3. díl – V chapadlech murmuru (Literature krize): Zpět do třídy

Ezgif.com gif maker
Teaser: Barbora Kleinhamplová (Red Road), 2020

3rd episode – In the Tentacles of the Murmur (The Literature of Crisis): Back to Class

Ezgif.com gif maker
Teaser: Barbora Kleinhamplová (Red Road), 2020

V chapadlech murmuru (Literatura krize)

Tekutost, těkavost, chaos, zmatení, roztříštěnost, nejistota, úzkost, krize, polarizace – těmito slovy často popisujeme dnešní svět. A přestože je občas považujeme za nedostatečná, podvědomě cítíme, že vystihují naše pocity, které nedokážeme jiným způsobem popsat. Když jsem přemýšlel, jaké slovo vystihuje naši současnost nejlépe, vyskočil na mě zničehonic podivný výraz murmur. Nejsem si ani jistý, že vím, co v češtině přesně znamená. Právě proto se mi možná tak líbí. Můžeme ho chápat jako jakési živočišné mručení, jako neartikulovanou nespokojenost, jako projev nesouhlasu nebo frustrace, který nedokážeme nacpat do slov. Nespokojené hučení bez tvaru se dere na světlo a ovlivňuje společnosti napříč světem a nikdo neví, co si s ním počít. Literatura nabízí na nejistotu, chaos a zmatení netradiční protilék. Představuje jednu z možností, jak se proti zmatku bránit.

Akt psaní vytváří jiný mód přemýšlení a sebevyjádření. Když píšeme nebo naopak čteme, čas se zpomalí a my se pokoušíme dát našemu těkavému a nepřehlednému myšlení nějaký tvar, případně společně s autorem sledujeme pohyb jeho složitého a rozvětveného uvažování. Jak vypadá náš svět pohledem současné literatury? A jak se vymanit z chapadel Murmuru?

In the Tentacles of the Murmur (The literature of crisis)

Fluidity, volatility, chaos, confusion, fragmentation, uncertainty, anxiety, crisis, polarization – these words are often used to describe the modern world. And even though we often find them inadequate, we feel subconsciously that they capture feelings we have that can’t be described in any other way. When I looked for a word that best captures our present era, out of nowhere came the strange expression “murmur”. We can understand it as a sort of animal growl, an unarticulated dissatisfaction, an expression of disagreement or frustration that we can’t force into words. A dissatisfied hum without a form has pushed its way into the light of day and has influenced societies across the world and nobody knows what to do with it.

Literature offers an untraditional antidote to uncertainty, chaos, and confusion. It’s one option for protecting ourselves from the disorder. The act of writing creates a different mode of thought and self-expression: when we write or read, time slows down and we try to give some sort of form to our fluid, disorganized thought – or, together with the author, we observe the movement of their complicated, branching thinking. What does our world look like when viewed through contemporary literature? And how can we break free from the tentacles of the Murmur?

3. díl Zpět do třídy

Podobně jako gender nebo rasa je i třída důležitou dimenzí situovanosti člověka ve světě. Životní perspektivy jedinců z odlišných sociálních zázemí se zcela zásadně liší. Možná i proto se dnes stala oblíbeným literárním tématem. Třídní perspektiva totiž dokonale zapadá do mozaikovité formy románu a vnáší do literatury napětí a motivy, s nimiž je ve vyprávění možné vynalézavě pracovat. Literární forma dokáže efektivně a především afektivně zprostředkovat poměrně komplikované dimenze této problematiky. A to tak, že se čtenářů dotýkají na zcela základní úrovni. Jakým způsobem tedy současné autorky a autoři přistupují k třídě? A co nového nám v tomto ohledu přinášejí?

3rd episode Back to Class

Like gender and race, class is an important dimension of an individual’s place in the world. The options open to people from different social backgrounds are fundamentally different. Perhaps it is for this reason that class has become a popular literary topic. The class perspective fits perfectly into the mosaic-like form of the novel, and brings to literature tensions and motives that can be elaborated on inventively in the narrative. The literary form is able to effectively and affectively communicate the relatively complex dimensions of this issue by touching the reader on a very basic level. So how do contemporary authors approach the topic of class? And what do they offer us that is new?

Seznam literatury ve 3. díle:

J. D. Vance – Americké elegie (přeložil Miloš Calda)
Didier Eribon – Návrat do Remeše (přeložil Dušan Špitálský)
Édouard Louis – Kdo zabil mého otce? (přeložil Jan Bělíček)
Sally Rooney – Obyčejní lidé (přeložil Jan Bělíček)
Edward St Aubyn – Na tom nesejde (přeložil Ladislav Nagy)

List of literature in the 3rd episode:

J. D. Vance – Hillbilly Elegy
Didier Eribon – Returning to Reims (translated by Michael Lucey)
Édouard Louis – Who Killed My Father (translated by Lorin Stein)
Sally Rooney – Normal People
Edward St Aubyn – Never Mind

Autor: Jan Bělíček
Překlad: Phil Jones

Česky namluvili: Jan Bělíček a Anita Krausová

Zvuková postprodukce: Jonáš Richter
Hudba a sound design: Ondřej Bělíček
Teaser: Barbora Kleinhamplová

Poděkování: Jan Sedláček

Author: Jan Bělíček
Translation: Phil Jones

Voice: Michael Pitthan and Rebecca Rose Riisness

Sound postproduction: Jonáš Richter
Music and sound desing: Ondřej Bělíček
Teaser: Barbora Kleinhamplová

Special thanks to: Jan Sedláček

Předchozí akce

Past events