Taneční kvíření s Terezou Silon & Zeynab Gueye

Taneční workshop zaměřující se na queer ekologické citlivosti, který je určený pro širokou veřejnost.

27. března 2022
17:00–21:30
ZeMě
Na Louži 7, 101 00, Praha 10

Marie%20lukacova kvireni
© Marie Lukáčová

Dance Queering with Tereza Silon & Zeynab Gueye

A dance workshop, that focuses on queer ecological sensibility and is intended for the general public.

27 March 2022
17:00–21:30 CET
ZeMě
Na Louži 7, 101 00, Prague 10

Marie%20lukacova kvireni
© Marie Lukáčová

Binarity jsou statické, tanec není.

Taneční workshop s Terezou Silon a Zeynab Gueye, zaměřující se na queer ekologické citlivosti, je určený pro širokou veřejnost.

Těla se učí skrze napodobování dalších těl. Jejich somatický výraz a způsob, jakým se nesou, může v této společnosti značit naši sounáležitost s nějakou skupinou, rodem či sexualitou. Co se stane, když vystoupíme z očekávání a dovolíme si kolektivně držet prostor pro naše individuální proměnlivé vyjádření? Co když dovolíme osobám a vztahům v prostoru, aby se do jisté míry znepřehlednily v rámci společenských kategorií, které jim byly bez souhlasu připsány? A jaké nástroje pro budování více empatického prostoru tento přístup vyžaduje? Jaké je to cítit empaticky další těla v prostoru a oslavovat naši propustnost a vzájemnost stejně jako naše limity a hranice? Co se stane, když se pokusíme přelstít zvnitřněná očekávání, která se pokoušejí regulovat náš pohyb?

Workshop si dává za cíl vytvořit bezpečnější a inkluzivnější prostor pro různé osoby*, ve kterém se skrze pohyb postupně nacítíme na naše těla. Tato těla pak s vědomím jejich mnohotvárnosti a mnohoznačnosti roztančíme, napojíme se skrze naše smyslové a empatické naladění se na tělo kolektivní.
Party bude následovat!
Oslava sekulární mystiky našich srdcí a pozvánka schopnosti (ne)ulpívat na statické vizi našeho ztělesnění.

* 𝑵𝒂𝒔̌𝒊́𝒎 𝒐𝒔𝒐𝒃𝒏𝒊́𝒎 𝒛𝒂́𝒗𝒂𝒛𝒌𝒆𝒎 𝒋𝒆 𝒗𝒚𝒕𝒗𝒂́𝒓̌𝒆𝒕 𝒔𝒐𝒖𝒉𝒍𝒂𝒔𝒏𝒚́ 𝒑𝒓𝒐𝒔𝒕𝒐𝒓 𝒑𝒓̌𝒆𝒅𝒆𝒗𝒔̌𝒊́𝒎 𝒑𝒓𝒐 𝒒𝒖𝒆𝒆𝒓 𝒂 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔 𝒍𝒊𝒅𝒊. 𝑾𝒐𝒓𝒌𝒔𝒉𝒐𝒑 𝒋𝒆 𝒎𝒊𝒎𝒐 𝒋𝒊𝒏𝒆́ 𝒐𝒕𝒆𝒗𝒓̌𝒆𝒏𝒚́ 𝒕𝒂𝒌𝒆́ 𝒍𝒊𝒅𝒆𝒎 𝒔 𝒓𝒖̊𝒛𝒏𝒚́𝒎𝒊 𝒕𝒚𝒑𝒚 𝒛𝒅𝒓𝒂𝒗𝒐𝒕𝒏𝒊́𝒉𝒐 𝒂 𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂́𝒍𝒏𝒊́𝒉𝒐 𝒛𝒏𝒆𝒗𝒚́𝒉𝒐𝒅𝒏𝒆̌𝒏𝒊́. 𝑷𝒓𝒐𝒔𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒏𝒆𝒋𝒔𝒐𝒖 𝒑𝒍𝒏𝒆̌ 𝒃𝒆𝒛𝒃𝒂𝒓𝒊𝒆́𝒓𝒐𝒗𝒆́, 𝒂𝒍𝒆 𝒏𝒆̌𝒌𝒕𝒆𝒓𝒆́ 𝒗𝒆̌𝒄𝒊 𝒋𝒅𝒆 𝒐𝒑𝒆𝒄̌𝒐𝒗𝒂𝒕. 𝑷𝒐𝒌𝒖𝒅 𝒔𝒆 𝒗𝒂́𝒔 𝒕𝒂𝒕𝒐 𝒍𝒐𝒈𝒊𝒔𝒕𝒊𝒌𝒂 𝒕𝒚́𝒌𝒂́, 𝒏𝒆𝒃𝒐𝒋𝒕𝒆 𝒔𝒆 𝒔 𝒏𝒂́𝒎𝒊 𝒔𝒑𝒐𝒋𝒊𝒕 𝒂 𝒑𝒐𝒑𝒕𝒂𝒕 𝒔𝒆 𝒏𝒂 𝒎𝒐𝒛̌𝒏𝒐𝒔𝒕𝒊 𝒂 𝒍𝒊𝒎𝒊𝒕𝒂𝒄𝒆.

