Představujeme Mluvící stroje Lukáše Palečka

Mluvící stroje jsou živým archivem performativních a zvukových děl Lukáše Palečka, které Institut úzkosti ve spolupráci se spolkem Barvolam, Ivanem Svobodou a Jonášem Richterem systematicky dokumentuje od roku 2019.

Cz en
© Jakub Samek

Meet Talking Machines of Lukáš Paleček

Talking Machines are a living archive of the performative and audio works of Lukáš Paleček, which he has been systematically documenting at the Institute of Anxiety since 2019, in collaboration with the Barvolam association, Jonáš Richter and Ivan Svoboda.

Cz en
© Jakub Samek

Představujeme Mluvící stroje Lukáše Palečka.

Pračka pere. Nevypouští sice vodu, ale buben se točí a pračka vydává hlasité zvuky, dokazující vnitřní pohyb. Hadice trčí do prostoru, čeká na zapojení. Množství kabelů se vlní prostorem jako neposedné zvíře: některé jeho části odpočívají na zemi, stočené na zadní části pračky, nebo se vydávají do prostoru. Několik strojů čeká na zapojení, nabízejí se návodem i tlačítkem ke spuštění. Rádio hraje podle momentální nálady, která se rychle mění: ladí se, vybuchuje, utichá, obsah ani hlasitost se nedá předvídat. Na zdi přibývají čísla, ceny náležející k jednotlivým nakresleným strojům. Většina z nich je mimo naše možnosti. Z reproduktorů se ozývá mluvčí strojů, který stroje postupně představuje. Jemně i expresivně, tak, jak si to daný stroj žádá.

Lukáš Paleček je autorem kreseb, objektů, performancí a zvukových skladeb, v nichž propůjčuje svůj hlas různým věcem a strojům. Zajímají ho staré přístroje jako jsou pračky Romo a Tatramat nebo rádia a magnetofony značky Tesla. Lukáš stroje sbírá: nachází je nebo je dostává od známých, kteří vědí o jeho zájmu.

Sdílí svojí dílnu s otcem, každý z nich tu má svoje stroje. Ty Lukášovy většinou nefungují nebo jen částečně. V jedné polici má jenom části, rozmontovaná těla strojů. Lukáš na nich provádí opravy, anatomické exkurze. Jindy o stroje pečuje pomocí plastových lepenek, vytváří jim dlahy, fixuje jejich fraktury. Lukáš stroje pozoruje, poslouchá, napodobuje a učí se jejich řeč. Rozšiřuje i maže tak svůj vlastní playlist. Přesto není jen lidským automatem – jukeboxem.

Lukáš si buduje vlastní repertoár, přičemž zvukové projevy strojů, které do něj zařazuje, zkoumá opravdu důkladně. Testuje a cvičí tak vlastní citlivost, schopnost nápodoby, napojení se, paměť. Současně mu ale stroje, zdá se, umožňují obohatit vlastní výrazové prostředky, rozšířit možnosti vlastní řeči. Řeč strojů jako by Lukášovi skýtala možnosti přímějšího vyjádření emoce a kompenzovala to, v čem může být lidský jazyk limitující.

* * *

Lukáš Paleček (nar. 1977) žije a pracuje v Praze. Od roku 2013 vytváří své práce – kresby, objekty a zvukové performance v Ateliéru radostné tvorby v Praze 7 na Letné, tvůrčí dílně, která je zaměřena na podporu tzv. „spontánní tvorby“. Lukáš se účastnil několika skupinových výstav, které Ateliér pořádal, mimo jiné v Kampusu Hybernská, Centru současného umění DOX nebo v galerii NOD. V roce 2019 proběhla jeho samostatná výstava s názvem Romo pračka pere okurky v galerii Jelení v Praze.

Mluvící stroje, živý archiv performativních a zvukových děl Lukáše Palečka, vzniká ve spolupráci spolkem Barvolam, který nabízí podporu neurodiverzním umělkyním a umělcům.
Více o organizaci Barvolam najdete ZDE.

