Mycorrhizal Encounters III: V rozhovoru s Chido Govera

Online diskuze
Čtvrtek 18. 11. 2021, 19:00 – 20:30

Etm 1299
© Chido Govera

Mycorrhizal Encounters III: In conversation with Chido Govera

Online diskuze
Thursday, 18 November 2021, 7 – 8:30 PM

Etm 1299
© Chido Govera

Chido Govera je farmářka, aktivistka a lektorka ze Zimbabwe. Propaguje průkopnické iniciativy v oblasti sociálního podnikání, jejichž cílem je skoncovat s chudobou, zneužíváním a nedostatkem potravin. Věnuje se pěstování hub z odpadních produktů s důrazem na rozvoj dovedností a vzdělávání dívek a žen. Chido bude hovořit s Elspeth Mitchell a Lenkou Vráblíkovou.

Povídání s Chido bude třetím setkáním ze série Mycorrhizal Encounters, která dává slovo umělcům a umělkyním, aktivistům a aktivistkám, badatelům a badatelkám pracujícím s všestranností hub a vynalézavostí mykorhizních společenstev. Různé typy praxe a teoretických přístupů, které pozvaní hosté a hostky přinášejí, v průběhu série propojí mykorhizní podhoubí a podzemní kořenové systémy s množstvím dalších světů plných spletitých vazeb a sítí: s říčními, plodinnými a technologickými sítěmi, které protkávají krajinu; s nervovými spoji v tělech některých organismů; s globálním kapitalistickým trhem; s příbuzenskými vazbami a dalšími druhy sdružování a přináležení.

V pilotním díle Mycorrhizal Encounters hovořila Tereza Porybná s autorem a zakladatelem hnutí Radikální mykologie Peterem McCoyem a slovenským zvukovým umělcem a organizátorem festivalu mykoLOM Jonášem Gruskou o možnostech přístupného pěstování hub, mykoremediaci a léčivých houbách. V druhém setkání debatovala mexická multidimenzionální umělkyně Xalli Zúñiga s Lenkou a Elspeth o kolaborativní kresbě a přemýšlení a bytí s houbamijako o eko-feministické praxi a anti-koloniálním politickém projektu.

V následujících dílech představíme Thai Shani, britskou umělkyni zabývající se psychedeliky, feministickými dějinami a mýtem, a Annu Tsing, britskou antropoložku a autorku knihy The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins („Houba na samém konci světa: O možnostech života v troskách kapitalismu“).

Diskuzue proběhne ⓁⒾⓋⒺ 18. listopadu od 19 hodin přes Zoom a bude streamována. Záznam bude později zveřejněn.
Připojte se k rozhovoru přes Zoom:
bit.ly/JOINmyccorhizalencounterChidoGovera
Heslo: mushroom

Diskuze bude probíhat v anglickém jazyce.

NADCHÁZEJÍCÍ MYCORRHIZAL ENCOUNTERS:

24.11.2021 19.00 Thai Shani. Moderují Lenka Vráblíková a Elspeth Mitchell
Datum TBC Anna Tsing . Moderují Lenka Vráblíková a Elspeth Mitchell

Chido Govera je sociální podnikatelka, zakladatelka nadace The Future of Hope Foundation / www.thefutureofhope.org / a držitelka titulu Young Global Leader udělovaného Světovým ekonomickým fórem. Je zakladatelkou průkopnické iniciativy kultivace hub z kávové sedliny produkované v kavárnách, která inspiruje podnikatele po celém světě. Nadace umožňuje Chido uskutečňovat její životní poslání, kterým je zbavit Afriku chudoby, zneužívání, sebelítosti a role oběti, a to pomocí aktivit zespoda zaměřených na potravinovou bezpečnost a podporujících ženy, dívky a sirotky. Vlajkovým projektem organizace TFoHF je integrovaný systém výroby potravin založený na houbách (Mushroom IFPS). Tentopostup výroby potravin vychází z fungikultury a je postaven na kombinaci recyklace a upcyklace agroindustriální lignocelulózové biomasy.
Systém IFPS doplňuje konvenční zemědělství, protože stojí na přeměně všudypřítomné agroindustriální lignocelulózové biomasy na výživné a vysoce ceněné houby, přičemž vedlejší produkt je využitelný jako hnojivo nebo dokonce krmivo pro zvířata, což zvyšuje dostupnost a rozmanitost potravin. Tento jednoduchý, cirkulární a snadno uzpůsobitelný postup pěstování hub motivuje lidi na různých úrovních, aby se chopili příležitosti podnikat ve výrobě potravin, a to jak v rozvinutých, tak v rozvojových částech světa, ve městě i na venkově. Chido také usiluje o to, aby se ženy a dívky podílely na socioekonomickém rozvoji a mohly plně využít svůj potenciál. Pro více informací kontaktujte les@are-events.org.