♾️ rezervace nutná na institutuzkosti@gmail.com (prosím, uveďte vaší jazykovou preferenci)
♾️ kapacita 20 lidí
♾️ cena zdarma (obsahuje studené a teplé nealko nápoje)

Binaries are static, dance is not.

This dance workshop, featuring Tereza Silon and Zeynab Gueye and focusing on queer ecological sensibility, is intended for the general public.

Bodies learn also by imitating other bodies' ways. In this society, their somatic expression and the way they are carried can prescribe our seeming belonging to a group, gender or sexuality. What happens when we step outside of expectations and allow ourselves to collectively occupy a space for our individual variable ways of moving and being? What if we allow people and relationships within the space we occupy to become to an extent opaque, expansive beyond the social(ized) categories that have been prescribed without any consent? And what tools does this approach require for building a more empathetic space? What is it like to feel for other bodies in space and celebrate our permeability and reciprocity, as well as our limits and boundaries? What happens when we attempt to outwit and move out of the internalized expectations that are trying to regulate our movement?

The workshop aims to create a safer and more inclusive space for different persons*, in which we gradually engage with our bodies through movement. We then dance these bodies with the awareness of their diversity and ambiguity, we connect through our sensory and empathic attunement to the collective body.
A party will follow!
A celebration of the secular mysticism of our hearts and an invitation to the ability to (not) cling to a static vision of our embodiment.

* 𝑶𝒖𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒄𝒐𝒎𝒎𝒊𝒕𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒊𝒔 𝒕𝒐 𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒂𝒏 𝒂𝒇𝒇𝒊𝒓𝒎𝒊𝒏𝒈 𝒔𝒑𝒂𝒄𝒆, 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍𝒍𝒚 𝒇𝒐𝒓 𝒒𝒖𝒆𝒆𝒓 𝒂𝒏𝒅 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔 𝒑𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆. 𝑩𝒆𝒚𝒐𝒏𝒅 𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒊𝒕𝒚 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒆𝒓𝒏𝒔, 𝒕𝒉𝒆 𝒘𝒐𝒓𝒌𝒔𝒉𝒐𝒑 𝒊𝒔 𝒂𝒍𝒔𝒐 𝒐𝒑𝒆𝒏 𝒕𝒐 𝒑𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒐𝒖𝒔 𝒕𝒚𝒑𝒆𝒔 𝒐𝒇 (𝒅𝒊𝒔)𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒊𝒆𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒍𝒍𝒚 𝒅𝒊𝒔𝒂𝒅𝒗𝒂𝒏𝒕𝒂𝒈𝒆𝒅. 𝑻𝒉𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒎𝒊𝒔𝒆𝒔 𝒂𝒓𝒆 𝒏𝒐𝒕 𝒇𝒖𝒍𝒍𝒚 𝒂𝒄𝒄𝒆𝒔𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆, 𝒉𝒐𝒘𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒔𝒐𝒎𝒆 𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈𝒔 𝒄𝒂𝒏 𝒃𝒆 𝒕𝒂𝒌𝒆𝒏 𝒄𝒂𝒓𝒆 𝒐𝒇. 𝑰𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝒍𝒐𝒈𝒊𝒔𝒕𝒊𝒄𝒔 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒊𝒔 𝒎𝒂𝒕𝒕𝒆𝒓 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒆𝒓𝒏 𝒚𝒐𝒖, 𝒅𝒐 𝒏𝒐𝒕 𝒉𝒆𝒔𝒊𝒕𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒐 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂𝒄𝒕 𝒖𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝒂𝒔𝒌 𝒂𝒃𝒐𝒖𝒕 𝒑𝒐𝒔𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒊𝒆𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝒍𝒊𝒎𝒊𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔.
♾️ reservation needed! via institutuzkosti@gmail.com
(please, let us know your language preference)
♾️ vacation of 20 people
♾️ free of entry (cold and warm nonalcoholic drinks included)

