Mezidruhový životopis dlouhý miliony let: workshop pro děti

Zveme na komentovanou procházku a workshop pro děti, kdy se společně budeme moci přemístit do doby o 435 milionů let zpátky.

Neděle 23.10.2022
14.30—17.30 hod
Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí
Prokopské údolí 748, 152 00 Praha 5-Jinonice
Mapa

Eva%2002
Eva Koťátková, 2022.

Millions of Years Interspecies Biography: Workshop for Children

We invite you to a guided walk and workshop for children, where together we will be able to travel back in time 435 million years.

Sunday 23.10.2022
14.30—17.30 hod
A Society for Protection of Prokop a Dalej Valleys
Prokopské údolí 748, 152 00 Prague 5-Jinonice
Mapa

Eva%2002
Eva Koťátková, 2022.

Jaké známe příběhy o vzniku světa? O kterých z nich se učíme ve škole, jakým z nich věříme, a které bychom uvítali*y v rámci prohlubování našeho životopisu - formování nebo rozrušování naší identity? Jak mohou tyto příběhy ovlivnit to jak vnímáme sebe, druhé a to včetně mimolidských obyvatel tohoto světa? Jaké druhy spojenectví a bytí s druhými nám umožňují budovat? Co si umíme a neumíme představit?

Existuje velké množství nejrůznějších představ o vzniku života, jednoznačné odpovědi brání mimo jiné fakt, že z nejstarších období nejsou dochovány žádné fosílie a i ty nejjednodušší současné organismy jsou pravděpodobně mnohem složitější než prvotní živé buňky. Pojďte se s námi přemístit do doby o 435 milionů let zpátky a promyslet možnosti mezidruhových vztahů, seznámit se s těmi, kteří tu žili a podívat se na to, jak jsme s nimi spojeni a jak jsou pořád přítomni v našich tělech.

Setkáme se v Prokopském údolí s divadelní režisérkou a dramaturgyní Magdou Jiřičkou Stojowskou a odborníkem*nicí na geologii a paleontologii (jméno hosta*ky představíme v nejbližších dnech).

Magda Jiřička Stojowska je divadelní režisérka a dramaturgyně. Pro její prací jsou důležitá témata spojená s mezigeneračními vztahy, postavením různorodých skupin ve společnosti, především pak děti, s jejichž imaginací a hravostí pracuje ve většině svých projektů. Je také spoluzakladatelkou KC Nesedím, sousedím na Břevnově, v němž se podílí na dramaturgii a organizaci.

Aneta Formáčková vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. V rámci svého doktorského studia se specializovala na paleontologii a stratigrafii – vědecké obory, které zkoumají vývoj života na Zemi na základě zkamenělých pozůstatků živočichů a rostlin a možnosti jejich použití pro zjišťování stáří sedimentárních (usazených) hornin.
V současné době pracuje na České geologické službě, kde se zabývá zejména sedimentárními horninami z období křídy a mapováním geologického podloží v terénu.

Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí je občanské sdružení, které vzniklo v roce 1991 s cílem pečovat o stav přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí a jeho okolí. Mezi aktivity společnosti patří: provoz informační základny, organizování akcí pro nejširší veřejnost, zajišťování odborných ekologických expertíz a konzultací, ochrana obojživelníků, provoz dětské farmy, péče o zraněná zvířata, konkrétní ochranářské práce v přírodním parku.

Událost je součástí série Žijí mimo svá jména v dramaturgii Evy Koťátkové, cyklu veřejných akcí workshopů, diskuzí, performancí aj., které mají za cíl přiblížit dětem svět zvířat, rostlin, hub a dalších nelidských obyvatel našeho světa a společně promýšlet smysluplnější a citlivější možnosti našeho soužití.

Akce probíhá v českém jazyce. Vstup volný.

Podpořeno Magistrátem hl. města Prahy, Ministerstvem kultury a Státním fondem kultury ČR.

What stories do we know about the origin of the world? Which ones do we learn about in school, which ones do we believe, and which ones would we welcome as part of deepening our biography - shaping or disrupting our identity? 

There are a great many different ideas about the origin of life, but a clear answer is hampered by the fact, among other things, that no fossils from the earliest periods have survived, and even the simplest modern organisms are probably much more complex than early living cells. Join us as we travel back in time 435 million years to consider the possibilities of interspecies relationships, meet those who have lived here and look at how we are connected to them and how they are still present in our bodies. 

