Neviditelní, neviditelné

Workshop pro děti, ale taky pro pavouky, bodláky, kopřivy nebo myši a další neviditelná zvířata a rostliny, kteří*é tu s námi žijí a nebo ty, kteří*é se cítí z různých důvodů neviditelní*é.

Eva%20kotaktkova vizualizace%201
Visuals © Eva Koťátková

Invisible

A workshop for children, but also for spiders, thistles, nettles or mice and other invisible animals and plants that live among us, or generally for those who for whatever reasons feel themselves to be invisible to others.

Eva%20kotaktkova vizualizace%201
Visuals © Eva Koťátková

Datum a čas: 27.6. 2021, 14 – 18 hod
Místo: procházkou z Holešovic, Praha 7 (sraz u zastávky přívozu Pražská Tržnice) do komunitní zahrady Jako doma

Zveme vás a vaše nejmenší na komentovanou procházku přes Libeňský most, kterou zakončíme společným posezením a workshopem proměny v komunitní zahradě v Jako doma.

Proč jsou některá zvířata upřednostňována před ostatními? Proč některé rostliny šlechtíme a jiných se snažíme zbavit? Kdo rozhoduje o tom, kdo nebo co je označeno jako plevel nebo škůdce? V čem je výhodné žít/vyrůstat mimo dohled? A cítíte se vy někdy neviditelní, neviditelné? Vydejte se s námi městem a seznamte se s těmi, kteří*ré v něm žijí, i když je často nevidíme nebo vědomě přehlížíme. Naši průvodci nás povedou městskými ulicemi, průchody, okenními parapety, dvory domů, křovím, loužemi, škvírami mezi dlaždicemi a všude tam, kde jsme si mysleli*y, že to dobře známe.

Workshop je strukturován jako procházka městem s jednotlivými zastaveními. Poslední zastávkou je komunitní zahrada Jako doma, kde na chvíli, po společné cestě, nabereme síly, abychom se v zápětí pokusili*y proměnit se v neviditelné bytosti: PAVOUKY, BODLÁKY, MOUCHY, KOPŘIVY nebo třeba MYŠI. Až si vytvoříme kostýmy a masky, až se společně najíme a zvykneme si na nová těla a nové identity, až si přečteme pár příběhů o neviditelných zvířatech, rostlinách nebo lidech a vydáme se domů, vybaveni*y křídly, přenosnými kořeny, tykadly, ostny, ulitami nebo skrvnitými listy, možná zjistíme, že se nám, zase pro jednou, podařilo rozšířit naše představy o světě a vpustit do něj nové obyvatele a obyvatelky, které jsme předtím nevnímali*y. A možná i najít si nové přátele.

Látky, kartóny a další materiály na výrobu kostýmů a masek k dispozici na místě.


Průvodci: botanik Jan Albert Šturma, zoolog Jan Hošek, umělkyně Eva Jiřička a pracovnice z Jako doma Eliška Konývková a Denisa Bašková

Jan Albert Šturma vystudoval geobotaniku na PřF UK. Zabývá se suburbánní a industriální vegetací, etnobotanikou bývalých Sudet a zvyšováním biodiverzity intenzivně využívané zemědělské krajiny.

Eva Jiřička vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze. Osciluje mezi performancí a dokumentárním filmem, její scénáře zkoumají limity individuálního, sociálního rozsahu veřejného prostoru. V dlouhodobé projektové práci se seniory rozvíjí jejich zapojení do procesů tvorby a výstav.

Workshop a komentovaná procházka probíhá v rámci série Žijí mimo svá jména, cyklu veřejných akcí: workshopů, diskuzí, performancí, které mají za cíl přiblížit dětem svět zvířat, rostlin, hub a dalších nelidských obyvatel našeho světa a společně promýšlet smysluplnější a citlivější možnosti našeho soužití.

Projekt Žijí mimo svá jména vzniká za finanční podpory: MČ Praha 7, Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo kultury ČR

Děkujeme organizaci Jako doma za spolupráci na události.

