VELKOCHOVY: Patrik Gažo – Kto nechce hovoriť o kapitalizme, mal by mlčať aj o veľkochovoch 

NELIDÉ, LIDÉ, KLIMA, STROJE

Série textů o velkochovech pohledem teoretiků, umělců a aktivistů

Nahlíží velkochovy jako oblast spojenou primárně s etikou a právy zvířat, současně ale upozorňuje na skutečnost, že velkochovy jsou kapitalistickými mechanismy, výsledkem ekonomických a mocenských zájmů a tlaků, které zabíjení ve velkém umožňují a normalizují. Texty se pokoušejí pojmenovat síť aktérů, činitelů a vztahů, které se na velkochovech podílejí a představují je jako komplexní problém.

Série textů vychází paralelně s probíhající kampaní Konec doby klecové za ukončení klecových chovů na území EU.

PODEPIŠTE PETICI a pomozte tak změnit chov zvířat!

Autorem druhého textu je Patrik Gažo

Web final

LARGE-SCALE LIVESTOCK FARMING: Patrik Gažo – Whoever is not willing to talk about capitalism should also keep quiet about large-scale livestock farming

NON-HUMANS, HUMANS, CLIMATE, MACHINES

A Series of Texts about Large-Scale Livestock Farming from the Viewpoint of Theorists, Artists and Activists

This series views large-scale livestock farming as an area primarily related to ethics and animal rights, but at the same time draws attention to the fact that large-scale farming is a capitalist mechanism, and is the result of economic and power-related interests and pressures that allow and normalise slaughter on a large-scale. The texts try to identify a network of actors, agents and relationships that are involved in large-scale farming and present them as a complex problem.

The series is published in parallel with the ongoing campaign All Farm Animals Deserve to Roam Free. We call to end this inhumane practice by banning all cages for farmed animals. Cages are cruel.

Sign petition HERE!

Author of the second text for the series is Patrik Gažo.

The text will be published on Tuesday, the May 7th HERE!

Web final

Lidé využívají zvířata pro různé účely už od pradávna. Dnešní industrializovaná civilizace však dokáže vykořisťovat a zabíjet miliardy zvířat ročně. Morální odsouzení velkochovů není dostatečným řešením této situace, protože jejich existence je úzce spjatá s logikou a rozvojem kapitalistického ekonomického systému a jeho imperativy.
Patrik Gažo je doktorandem na katedře environmentálních studií na Masarykově univerzitě v Brně. Ve svém výzkumu se zaměřuje na rozpory a vztahy mezi zájmy pracujících a ochranou přírody.

People have taken advantage of animals for various uses since ancient times. Today's industrial civilisation, however, succeeds in exploiting and killing billions of animals every year. Passing moral judgement on intensive livestock farming is not enough to resolve this situation, because its existence is closely related to the logic and development of the capitalist economic system and its imperatives.

Patrik Gažo is a PhD student in the Department of Environmental Studies at Masaryk University in Brno. His research is focused on contradictions and relationships between employees' interests and conservation of the natural environment.

Kto nechce hovoriť o kapitalizme, mal by mlčať aj o veľkochovoch

Takýmto spôsobom by sa dal pozmeniť známy výrok filozofa a predstaviteľa frankfurtskej školy kritickej teórie Maxa Horkheimera, ktorý v roku 1939 napísal: „Kto nechce hovoriť o kapitalizme, mal by mlčať aj o fašizme.“ (Horkheimer 2005, s. 226) Poukazoval na to, že fašizmus nie je len akousi náhodnou odchýlkou od normálu či defektom prirodzene javiaceho sa spojenectva medzi liberálnou demokraciou a kapitalizmom, ale že je to v tieni ukrytý dôsledok rozporov kapitalistickej logiky výroby, ktorý čaká na svoju príležitosť. Na „hnednutie“ jedincov aj celých spoločností pôsobia rôzne vplyvy, no často súvisia so systémovou krízou akumulácie kapitálu a ekonomického rastu, na ktorých je stabilita kapitalizmu životne závislá.

Podobne ako Horkheimer hľadal systémové príčiny vzniku fašizmu, môžeme aj my premýšľať o ďalších, rovnako závažných problémoch dnešného sveta, ako je klimatická zmena či s ňou silno previazaná tzv. „živočíšna výroba“. Na prvý pohľad sa mnohým môže zdať, že nadpis tejto eseje spája dve absolútne odlišné a spolu nesúvisiace sféry našich životov. Preto si postupne posvietime na oprávnenosť tohto tvrdenia a objasníme mŕtvolné puto medzi kapitálom a veľkochovmi. Začať však musíme až v pradávnej minulosti.

Celý text najdete v PDF ke stažení zde:

Whoever is not willing to talk about capitalism should also keep quiet about factory farming

This is how we might alter a famous quote by a philosopher and a representative of the critical theory of the Frankfurt School, Max Horkheimer, who wrote in 1939: „Whoever is not willing to talk about capitalism should also keep quiet about fascism.“ (Horkheimer 2005, s. 226) He pointed out that fascism is not just a random deviation from the standard or a defect of a naturally-occurring alliance between liberal democracy and capitalism, but that it is in the shadow of a concealed consequence of the contradictions of capitalist production logic awaiting its opportunity. The radicalization of individuals and whole societies are affected by many factors, however, these are often related to the systemic crisis of capital accumulation and economic growth, which are vital for the stability of capitalism.

Like Horkheimer, who searched for the systemic causes of fascism, we may also think of other equally serious problems in today's world, such as climate change or the so-called “animal production”, which is strongly linked with it. At first glance, many may think that the title of this essay combines two absolutely different and unrelated spheres of our lives. Therefore, we will gradually shed light on the legitimacy of this claim and clarify the deadlock between capital and farms. But to do that, we must start in the ancient past.

Download the full text here:

Série textů vychází paralelně s probíhající kampaní Konec doby klecové za ukončení klecových chovů na území EU.
PODEPIŠTĚ PETICI a pomozte tak změnit chov a život hospodářských zvířat!

Kampaň Konec doby klecové je dlouhodobou celounijní kampaňí, která byla zahájena na podzim roku 2014 mezinárodní organizací Compassion in World Farming. V České republice ji zastřešuje Společnost pro zvířata a NESEHNUTÍ.

Podrobné informace včetně mapy velkochovů v Česku najdete na stránkách hlavanahlave.cz

The series is published in parallel with the ongoing campaign All Farm Animals Deserve to Roam Free. We call to end this inhumane practice by banning all cages for farmed animals. Cages are cruel.

Sign petition HERE!

Předchozí akce

Past events

  • 03/06–18/06/2023

does not trust glasses