Toby Wehle: Kvíření češtiny v překladu

Další ze série textů Manuálu kvíření jayzka českého zabývá inkluzivním jazykem v překladu. Jde vůbec překládat neutrálně?

Insta%20posty%20prvn%c3%ad%20v%c3%a1rka1
Ilustrace: Eli Sočněva, Grafika: Jozef Mrva

Toby Wehle: Queering Czech in Translation

The next in a series of texts in the Manual of Czech Language Queering deals with inclusive language in translation. Is it even possible to translate neutrally?

Insta%20posty%20prvn%c3%ad%20v%c3%a1rka1
Ilustrace: Eli Sočněva, Grafika: Jozef Mrva

Překlad přestává být pouhým převodem jazyka a myšlenek z jedné kultury do druhé, nýbrž je aktem, který zapříčiňuje společenskou změnu.

Další ze série textů Manuálu kvíření jayzka českého od Toby Wehleho se zabývá inkluzivním jazykem v překladu. Jaké strategie volí překladatelstvo, když se snaží být nestranné? Jde vůbec překládat neutrálně? Celý text si přečtěte a stáhněte zde:

Toby Wehle (on/jeho), vlastním povoláním překladatel, skladatel a tatér, je všestranný umělec a teoretik angažující se v tématech kvíření, queer překladu, trans/nebinárních identit, DID a neurodivergence. Kvíření češtiny vnímá zejména z hlediska překladu a zastává se o překladatelskou angažovanost v českém jazyce.

Text je součástí Manuálu kvíření jazyka českého - sbírky textů, které se zabývají tématem genderově inkluzivní češtiny, jejími formami a otázkami spojenými s jejím užíváním v různých kontextech.

Texty ze sbírky publikujeme na našem webu.

Ilustrace: Eli Sočněva, Grafika: Jozef Mrva

Translation ceases to be a mere transfer of language and ideas from one culture to another, but is an act that causes social change.

The next in the series of texts in Toby Wehle's Manual of the Manual of the Czech Language Queering deals with inclusive language in translation. What strategies do translators choose when trying to be impartial? Is it even possible to translate neutrally? Read and download the full text here:

Toby Wehle (he/him), a translator, composer and tattoo artist by trade, is a versatile artist and theorist engaged in themes of queering, queer translation, trans/non-binary identities, DID and neurodivergence. He sees queering of the Czech language primarily in terms of translation and advocates for translation engagement in the Czech language.

The text is part of the Manual of the Czech Language Queering, a collection of texts that address the topic of gender-inclusive Czech, its forms and issues related to its use in different contexts.

Texts from the collection are published on our website.

Ilustration: Eli Sočněva, Graphics: Jozef Mrva

Manuál kvíření jazyka českého vzniká za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a hl. města Prahy.

Manuál kvíření jazyka českého vzniká za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a hl. města Prahy.

Předchozí akce

Past events