We will meet in the Prokop Valley with theatre director and dramaturgist Magda Jiřička Stojowska and geology expert Aneta Formáčková.

Magda Jiřička Stojowska is a theatre director and dramaturgist. Her work focuses on themes related to intergenerational relations, the position of diverse groups in society, and especially children, whose imagination and playfulness she works with in most of her projects. She is also a co-founder of the KC Nesedím, susedím na Břevnov, where she is involved in dramaturgy and organization.

Aneta Formáčková graduated from the Faculty of Science of Charles University. As part of her doctoral studies, she specialized in paleontology and stratigraphy - scientific disciplines that investigate the evolution of life on Earth based on fossilized remains of animals and plants and the possibility of using them to determine the age of sedimentary (deposited) rocks. She is currently working at the Czech Geological Survey, where she is mainly concerned with sedimentary rocks from the Cretaceous period and with mapping the geological subsoil in the field.

The Society for the Protection of the Prokop and Dalej Valleys is a civic association founded in 1991 with the aim of taking care of the condition of the Prokop and Dalej Valleys Natural Park and its surroundings. The activities of the society include: running an information base, organizing events for the general public, providing ecological expertise and consultations, amphibian protection, running a children's farm, caring for injured animals, and specific conservation work in the natural park.

The event is part of the series Living Outside Their Names, which aim to bring children closer to the world of animals, plants, mushrooms and other more-than-human inhabitants of our world, to think together about more meaningful and sensitive possibilities of our coexistence.

In Czech language. Refreshments and materials for creation will be provided. Free admission. 
You are welcome with the whole family.

Supported by Magistrátem hl. města Prahy, Ministerstvem kultury a Státním fondem kultury ČR.

Prokop%c3%a1k%20hradi%c5%a1t%c4%9b%203
04
06
Whatsapp%20image%202022 06 22%20at%202.22.29%20pm
Prokop%c3%a1k%20hradi%c5%a1t%c4%9b%203
04
06
Whatsapp%20image%202022 06 22%20at%202.22.29%20pm
07iu workshop prokopskeudoli 015
03iu workshop prokopskeudoli 007
08iu workshop prokopskeudoli 014
10iu workshop prokopskeudoli 026
01iu workshop prokopskeudoli 002
06iu workshop prokopskeudoli 029
11iu workshop prokopskeudoli 023
04iu workshop prokopskeudoli 009
09iu workshop prokopskeudoli 018
21iu workshop prokopskeudoli 036
18iu workshop prokopskeudoli 039
17iu workshop prokopskeudoli 038
23iu workshop prokopskeudoli 043
22iu workshop prokopskeudoli 041
15iu workshop prokopskeudoli 034
14iu workshop prokopskeudoli 033
16iu workshop prokopskeudoli 037
25iu workshop prokopskeudoli 047
27iu workshop prokopskeudoli 049
31iu workshop prokopskeudoli 062
32iu workshop prokopskeudoli 066
26iu workshop prokopskeudoli 048
33iu workshop prokopskeudoli 070
36iu workshop prokopskeudoli 073
35iu workshop prokopskeudoli 072
42iu workshop prokopskeudoli 083
Iu workshop prokopskeudoli 085
Iu workshop prokopskeudoli 086
Foto: Karolína Matušková
07iu workshop prokopskeudoli 015
03iu workshop prokopskeudoli 007
08iu workshop prokopskeudoli 014
10iu workshop prokopskeudoli 026
01iu workshop prokopskeudoli 002
06iu workshop prokopskeudoli 029
11iu workshop prokopskeudoli 023
04iu workshop prokopskeudoli 009
09iu workshop prokopskeudoli 018
21iu workshop prokopskeudoli 036
18iu workshop prokopskeudoli 039
17iu workshop prokopskeudoli 038
23iu workshop prokopskeudoli 043
22iu workshop prokopskeudoli 041
15iu workshop prokopskeudoli 034
14iu workshop prokopskeudoli 033
16iu workshop prokopskeudoli 037
25iu workshop prokopskeudoli 047
27iu workshop prokopskeudoli 049
31iu workshop prokopskeudoli 062
32iu workshop prokopskeudoli 066
26iu workshop prokopskeudoli 048
33iu workshop prokopskeudoli 070
36iu workshop prokopskeudoli 073
35iu workshop prokopskeudoli 072
42iu workshop prokopskeudoli 083
Iu workshop prokopskeudoli 085
Iu workshop prokopskeudoli 086
Foto: Karolína Matušková

Předchozí akce

Past events