stopairbnb.cz: Postel s Barborou Bírovou a hosty

živé vysílání z postele

Verzebarva
stopairbnb.cz: Postel s Barborou Bírovou a hosty

stopairbnb.cz: The Bed with Barbora Bírová and guests

live stream from the bed

Verzebarva
stopairbnb.cz: The Bed with Barbora Bírová and guests

Živé vysílání z postele
Pátek 14. 2. 2020, od 22h až do usnutí

„Za posledních pět let se nám zvýšil nájem o víc než 8 tisíc. Už nevím, co dělat, abychom na to měli a hlavně, proč bychom se měli přizpůsobovat těm nárokům pronajímatelů? Ty nároky jsou pořád vyšší a já už neumím pořád zvyšovat výkon. Potřebuju i žít, ne jenom pracovat.“

V každodennosti narážíme na hodnotový rozpor, kde je bydlení na jedné straně domovem a na straně druhé tržní komoditou. Problém nedostupnosti bydlení je o to palčivější, že zasahuje čím dál větší skupiny lidí. Není projevem nesouvisejících individuálních příběhů, ale problémem společnosti jako celku.

Čtení a sdílení příběhů lidí, kteří čelí nedostupnosti bydlení z důvodů neustálého zvyšování cen, proměn městských čtvrtí, krátkodobých pronájmů, nucených vystěhování, tentokrát z pronajatého Airbnb bytu v blíže nespecifikované lokalitě.

-

Postel Institutu úzkosti (IÚ) je skutečnou postelí o standardních rozměrech 40 x 200 x 180 cm s ložním prádlem a zachovalou matrací. Zatímco do jiných postelí se chodí spát, postel IÚ se stává scénou a platformou pro řečníka, performera nebo vypravěče. Poskytuje poležení pro ty, kteří jsou na úkor spánku ochotni sdílet s námi své poznatky, názory, představy a mluvit a halucinovat na hraně bdělosti a snění. Noční hosté nás mohou zavést do oblastí, kam bychom se sami nikdy nepodívali. Připraví našim tělům nástrahy, které budou překonávat bez následků a únavy v následujícím dni. Postel IÚ je věrným a houževnatým společníkem těch, kteří nemohou usnout nebo pracují, zatímco my spíme, nebo za tmy hledají svobodu pro ty, kteří uvízli(y) v soukolí systému. Neprověřuje pravdivost příběhů, sbírá utopické scénáře, sny a vize. Z důvěrně známého měkkého a intimního prostředí odpočinku a regenerativního snění se může rázem stát prostorem pro politický požadavek. Těm, kterým nabídne nocleh, umožní předat zkušenosti s některými podobami úzkosti nebo je rovnou zahánět. Těm, kteří poslouchají, pomůže společně přečkat část noci. Program Postele IÚ můžete sledovat od 22h na www.institutuzkosti.cz.

Více informací o tématu na www.stopairbnb.cz

Live Stream from Bed
Friday 14 February 2020, from 10pm till sleep

“Over the last five years our rent has increased by more than eight thousand crowns. I don’t know how to get my hands on such money. But above all, I just don’t see why we have to give in to the demands of private landlords. These demands are getting bigger and bigger and I can’t simply increase my workload at the drop of a hat. I have to live, not simply work.”

Every day we come face to face with a fundamental conflict of values: a roof over one’s head is on the one hand seen as a home, and on the other as a market commodity. The inaccessibility of housing is becoming more and more acute as it effects more and more people. This is not simply a question of isolated individual stories, but a problem that affects society as a whole.

A reading and sharing of the stories of people having to deal with the housing crisis caused by never-ending price increases, gentrification, short-term lets and forced evictions, this time from a rented Airbnb apartment in an unspecified location.

-

The Institute of Anxiety (IA) bed is 40 x 200 x 180 cm in size, with a comfortable mattress and fresh linen. The only difference is that, while in other beds you sleep, the IA bed is the scene for a speaker, performer or storyteller. It offers a place to recline for those who, forgoing sleep, are willing to share with us their knowledge, opinions and ideas, and to talk and hallucinate on the border of wakefulness and dreaming. Our guests take us to places we would never otherwise visit. They prepare our bodies for the pitfalls they will overcome without after-effects and tiredness the following day. The IA bed is a faithful and tenacious partner of those who cannot fall asleep or who work while we sleep, or those who under cover of darkness seek freedom for others caught in the gears of the system. The bed does not verify the veracity of stories but collects utopian scenarios, dreams and visions. An intimately familiar, gentle environment for relaxation and regenerative dreaming can suddenly become the space for political demands, allowing those whom it offers overnight accommodation to share their experience of certain forms of anxiety or to dispel these demons. You can follow the IA Bed programme starting at 10pm at www.institutuzkosti.cz.

More info at www.stopairbnb.cz

Živý přenos z postele

Živý přenos z postele

Předchozí akce

Past events