4. díl – V chapadlech murmuru (Literatura krize): Zapletení do traumat otroctví

4. díl podcastu Jana Bělíčka

Ezgif.com gif maker 2
Teaser: Barbora Kleinhamplová, 2020

4th episode – In the Tentacles of the Murmur (the Literature of Crisis): Entangled in the Traumas of Slavery

4th episode of podcast by Jan Bělíček

Ezgif.com gif maker 2
Teaser: Barbora Kleinhamplová, 2020

V chapadlech murmuru (Literatura krize)

Tekutost, těkavost, chaos, zmatení, roztříštěnost, nejistota, úzkost, krize, polarizace – těmito slovy často popisujeme dnešní svět. A přestože je občas považujeme za nedostatečná, podvědomě cítíme, že vystihují naše pocity, které nedokážeme jiným způsobem popsat. Když jsem přemýšlel, jaké slovo vystihuje naši současnost nejlépe, vyskočil na mě zničehonic podivný výraz murmur. Nejsem si ani jistý, že vím, co v češtině přesně znamená. Právě proto se mi možná tak líbí. Můžeme ho chápat jako jakési živočišné mručení, jako neartikulovanou nespokojenost, jako projev nesouhlasu nebo frustrace, který nedokážeme nacpat do slov. Nespokojené hučení bez tvaru se dere na světlo a ovlivňuje společnosti napříč světem a nikdo neví, co si s ním počít. Literatura nabízí na nejistotu, chaos a zmatení netradiční protilék. Představuje jednu z možností, jak se proti zmatku bránit.

Akt psaní vytváří jiný mód přemýšlení a sebevyjádření. Když píšeme nebo naopak čteme, čas se zpomalí a my se pokoušíme dát našemu těkavému a nepřehlednému myšlení nějaký tvar, případně společně s autorem sledujeme pohyb jeho složitého a rozvětveného uvažování. Jak vypadá náš svět pohledem současné literatury? A jak se vymanit z chapadel Murmuru?

In the Tentacles of the Murmur (The Literature of Crisis)

Fluidity, volatility, chaos, confusion, fragmentation, uncertainty, anxiety, crisis, polarization – these words are often used to describe the modern world. And even though we often find them inadequate, we feel subconsciously that they capture feelings we have that can’t be described in any other way. When I looked for a word that best captures our present era, out of nowhere came the strange expression “murmur”. We can understand it as a sort of animal growl, an unarticulated dissatisfaction, an expression of disagreement or frustration that we can’t force into words. A dissatisfied hum without a form has pushed its way into the light of day and has influenced societies across the world and nobody knows what to do with it.

Literature offers an untraditional antidote to uncertainty, chaos, and confusion. It’s one option for protecting ourselves from the disorder. The act of writing creates a different mode of thought and self-expression: when we write or read, time slows down and we try to give some sort of form to our fluid, disorganized thought – or, together with the author, we observe the movement of their complicated, branching thinking. What does our world look like when viewed through contemporary literature? And how can we break free from the tentacles of the Murmur?

4. díl Zapletení do traumat otroctví

Ve čtvrtém díle Chapadel murmuru se zaměříme především na to, jak vypadá afroamerická zkušenost v současné literatuře a jakým způsobem dokáže její pečlivá četba rozšířit naše často povrchní představy o americké společnosti.

4th episode Entangled in the Traumas of Slavery

In the following episode of In the Tentacles of the Murmur we shall focus above all on how the African American experience is presented in contemporary literature, and how a careful reading of it can broaden our often superficial notions about American society.

Seznam literatury ve 4. díle:

Ta-Nehisi Coates – Mezi tímto světem a mnou (přeložil Jan Bělíček)
Octavia Butler – Spříznění (přeložil Jan Bělíček)
Colson Whitehead – Podzemní železnice (přeložili Alžběta a Jan Dvořákovi)
Octavia Butler – Xenogenesis: Úsvit, první díl trilogie (přeložil Petr Kotrle)
Chimamanda Ngozi Adichie – Amerikána (přeložil Petr Štádler)

List of literature in the 4th episode:

Ta-Nehisi Coates – Between the World and Me
Octavia Butler – Kindred
Colson Whitehead – The Underground Railroad
Octavia Butler – Xenogenesis: Dawn, Book 1
Chimamanda Ngozi Adichie – Americanah

Teaser: Barbora Kleinhamplová, 2020

Teaser: Barbora Kleinhamplová, 2020

Autor: Jan Bělíček
Překlad: Ashley Davies
Česky namluvili: Jan Bělíček a Anita Krausová
Zvuková produkce: Mr. Wombat, Jonáš Richter
Hudba a sound design: Ondřej Bělíček
Teaser: Barbora Kleinhamplová

Author: Jan Bělíček
Translation: Ashley Davies
Voice: Michael Pitthan and Rebecca Rose Riisness
Sound production: Mr. Wombat, Jonáš Richter
Music and sound desing: Ondřej Bělíček
Teaser: Barbora Kleinhamplová

Předchozí akce

Past events