Potomci hub: NEUROPLASTICITA

Program pracovní skupiny III.: NEUROPLASTICITA
v rámci třetího ročníku sympozia na lesním a lučním pozemku mezi obcemi Hnátnice a Písečná v Orlických horách
23. – 25. 7. 2021

Skupina%20iii tree%20of%20life
© Markus Selg, Tree of Life, 2021

Descendants of Fungi: NEUROPLASTICITY

Programme of the Group III.: NEUROPLASTICITY
within the third annual symposium in forest and meadow lands between the villages of Hnátnice and Písečná in the Orlické Mountains
23 – 25.7.2021

Skupina%20iii tree%20of%20life
© Markus Selg, Tree of Life, 2021

Skupina III.: NEUROPLASTICITA

Pracovní seminář vychází z možnosti mozku změnit sám sebe a pracuje s metodami jako jsou denní snění, soustředění, řízený odpočinek, zrcadlení a opakování, které spouštějí vytváření nových neuronů a přepojují stávající spojení v naší mysli. Součástí semináře jsou cvičení a přednášky vedené odborníky a umělecké vstupy jako je kurátorované kino, performance, psaní a virtuální realita.

>> Pátek 23. 7. <<
17:15 Zuzana Blochová a Tereza Porybná: Úvod a představení programu pracovního semináře.
/ Zuzana Blochová a Tereza Porybná jsou kulturní producentky a členky společenství LES.
18:00 David Fesl: Adaptace. Anonymní psaní a skupinové čtení. / David Fesl je umělec a člen společenství LES.
20:30–21:30 Nina Nohejlová: Od ega k ekologii. Přednáška o vztahové ekologii, vztahu k sobě a k ostatním. Při západu slunce. / Nina Nohejlová pomáhá lidem najít cestu k lepšímu zdraví skrze hlubší pochopení sebe sama. Studovala homeopatii, různé metody práce s emocemi a psychoneuroimunologii – integrativní obor založený na evoluční biologii.
22:30 Kurátorovaná projekce připravená umělcem Vladimírem Skreplem pro seminář Neuroplasticita:
Happy Happy Joy Joy – The Ren & Stimpy Show (rež. John Kricfalusi, 1993)
Poppy: A plant (rež. Titanic Sinclair, 2016)
Post Tenebras Lux (ukázka z filmu, rež. Carlos Reygadas, 2012)
Mlsné medvědí příběhy: Mistrovské dílo (rež. Kateřina Karhánková, Alexandra Májová, 2020)
23:00 Taneční projekce semináře Neuroplasticita: Game of Masks (rež. Carlos Amorales, 2021)

>> Sobota 24. 7. <<
5:20 Habima Fuchs: Smrt jako zrození.
Příspěvek na téma přijetí smrti jako obohacení života. Při východu slunce. / Habima Fuchs je umělkyně, která se zabývá studiem hlubokých fenoménů života a jejich vyjádřením skrze uměleckou činnost.
7:00 Tereza Porybná: Lesní očista. Meditace skrze pohyb, dech a chuť.
8:00 Anne-Claire Barriga: Návrat. Audio-nahrávka fiktivního dopisu. / Anne-Claire Barriga je umělkyně zabývající se textem a videem. V současnosti pracuje jako organizátorka turistických cest.
10:00 Zuzana Blochová: Příprava na denní snění. Cvičení vycházející z metody umožňující neuroplasticitu a přepojení stávajících neuronových spojení, které léčí zranění limbického systému.
12:00 Tomáš Vaněk: Particip č. 224, Zakreslování individuálního zorného pole. Několik kresebných akcí, při kterých se všichni zúčastnění pokusí zakreslit něco, co málokdo někdy zakreslil. / Tomáš Vaněk je umělec vytvářející věci, gesta, akce pro konkrétní místa a situace.
14:30 Markus Selg: Mysl v jeskyni. Procházka prostorem na pomezí meditace a virtuální reality, jež umožní účastníkovi pochopit fundamentální otázky prostřednictvím vlastního tělesného vnímání. / Markus Selg je umělec zkoumající dynamiku mezi starobylými mýty, digitální technologií a vědomím.
15:30 Andrea Scheansová: Řízená imaginace v hluboké relaxaci pro sebeposílení. Naladění mysli na mozkové vlny, při nichž jsme schopni prožitků vymykajících se stavu bdělosti. / Andrea Scheansová je analyticky orientovaná psycholožka. Kombinuje jungovsky orientovanou psychoterapii, hypnoterapii a věnuje se rovněž klinicko-psychologické diagnostice.
16:30 David Fesl: Spouštěč (Když naše myšlenky utíkají do míst, kam to mají zakázané). Anonymní psaní a skupinové čtení.
17:30 Zuzana Blochová: Denní snění. Cvičení vycházející z metody umožňující neuroplasticitu a přepojení stávajících neuronových spojení, které léčí zranění limbického systému.
18:00 Palo Fabuš: Neurodiverzita a umělá inteligence. Přednáška o radikálně nových, strojových formách subjektivity, jejichž pojetí skrze pojem i praxi neurodiverzity představují potenciál strojů redefinovat člověka.
20:30–21:30 Habima Fuchs: Smrt jako zrození. Sdílené vyprávění o přijetí smrti jako obohacení života. Při západu slunce.

