Vypravěči a vypravěčky. Nebojte se draků – cyklus čtení pro děti

Img 5374
Ilustrace (c) David Böhm

Narrators and storytellers. Don’t fear dragons – a series of readings for children

Img 5374
Ilustrace (c) David Böhm

Viola Fischerová: Jak zvířátka uzdravila smutný dům
Marek Vadas: Na útěku
Petr Koťátko: Worms
Andrea Gregušová: Gréta
Magdaléna Platzová: Já, Safun
Jiří Stránský: O chamtivém králi
Gabriela Futová, Veronika Šikulová, Zuzana Štelbaská, Klára Kubíčková, Monika Kompaníková, Monika Kapráliková,Hana Krutílková, Kamila Musilová, Lucie Jarkovská: Kapky na kameni
David Böhm: A jako Antarktida

Viola Fischerová: Jak zvířátka uzdravila smutný dům
Marek Vadas: Na útěku
Petr Koťátko: Worms
Andrea Gregušová: Gréta
Magdaléna Platzová: Já, Safun
Jiří Stránský: O chamtivém králi
Gabriela Futová, Veronika Šikulová, Zuzana Štelbaská, Klára Kubíčková, Monika Kompaníková, Monika Kapráliková,Hana Krutílková, Kamila Musilová, Lucie Jarkovská: Kapky na kameni
David Böhm: A jako Antarktida

Vypravěči a vypravěčky: Nebojte se draků je cyklus čtení určený nejen dětem.

Draci, v názvu cyklu, nejsou zavrhovaní šupinatí tvorové s mnoha hlavami, odsouzení k potupné smrti, ale draci v naší hlavě, kteří reprezentují všechno, co je jiné, dosud nepojmenované, neznámé. Všechno to, co představuje změnu a vyžaduje zapojení naší představivosti. Podle Ursuly Le Guin, která inspirovala název cyklu, se mnoho dospělých obává draků proto, že se bojí svobody. Uvědomují si, že imaginativní literatura ukazuje velmi dobře to, co je skutečné: odhaluje nespravedlnosti a nepravdy tohoto světa.

Vybrané texty různé formy bezpráví nejenom ukazují, ale rozšiřují také naši představivost ve vztahu k tomu, co je možné udělat, aby svět byl lepším místem pro všechny: pečovat o druhé, nepodléhat předsudkům, snažit se být oporou a hlasem těm, jež mluvit nemohou a posilovat naději v možnost změny.

„Smyslem imaginativní literatury je prohloubit tvé chápání světa - to, jak rozumíš svým bližním i svým vlastním pocitům, jak rozumíš svému údělu“*. Naši vypravěči a vypravěčky se o něco takového pokoušejí, a my vás, malé i velké, zveme k poslechu!

* Ursula K. Le Guin. Proč číst fantasy, jak to, že zvířata v knížkách mluví, a odkdy se Američané bojí draků, kapitola Proč se Američané bojí draků. Gnóm, 2019.

Narrators and storytellers: Don’t fear dragons is a cycle of readings targeted not only at children.

The dragons in the title of the cycle are not reviled, scaly creatures with several heads, condemned to an ignominious death, but the dragons in our head, which represent everything that’s different, as yet unnamed, unfamiliar. All that represents change and demands that we engage our imagination. According to Ursula Le Guin, who inspired the name of the cycle, many adults fear dragons because they are afraid of freedom. They are aware that imaginative literature reveals very well what is real: it reveals the injustices and untruths of this world.

The selected texts not only show various forms of injustice, but also extend the limits of our imagination in relation to what can be done to make the world a better place for everyone: to take care of others, not to give in to prejudices, to try to support and give a voice to those who can’t be heard, and to build hope in the possibility of change.

“The use of imaginative fiction is to deepen your understanding of your world, and your fellow men, and your own feelings, and your destiny”*. Our narrators and storytellers are attempting precisely such a thing, and we invite you, young and old, to come and listen!

* Ursula K. Le Guin. The Language of the Night: Essays on Fantasy and Science Fiction. Gnóm, 2019.

Vychází za podpory Magistrátu hlavního města Prahy a Ministerstva kultury České republiky

Supported by the Prague City Council and the Ministry of Culture of the Czech Republic.

Předchozí akce

Past events