IÚ & Druhá směna: Revoluční kuchařka osvobození

Představujeme Revoluční kuchařku osvobození, novou kuchařskou show, která má za cíl posunout hranice představivostí české gastronomie.

Img 1332
Grafika: Alex Sihelsk*

IA & Second Shift: The Revolutionary Cookbook of Liberation

We are introducing Revolutionary Cookbook, a new cooking show that aims to push the imaginative boundaries of Czech gastronomy.

Img 1332
Graphics: Alex Sihelsk*

Skrze radikální vizi pořad ukáže, že není možné se bavit o jídle, aniž bychom se bavili*y o moci a těch, kterým moc upíráme - zvířatům, ženám, dětem a dalším utlačovaným skupinám.

Nebojte, nebudeme vás bičovat za to, že stále nejste vegani*ky. Pojďme raději pozornost zaměřit na to, jak moc naše antropocentrické vnímání jídla a performativní apel na individuální etickou spotřebu udržují status quo kapitalistické nadprodukce živočišných produktů.

Ve spolupráci s Druhá : směna jsme pro vás natočili*y recepty, které vás naučí, jak si připravit několik jednoduchých jídel z lokálních potravin. Tato radikální kuchařka nechce nic míň než osvobození pro všechny lidské i mimolidské tvory.
Buďte u toho s námi!

První díl série sledujte příští úterý.

* * *

Autorstvo koncepce:
Institut úzkosti (Eva Koťátková) & Druhá : směna

Scénář:
Maja Vusilović, Eliška Koldová, Martin Tománek

Video, ilustrace, postprodukce a střih:
Alex Sihelsk*

Vystupují:
Druhá : směna: Eliška Koldová, Maja Vusilović, Martin Tománek & Paddington

Kamera a audio:
Denisa Langrová, Alex Sihelsk*

Koordinace a produkce / Production and project coordination:
Ida Tausch

Poděkování:
Kafkárna - Centrum pro umění a ekologii UMPRUM
freesound.org

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury České Republiky a hl. města Prahy

Through a radical vision, the show will show that it is impossible to talk about food without talking about power and those we deny power to - animals, women, children and other oppressed groups.

Don't worry, we won't bash you for still not being vegan. Rather, let's focus our attention on how much our anthropocentric perception of food and performative appeal to individual ethical consumption maintain the status quo of capitalist overproduction of animal products.

In collaboration with Second : Shift (Druhá : směna) we've filmed recipes that teach you how to make a few simple meals from local food. This radical cookbook wants nothing less than liberation for all human and non-human creatures.
Be there with us!

Watch the first episode of the series next Tuesday.

* * *

Authors of the concept:
Institute of Anxiety (Eva Koťátková) & The Second Sift

Screenplay:
Maja Vusilović, Eliška Koldová, Martin Tománek

Video, illustration, post production, cut:
Alex Sihelsk*

Acting:
Druhá : směna: Eliška Koldová, Maja Vusilović, Martin Tománek & Paddington

Camera and audio:
Denisa Langrová, Alex Sihelsk*

Production and project coordination:
Ida Tausch

Special thanks to:
Kafkárna - Centrum pro umění a ekologii UMPRUM
freesound.org

Project is realized with the financial support of: Ministry of Culture Czech Republic and Prague City Administration

Předchozí akce

Past events