ŠKOLA ROZPOUŠTĚNÍ - ROZŠIŘOVÁNÍ - PROPOJOVÁNÍ IMAGINACE

S letošním podzimem představuje Institut úzkosti nový projekt. Otevíráme Školu rozpouštění – rozšiřování – propojování imaginace (zkráceně Škola Imaginace).

Kresba%20samostatn%c4%9b tree of life
Tree of Life, Kristina Fingerland

SCHOOL OF DISSOLVING - EXPANDING - CONNECTING IMAGINATION

The School of Dissolving - Expanding - Connecting Imagination (School of Imagination in short) has opened this autumn.

Kresba%20samostatn%c4%9b tree of life
Tree of Life, Kristina Fingerland

Škola imaginace funguje jako zotavovna smyslů utlumených nastavením současného vzdělávání. Společně hledáme cesty, jak pracovat s obtížnými tématy za využití kritického myšlení, aktivace smyslů a rozvíjení imaginace. Imaginaci nevnímáme jako únik z reality, ale jako způsob, jak jí čelit.

Roli kreativity, imaginace a kritického myšlení chápeme jako zásadní pro formování naší odolnosti při procházení obdobím současných výzev. V této době je klíčové směřovat naši představivost k formám existence, které budou v souladu s potřebami lidstva, ale i planety a mimolidského světa.

Škola imaginace je realizována prostřednictvím na sebe navazujících workshopů, jež trvají od listopadu 2022 do června 2023. Workshopy jsou připravovené pro dvě pracovní skupiny, jejichž účastníci a účastnice byli*y vybrány na základě otevřené výzvy. Pracovní skupiny jsou tvořené kulturními pracovníky a pracovnicemi, kteří*ré provozují lektorskou činnost, kulturní a edukační programy v kulturních institucích, a budoucím vzdělavatelkám a vzdělavatelům — studentům a studentkám pedagogických fakult v oboru Výtvarná výchova a ostatních oborů, jež mají zájem pracovat v olbasti kreativního vydělávání.

Cílem projektu je posílit u nich kompetence, které umožní tyto vědomosti předávat dalším recipientům: dětem a dospívajícím, ale i studujícím a uměleckému publiku. Reagujeme tak na poptávku vzdělavatelů a vzdělavatelek, kteří*ré nedisponují nástroji jak s účastnictvem kurzů kreativního vzdělávání otevírat závažná témata a v kontextu vzdělávání se z takových témat tudíž stává úzkost posilující “tabu”.

* * *

V listopadu proběhne první workshop, který je věnován experimentům s probouzením smyslů a prohlubování kritické perspektivy.
Druhý workshop se zaměří na zkoumání posunů a proměn sebeobrazu, vztahujících se k práci na autoportrétu, portrétu a sebereflexi.
O obsahu dalších setkání budeme detailnější informovat na blogu projektu na adrese: wwww.institutuzkosti.cz/skola-imaginace

Termíny konání Školy imaginace:

1. setkání: 11. a 12. listopad (10:00 - 18:00 hod.)
2. setkání: 9. a 10. prosinec (13:00-18:00 hod.)
3. setkání: 6. a 7. leden (13:00-18:00 hod.)
4. setkání: 10. a 11 únor (13:00-18:00 hod.)
5. setkání: 10. a 11. březen (13:00-18:00 hod.)
6. setkání: 14. a 15.duben (13:00-18:00 hod.)
7. setkání: 12. a 13. květen (13:00-18:00 hod.)
8. setkání: 9. a 10. červen (10:00 - 18:00 hod.)

Aktivity kurzu jsou určené vybraným pracovním skupinám. Pokud byste měli*y zájem nahlédnout, jak Škola imaginace probíhá, napiště nám na: iu@institutuzkosti.cz.

* * *

Škola imaginace je realizována v rozmezí školního roku 2022/2023 v sérii na sebe navazovaních workshopů. Škola imaginace je otevřena pro dvě uzavřené pracovní skupiny participantů*ek vybraných na základě open callu. Kapacita pro kruzů Školy imaginace je již naplněna. V novém navazujím roce 2023/2024 bychom rádi*y připravili*y novou sérii workshopů — sledujte nás pro aktualizace o projektu.

* * *

Projekt Škola rozpouštění – rozšiřování – propojování imaginace (Škola imaginace) je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury ČR.

The School of Imagination functions as a recovery room for the senses stifled by the settings of contemporary education. Together we seek ways to work through difficult topics using critical thinking, activating the senses and developing imagination. We see imagination not as an escape from reality, but as a way to face it.

We see the role of creativity, imagination and critical thinking as essential to building our resilience as we navigate through the challenges of the moment. At this time, it is crucial to direct our imagination towards forms of existence that are in harmony with the needs of humanity, as well as the planet and the non-human world.

So far, the first two meetings have taken place. The first workshop was devoted to experiments in awakening the senses and deepening critical perspective. The second workshop focused on exploring shifts and transformations of self-image, related to self-portrait, portrait and self-reflection work.

The School of Imagination is implemented during the school year 2022/2023 in a series of consecutive workshops and is open to two closed working groups of participants selected via open call. The capacity for the School of Imagination is already full. In the new follow-up year 2023/2024 we would like to develop a new series of workshops — follow us for updates on the project.

* * *

The project School of Dissolving - Expanding - Connecting Imagination (School of Imagination) is realized with the financial support of the EU through The National Recovery Plan (Národní plán obnovy) and The Ministry of Culture.

Banner%20loga
Banner%20loga
Img 0067
Img 0046
Img 0074
Img 0095
Img 9933
Img 9937
Img 9948
Img 0091
Img 0088
Img 9979
Img 0067
Img 0046
Img 0074
Img 0095
Img 9933
Img 9937
Img 9948
Img 0091
Img 0088
Img 9979

Předchozí akce

Past events