu ryb.

Péče o životní prostředí a zvířata je jedním z nejskloňovanějších společenských témat v současnosti a hledání adekvátních opatření ve snaze o vytvoření důstojnějších životních podmínek pro ne-lidské aktéry stále více rezonuje. Vzhledem k dobře popsaným negativním environmentálním, zdravotním a sociálním dopadům výroby a konzumace masa není divu, že jak spotřebitelé, tak firmy hledají alternativy a východiska. Všechno nasvědčuje tomu, že jsou to právě ryby a plody moře, které se těší stále většímu zájmu, nepochybně také kvůli častému spojování s pozitivními zdravotními aspekty.(...)

Celý text ke stažení ZDE.

Sea%20bream%20being%20dumped%20into%20ice%20slurry%20bins
Sea%20bass%20in%20vats%20of%20ice%20slurry%20on%20a%20greek%20fish%20farm.%20one%20fallen%20fish.
Rainbow%20trout%20in%20a%20bleeding%20tank%20after%20slaughter%20in%20france.%20some%20of%20them%20were%20still%20alive%20after%20the%20throat%20cut.
Sea%20bass%20still%20alive%20packed%20in%20styrofoam%20box
Rainbow%20trout%20manipulated%20for%20stripping%20(squeezing%20of%20eggs%20for%20artificial%20spawning)
Sick%20rainbow%20trout%20dying%20in%20a%20pen%20among%20other%20fish
Sea%20pens%20used%20for%20sea%20bream%20and%20sea%20bass%20farming
Sea%20bream%20being%20dumped%20into%20ice%20slurry%20bins
Sea%20bass%20in%20vats%20of%20ice%20slurry%20on%20a%20greek%20fish%20farm.%20one%20fallen%20fish.
Rainbow%20trout%20in%20a%20bleeding%20tank%20after%20slaughter%20in%20france.%20some%20of%20them%20were%20still%20alive%20after%20the%20throat%20cut.
Sea%20bass%20still%20alive%20packed%20in%20styrofoam%20box
Rainbow%20trout%20manipulated%20for%20stripping%20(squeezing%20of%20eggs%20for%20artificial%20spawning)
Sick%20rainbow%20trout%20dying%20in%20a%20pen%20among%20other%20fish
Sea%20pens%20used%20for%20sea%20bream%20and%20sea%20bass%20farming

Text přeložil Guy Tabachnick.

Série textů vychází paralelně s probíhající kampaní Konec doby klecové za ukončení klecových chovů na území EU.
PODEPIŠTĚ PETICI a pomozte tak změnit chov a život hospodářských zvířat!

Kampaň Konec doby klecové je dlouhodobou celounijní kampaňí, která byla zahájena na podzim roku 2014 mezinárodní organizací Compassion in World Farming. V České republice ji zastřešuje Společnost pro zvířata a NESEHNUTÍ.

Podrobné informace včetně mapy velkochovů v Česku najdete na stránkách hlavanahlave.cz

Text translated by Guy Tabachnick.

The series is published in parallel with the ongoing campaign All Farm Animals Deserve to Roam Free. We call to end this inhumane practice by banning all cages for farmed animals. Cages are cruel.

Sign petition HERE!

Předchozí akce

Past events