Tereza%20small
Tereza Silon. Photo Credits © Svetlana Lopato.
Zey%20small
Zeynab Gueye. Photo Credits © Svetlana Lopato.
Tereza%20small
Tereza Silon. Photo Credits © Svetlana Lopato.
Zey%20small
Zeynab Gueye. Photo Credits © Svetlana Lopato.

𝑻𝒆𝒓𝒆𝒛𝒂 𝑺𝒊𝒍𝒐𝒏 je performer, facilitátorka, bodyworker. Ve své interdisciplinární praxi dlouhodobě pracuje s tělesností, queer perspektivami, sociálními a přírodními ekologiemi, kolektivním tělem a možnostmi vytváření prostoru pro generativní intimitu v extraktivních systémech. Věří, že jednoho dne si budeme moct všechny*i hrát.

𝒁𝒆𝒚𝒏𝒂𝒃 𝑮𝒖𝒆𝒚𝒆 (zey) je interdisciplinární umělec*umělkyně. Zaměřuje se zejména na umělecký výzkum, který čerpá jak z jeho*jejího akademického vzdělání, feministické a antirasistické praxe, tak z Djingu a dlouholeté lásky k tanci.

Taneční workshop vzniká v rámci dlouhodobého programu KVÍŘENÍ. NEKONEČNÝ POČET POTENCIÁLNÍCH PŘIROZENOSTÍ, pořádaného Institutem Úzkosti. V rámci KVÍŘENÍ stimulujeme mezioborovou spolupráci osobností z oblasti aktivismu, exaktních věd a výtvarného umění, ve které se zaměřujeme na hledání nových podob evolučních procesů, ekologických interakcí a politik z perspektivy queer a feministické teorie a mezioborovosti.

Událost je realizována v rámci projektu KVÍŘENÍ. NEKONEČNÝ POČET POTENCIÁLNÍCH PŘIROZENOSTÍ s podporou Ministerstva kultury ČR, Magistrátu hl. města Prahy a Státního fondu kultury ČR.

𝑻𝒆𝒓𝒆𝒛𝒂 𝑺𝒊𝒍𝒐𝒏 is a performer, facilitator and bodyworker. In their interdisciplinary practice, she has long worked with embodiment and corporeality, queer perspectives, social and natural ecologies, the collective body and possibilities of creating space for generative intimacy in extractive systems. They believe that one day everyone will be able to play.

𝒁𝒆𝒚𝒏𝒂𝒃 𝑮𝒖𝒆𝒚𝒆 (zey) is an interdisciplinary artist. They focus mainly on artistic research, which draws upon their academic background, feminist and anti-racist practice, as well as on Djing and their long-term love of dance.

This event is a part of the long-term program QUEERING. AN ENDLESS NUMBER OF POTENTIAL NATURES organized by the Institute of Anxiety. It aims to stimulate inter-disciplinary collaborations to focus on a search for new forms of evolutionary processes, ecological interactions and policies from the perspective of queer and feminist theory.

This event is realised as a part of the project QUEERING. AN ENDLESS NUMBER OF POTENTIAL NATURES with a support of the Ministry of Culture of the Czech Republic, Prague City Hall and the State Fund of Culture.

Img 8951
Img 8997
Img 9026
Img 9053
Img 9079
Img 9019
Img 9083
Img 9103
Img 9122
Img 9135
Img 9150
Img 9159
Img 9195
Img 9221
Img 9208
Img 9200
Img 9241
© Ida Tausch
Img 8951
Img 8997
Img 9026
Img 9053
Img 9079
Img 9019
Img 9083
Img 9103
Img 9122
Img 9135
Img 9150
Img 9159
Img 9195
Img 9221
Img 9208
Img 9200
Img 9241
© Ida Tausch

Předchozí akce

Past events