>> Neděle 25. 7. <<
5:20 Seiko Hihara: Kruh v červené.
Sdílení času a osobního prostoru během procesu vyšívání. Při východu slunce. / Seiko Hihara je umělkyně, která pracuje s tématy intimity, interakce a s procesy spolupráce.
6:30 Zuzana Blochová: Denní snění. Cvičení vycházející z metody umožňující neuroplasticitu a přepojení stávajících neuronových spojení, které léčí zranění limbického systému.
10:00 Tomáš Vaněk: Particip č. 225, Zakreslování gest, které neděláme hlavou. Několik kresebných akcí, při kterých se všichni zúčastnění pokusí zakreslit něco, co málokdo někdy zakreslil.
11:00 Alice Najmanová: BodyTalk System. Terapie a přednáška o léčebné metodě založené australským lékařem Johnem Veltheimem, která vyvažuje mozek a stimuluje samoléčebný potenciál těla. / Alice Najmanová je první terapeutkou BodyTalk v Čechách. Pomáhá lidem a zvířatům znovu se dostat do rovnováhy a uzdravit se.
14:30 Andrea Scheansová: Řízená imaginace v hluboké relaxaci pro sebeposílení. Naladění mysli na mozkové vlny, při nichž jsme schopni prožitků vymykajících se stavu bdělosti.

Realizační tým skupiny: Zuzana Blochová, David Fesl, Tereza Porybná

Workshopy skupiny jsou součástí letního lesního sympozia Potomci hub podpořeného Ministerstvem kultury ČR, Státním fondem kultury a Waterrain.

Group III: NEUROPLASTICITY

This working seminar is based on the ability of the brain to change itself and works with methods such as daydreaming, concentration, controlled rest, mirroring and repetition, which trigger the creation of new neurons and switch existing connections in our mind. The seminar shall feature practices and lectures presented by experts and artistic inputs such as curated cinema, performance, writing and virtual reality.

>> Friday 23.7. <<
17:15 Zuzana Blochová and Tereza Porybná: Introduction and presentation of the workshop's programme.
/ Zuzana Blochová and Tereza Porybná are cultural producers and members of the WOODS community.
18:00 David Fesl: Adaptation. Anonymous writing and group reading. / David Fesl is an artist and member of the WOODS community.
20:30–21:30 Nina Nohejlová: From Ego to Ecology. Lecture on relational ecology and relationship to oneself and others. To accompany sunset. / Nina Nohejlová helps people find their way to better health through a deeper understanding of themselves. She studied homeopathy, various methods of working with emotions and psychoneuroimmunology – an integrative field based on evolutionary biology.
22:30 Curated projection prepared by the artist Vladimír Skrepl for the Neuroplasticity seminar:
Happy Happy Joy Joy – The Ren & Stimpy Show (director John Kricfalusi, 1993)
Poppy: A plant (director Titanic Sinclair, 2016)
Post Tenebras Lux (excerpt from the film, director Carlos Reygadas, 2012)
Lickerish Bear Stories: A Masterpiece (directors Kateřina Karhánková and Alexandra Májová, 2020)
23:00 Dance projection of Neuroplasticity seminar: Game of Masks (director Carlos Amorales, 2021)

