Limity imaginace: OPEN CALL

Sbírka návrhů k dráždění imaginace

Opencall event 2

The Limits of the Imagination: OPEN CALL

A collection of proposals for stimulants of imagination

Opencall event 2

Pro mezinárodní výstavu – Bienále Ve věci umění – vyhlašujeme veřejnou výzvu k zasílání návrhů jak překračovat limity imaginace v oblasti Vašeho zájmu či profese. Návrhy mohou reagovat na Vaše osobní zkušenosti, zkušenosti druhých nebo na obecnější chápání situace. Tato „dráždidla“ imaginace mohou mít rozmanitou podobu od návodu ve formě textu, kresby, koláže, fotografie, videa, audia přes recept, nákres přístroje, popis situace až po vzorec.

Zkuste si vybavit v jakých situacích a oblastech narážíte na překážky a limity představivosti, které nejste schopni překročit (nebo lidé kolem Vás). Proč a kdo se bojí vaší představivosti nebo se bojí imaginovat. Imaginace stojí za velkými objevy, sociálními změnami, modely sdílené praxe, ale i malými a důležitými radostmi života. Imaginace je tak základním nástrojem změny a prožívání světa, může aktivovat smysly a probudit nevyužitý tvůrčí potenciál. Bez toho, abychom si vytvořili určitou představu o jiném fungování, nejsme schopni nic udržitelně změnit. A přesto se již od dětství setkáváme s korekcí a neustálým potlačováním imaginace. Proto vyhlašujeme výzvu pro zasílání návodů na to, jak imaginaci fyzicky i psychicky podněcovat. Vašim představám se meze nekladou! Moc nás potěší, když s námi budete sdílet Váš příspěvek vycházející z jakékoliv životní zkušenosti či pracovní praxe.

Nejimaginativnější návrhy zveřejníme anonymně nebo se jménem autora (podle Vaší preference) a některé se pokusíme po domluvě s Vámi zrealizovat.

Váš návrh zašlete nejpozději do 21. 6. 2020 na email nebo poštou na:

iu@institutuzkosti.cz

Institut úzkosti
Pplk. Sochora 7
17000 Praha 7

For the Matter of Art Biennale international exhibition, we are announcing an open call for proposals for ideas showing how to go beyond the limits of the imagination within your profession or field of interest. The proposals can react to your own personal experiences, the experiences of others, or to a more general understanding of situation. These “stimulants” of the imagination can take on various shapes, from instructions in text form, drawings, collages, photographs, video, and audio to a recipe, a design of a machine, the description of a situation, or even a formula.

Try to remember the situations and areas in which you run up against obstacles and limits of the imagination that you (or people around you) are unable to overcome. Who is afraid of your imagination, or is afraid to imagine, and why? Imagination stands behind all great discoveries, social changes, and models of shared practice, but also the small yet important joys of life. Imagination is thus a basic tool of change and of experiencing the world. It can activate the senses, and awaken untapped creative potential. Without being able to imagine that things can function differently, we cannot change anything in a sustainable manner. Despite this, from childhood we encounter the correction and constant suppression of the imagination. This is why we are announcing an open call to collect instructions for how to encourage the imagination, both physically and mentally. There are no limits to your imagination! We will be very happy if you can share your contributions with us, whatever life or work experience they come from.

The most imaginative proposals will be published anonymously or with the author’s name (according to your preference), and after discussing with you, we will attempt to bring some of them to life.

Send us your proposals by June 21, 2020 at the latest by mail or email to our address iu@institutuzkosti.cz

Institut úzkosti
Pplk. Sochora 7
17000 Praha 7

Předchozí akce

Past events