* * *

AUDIOARCHIV:

We are introducing Lukáš Paleček and the Talking Machines.

The washing machine washes. Although there is no water coming out of it, the drum is spinning and it is making loud noises, testifying there is movement inside. The hose is sticking out into space waiting to be connected. All sorts of cables are winding through the space like an unsettled animal: some of its parts are resting on the floor, twisted on the back part of the washing machine, or they are venturing out into the space. Several machines are waiting to be connected, the instructions also offer some buttons to be turned on. The radio is playing according to momentary mood, which quickly changes: it tunes, explodes, becomes silent, the content or volume cannot be predicted. More numbers are appearing on the wall; they are the prices corresponding to the individually drawn machines. Most of them are out of the scope of our possibilities. We can hear the machines’ spokesperson from the loudspeakers and he gradually introduces all the machines. Gently, as well as expressively, depending on each machine.

Lukáš Paleček is the author of drawings, objects, performances and audio compositions in which he lends his voice to various objects and machines. He is interested in old instruments such as Romo and Tatramat washing machines, or Tesla radios and cassette players. Lukáš collects machines: he finds them or is given them by acquaintances who are aware of his interest. He shares his studio with his father, where each of them has his machines. Lukáš’ devices mostly no longer work or are only partially functional. On one shelf he has only parts, dismantled bodies of machines. Lukáš performs repairs on them, anatomical excursions. At other times he takes care of them with the aid of plastic pasteboard, making splints for them and fixing their fractures. Lukáš observes the machines, listens to them, imitates them and learns their language. He expands and deletes his own playlist. Nevertheless, he is not merely a human automaton – jukebox. Lukáš builds up his own repertoire, in which he explores the auditory manifestations of the machines he includes in it in minute detail. He thereby tests and trains his own sensitivity, his ability to mimic and engage, his memory. At the same time, however, it appears that the machines enable him to augment his own means of expression, to extend the possibilities of his own speech. The language of machines has somehow provided Lukáš with opportunities to express his emotions more directly, and compensated for the ways in which human language can be limiting.

* * *

Lukáš Paleček (born 1977) lives and works in Prague. Since 2013 he has been creating his artworks – drawings, objects and audio performances at the Barvolam studio at Letná, Prague 7, a creative studio focusing on support for “spontaneous art”. Lukáš has taken part in several group exhibitions held by the Studio, including at the Kampus Hybernská, the DOX Centre for Contemporary Art or the NOD gallery. In 2019 he held an independent exhibition entitled Romo Washing Machine Washes Cucumbers in the Jelení Gallery, part of the Center for Contemporary Arts Prague.

The project Talking Machines, a living archive of the performative and audio works of Lukáš Paleček, has been systematically documented in collaboration and financial support of the Barvolam non-profit organization, that offers support for neurodiverse artists.

* * *

Playlist: AUDIO ARCHIVCH MLUVÍCÍCH STROJŮ

Malá pračka 1
Malá pračka 2
Big Washing Machine
Mixér
Mlýnek
Hodiny
Exploze
Kazeťák
Sekačka
Čerpadlo

Video reportáže dokumentující tvorbu a život Lukáše Palečka od Ivana Svobody:

A series of video documentaries about art practice of Lukáš Paleček made by Ivan Svoboda:

Na tvorbě projektu Mluvícíh strojů, živého archivu performativních a zvukových děl Lukáše Palečka, se dále podíleli*y Ivan Svoboda (Artyčok.TV), Alma Lily Rayner, Barvolam z.s. a Jonáš Richter.

Projekt je finančně podpořen Magistrátem hl. města Prahy, Ministerstvem kultury ČR a Fondy EHP.

The project titeled Lukáš Paleček's Talking Machines, a living archive of performative and sound works, is produced in collaboration with Barvolam, an association that offers support to neurodiverse artists.

The project is supported by the City Hall and the Ministry of Culture of the Czech Republic and the EEA Grants.

Předchozí akce

Past events