>> Saturday 24.7. <<
5:20 Habima Fuchs: Death as Birth.
A contribution on the theme of death as an enhancement of life. To accompany sunset. / Habima Fuchs is an artist engaged in the study of deep phenomena of life and their expression via artistic activity.
7:00 Tereza Porybná: Forest Cleansing. Meditation through movement, breath and taste.
8:00 Anne-Claire Barriga: Return. Audio-recording of a fictional letter. To accompany sunset. / Anne-Claire Barriga is an artist engaging with text and video. At present she works as an organiser of hiking trips.
10:00 Zuzana Blochová: Preparation for daydreaming. Exercise based on a method enabling neuroplasticity and the switching of existing neuron connections, which heals injuries of the limbic system.
12:00 Tomáš Vaněk: Particip No. 224, Mapping an individual visual field. A number of drawing activities in which all the participants attempt to draw something that few people have ever drawn. / Tomáš Vaněk is an artist creating objects, gestures, events for specific places and situations.
14:30 Markus Selg: Mind in the Cave. Journey into a space between meditation and Virtual Reality, where fundamental questions can be experienced through one’s own bodily perception. / Markus Selg is a multi-media artist exploring the dynamics between archaic myth, digital technology and consciousness.
15:30 Andrea Scheansová: Controlled imagination in deep relaxation for self-empowerment. Tuning of the mind to brainwaves, in which we are capable of experiences that transcend the state of alertness. / Andrea Scheansová is an analytically oriented psychologist. She combines Jungian oriented psychotherapy, hypnotherapy and also focuses on clinical-psychological diagnosis.
16:30 David Fesl: Trigger (When our thoughts escape to places where they’re forbidden). Anonymous writing and group reading.
17:30 Zuzana Blochová: Daydreaming. Exercise based on a method enabling neuroplasticity and the switching of existing neuron connections, which heals injuries of the limbic system.
18:00 Palo Fabuš: Neurodiversity and Artificial Intelligence. Lecture on radically new, machine forms of subjectivity, the conception of which via the concept and practice of neurodiversity represent the potential of machines to redefine humanity.
20:30–21:30 Habima Fuchs: Death as Birth. A shared narrative about death as an enhancement of life. To accompany sunset.

>> Sunday 25. 7. <<
5:20 Seiko Hihara: Circle in Red.
Sharing time and personal space through the process of embroidery during sun rise. / Seiko Hihara is an artist who works on the theme of intimate interaction and cooperative processes.
8:00 Zuzana Blochová: Daydreaming. Exercise based on a method enabling neuroplasticity and the switching of existing neuron connections, which heals injuries of the limbic system.
10:00 Tomáš Vaněk: Particip No. 225, Drawing gestures we don’t make with our head. A number of drawing activities in which all the participants attempt to draw something that few people have ever drawn.
11:00 Alice Najmanová: BodyTalk System. Therapy and lecture on a method of treatment established by the Australian doctor John Veltheim, which balances the brain and stimulates the self-healing potential of the body. / Alice Najmanová is the first BodyTalk therapist in the Czech Republic. She helps people and animals regain balance and health.
14:30 Andrea Scheansová: Controlled imagination in deep relaxation for self-empowerment. Tuning of the mind to brainwaves, in which we are capable of experiences that transcend the state of alertness.

Group realisation team: Zuzana Blochová, David Fesl, Tereza Porybná

This program is realized within the program of summer sympozium Descendants of Fungi supported by Ministry of Culture of the Czech Republic, State Cultural Fund, Waterrain.

1f2a3403
1f2a4211
1f2a3433
1f2a4214
1f2a3405
1f2a3542
1f2a4982
1f2a5018
1f2a4025
1f2a5206
1f2a4034
1f2a5257
1f2a4556
1f2a4804
1f2a4564
1f2a4641
1f2a5282
1f2a5301
1f2a5035
1f2a5287
© Johana Pošová
1f2a3403
1f2a4211
1f2a3433
1f2a4214
1f2a3405
1f2a3542
1f2a4982
1f2a5018
1f2a4025
1f2a5206
1f2a4034
1f2a5257
1f2a4556
1f2a4804
1f2a4564
1f2a4641
1f2a5282
1f2a5301
1f2a5035
1f2a5287
© Johana Pošová

Předchozí akce

Past events