Fotoreportáž: Petra Pučeková
Post-editing: Karolína Matušková

When: 27.6. 2021, 2 am – 6 pm
Where: guided tour across Libeňský bridge (meeting point at the ferriage stop Pražská Tržnice, Holešovice, Prague 7) to the community garden at Jako doma

Why is priority given to some animals over others? Why do we cultivate some plants and try to eradicate others? Who decides who or what is designated a weed or a pest? What are the advantages of living or growing up out of view? And do you sometimes feel invisible? Come with us on a walk through the city and meet those who live in it, even though we often either don’t see them or consciously overlook them. Our guides will take you through the city streets, passages, car parks, past bus stops, window ledges, courtyards of buildings, bushes, puddles, the cracks between the paving stones and everywhere we think we know well.
The workshop is structured as a walk through the city with individual stops. The last stop is the courtyard Jako doma, where after our journey together we’ll gather our strength so as to embark on the next stage of attempting to transform ourselves into invisible beings: SPIDERS, THISTLES, FLIES, NETTLES or MICE. Once we create costumes and masks, once we eat together and become accustomed to our new bodies and new identities, once we read a few stories about invisible animals, plants or people and set out on our journey home, furnished with wings, portable roots, tentacles, stings or mottled leaves, perhaps we’ll find that we’ve once again managed to broaden our conceptions about the world and allow into it new inhabitants that we’d never previously seen. And perhaps also find new friends.

Our guides will be the botanist Jan Albert Šturma, the zoologist Jan Hošek, the artist Eva Jiřička and others.

Fabrics, cardboard and other materials for the production of costumes and masks on site.

Jan Albert Šturma (born 1981) studied geobotany at the Faculty of Science of Charles University, Prague. He focuses on suburban and industrial vegetation, the ethnobotany of the former Sudetenland and on increasing the biodiversity of intensively used agricultural land.

Eva Jiřička studied at the Fine Arts Academy, Prague. As an artist she oscillates between performance and documentary. Her screenplays investigate limits of the personal and social space.

The workshop takes place within the framework of the series Žijí mimo svá jména, a cycle of public events: workshops, discussions, performances aimed at familiarising children with the world of animals, plants, fungi and other non-human inhabitants of our world.

Supporetd by: MČ Praha 7, Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo kultury ČR

Thanks to Jako doma organization for supporting this event.

Photoreport: Petra Pučeková
Post-editing: Karolína Matušková

Workshop neviditelni%20neviditeln web 006
Workshop neviditelni%20neviditeln web 001
Workshop neviditelni%20neviditeln web 003
Workshop neviditelni%20neviditeln web 007
Workshop neviditelni%20neviditeln web 002
Workshop neviditelni%20neviditeln web 004
Workshop neviditelni%20neviditeln web 008
Workshop neviditelni%20neviditeln web 005
Workshop neviditelni%20neviditeln web 012
Workshop neviditelni%20neviditeln web 010
Workshop neviditelni%20neviditeln web 011
Workshop neviditelni%20neviditeln web 014
Workshop neviditelni%20neviditeln web 009
Workshop neviditelni%20neviditeln web 013
Workshop neviditelni%20neviditeln web 024
Workshop neviditelni%20neviditeln web 020
Workshop neviditelni%20neviditeln web 023
Workshop neviditelni%20neviditeln web 030
Workshop neviditelni%20neviditeln web 019
Workshop neviditelni%20neviditeln web 027
© Petra Pučeková, Karolína Matušková
Workshop neviditelni%20neviditeln web 006
Workshop neviditelni%20neviditeln web 001
Workshop neviditelni%20neviditeln web 003
Workshop neviditelni%20neviditeln web 007
Workshop neviditelni%20neviditeln web 002
Workshop neviditelni%20neviditeln web 004
Workshop neviditelni%20neviditeln web 008
Workshop neviditelni%20neviditeln web 005
Workshop neviditelni%20neviditeln web 012
Workshop neviditelni%20neviditeln web 010
Workshop neviditelni%20neviditeln web 011
Workshop neviditelni%20neviditeln web 014
Workshop neviditelni%20neviditeln web 009
Workshop neviditelni%20neviditeln web 013
Workshop neviditelni%20neviditeln web 024
Workshop neviditelni%20neviditeln web 020
Workshop neviditelni%20neviditeln web 023
Workshop neviditelni%20neviditeln web 030
Workshop neviditelni%20neviditeln web 019
Workshop neviditelni%20neviditeln web 027
© Petra Pučeková, Karolína Matušková

Předchozí akce

Past events