The Mycorrhizal Encounters společně připravují Lenka Vráblíková, Eslpeth Mitchell a Tereza Porybná v rámci festivalu Potomci hub a (Eko)politika sdílení.

Festival Potomci hub a (Eko)politika sdílení je organizován kolektivem Les – společenstvím pro pěstování, teorii a umění a ve spolupráci s Are a Institutem úzkosti.

Pro více informací nás kontaktujte na les@are-events.org

Podpora: Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury, Waterrain

Chido Govera is a Zimbabwean farmer, campaigner and educator. She is a pioneer of social entrepreneurial projects that aim to end poverty and ensure food security through the cultivation of mushrooms from waste products. Her activities promote and support skills and education of girls and women. Chido will be in conversation with Elspeth Mitchell and Lenka Vráblíková.

This is the third episode from the Mycorrhizal Encounters, a series of on-line conversations with artists, activists and researchers who work with the versatility of fungi and the resourcefulness of mycorrhizal communities. Through different practices and theoretical approaches of the invited guests, the series connects mycelium and underground root systems to multiple other worlds of intricate entanglements and networks: the fluvial, vegetable and technological branching on the land; the neural pathways in the bodies of some organisms; the global capitalist market; the internet; kin networks and other kinds of affiliations and belongings.

In the first Mycorrhizal Encounter, Tereza Porybná talked to Peter McCoy, a US based mycology educator, author and founder of Radical Mycology and Slovakian sound-artist and organizer of mykoLOM festival Jonáš Gruska. In the second encounter moderated by Elspeth Mitchell and Lenka Vráblíková, Xalli Zúñiga, a Mestizx artist/academic/curator, explored collaborative practices of drawing, thinking and being with fungi as a eco-feminist and anti-colonial political project.

Further encounters will feature Thai Shani, a UK-based artist involved in the study of psychedelics, feminist histories, and myth and US-based anthropologist Anna Tsingbit.ly/JOINmyccorhizalencounterChidoGovera
Passcode: mushroom

UPCOMING MYCORRHIZAL ENCOUNTERS:

24.11., 7PM Tai Shani. Moderated by Lenka Vráblíková and Elspeth Mitchell
Datum TBC Anna Tsing. Moderated by Lenka Vráblíková and Elspeth Mitchell

Chido Govera is a Social entrepreneur, founder of The Future of Hope Foundation (TFoHF) / www.thefutureofhope.org / and was nominated a Young Global Leader by the World Economic Forum. She pioneered the conversion of coffee grounds from cafes into mushroom initiatives, inspiring entrepreneurs around the world. Through the foundation, Chido fulfills her commitment to ending poverty, abuse, self-pity, and victimhood at the grassroots level in Africa through food security and with a focus on women and girls and orphans. The flagship project in Chido’s organisation TFoHF is the Mushroom-based Integrated Food Production System (Mushroom IFPS) - An integrated food production approach that builds on Fungiculture through a mix of recycling and upcycling of agro-industrial lignocellulosic biomass.
The Mushroom IFPS compliments conventional agriculture as it builds on conversion of the abundant agro-industrial lignocellulosic biomass into nutritious and high value mushrooms and a by-product that is used as a fertiliser for crops and or even animal feed to produce more and diverse foods. The simplified, circular and adaptable mushroom farming approach provides motivation to people at different levels to take on entrepreneurial opportunities in food production in both the developed and developing parts of the world in urban and rural settings. Chido is committed to engaging women and girls in socio-economic development and to reach their full potential.

The Mycorrhizal Encounters series is prepared by Lenka Vráblíková, Elspeth Mitchell and Tereza Porybná as part of the Descendants of Fungi and (Eco)Politics of Sharing festival.

The Descendants of Fungi Festival is organized by Woods – Community for cultivation, theory and art in cooperation with Are and the Institute of Anxiety.

For more information, please, contact les@are-events.org

Supported by: Ministry of Culture of the Czech Republic, State Cultural Fund, Waterrain

Předchozí akce

Past events