KVÍŘENÍ V LAVICI: Co změnit?

V podcastu KVÍŘENÍ V LAVICI jsme se zaměřili*y na školní prostředí očima queer a trans studujících — a jejich pohledem do budoucna chceme audio seriál ukončit.

4
Marie Lukáčová

QUEERING AT THE SCHOOL DESK: What to change?

With the QUEERING AT THE SCHOOL DESK podcast, we focused on school environments through the eyes of queer and trans students — and we want to end the audio series with their perspectives.

4
Marie Lukáčová

Poslechněte si závěrečný díl podcastu Terezy Markové v rozhovoru s queer studenty a studentkami.

4. díl: Co změnit?
Poslední epizodu podcastu uzavřeme pohledem do budoucna – představíme přání a změny, které by si do škol přáli*y zavést samotní studující.

Děkujeme všem zúčastněným, kteří s Terezou a posluchači*kami Kvíření v lavici sdíleli*y své zkušenosti.

4th episode:What to change?
We will conclude the last episode of the podcast with a look to the future — presenting the wishes and changes that learners themselves would like to see introduced in schools.

Thanks to all the participants who shared their experiences with Tereza.

This podcast is in Czech only.

Poslouchejte také na poslechových platformách:
Soundcloud
Apple Podcasts
Spotify

***

“KVÍŘENÍ V LAVICI není výzkum, je to okénko, vhled do příběhů queer a trans dospívajících na našich českých školách.” autorka podcastu, Tereza Marková

Autorka podcastu Tereza Marková dává hlas queer studujícím a umožňuje jim mluvit o tom, jaké je pro ně fungovat v instituci, jako je škola — jaké jsou jejich zkušenosti s útlakem a omezenímy nebo naopak s příkladným přístupem, a kde vidí potenciál pro změnu? Čtyřdílný podcast KVÍŘENÍ V LAVICI tak funguje především jako podpora vyučujících na základních a středních školách.

Tereza Marková je queer psycholožka, psí máma a nadšená hráčka Dungeons and Dragons. Ve volném čase se mimo jiné věnuje také práci s queer a trans dospívajícími a podílela se na výzkumech zaměřených na LGBTQ tématiku a studující v českých školách.
Tereza je absolventkou bakalářského studijního programu Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku a navazujícího magisterského programu Psychologie. LGBTQ tématice se věnovala ve své bakalářské i diplomové práci. V současnosti pracuje jako psycholožka ve zdravotnictví a koordinuje volnočasový program Teenspace pro queer a trans dospívající.

Zvukový design je dílem hudební skladatelky a zvukové umělkyně Natálie Plevákové. Ve své tvorbě zkoumá kompoziční strategie v postdigitální situaci a věnuje se divadelní, AV tvorbě, zvukovému designu, ale též vytváření zvukových instalací. Působila také jako pedagožka na střední škole.

Podcast přinášíme společně s Futuropolis: Škola imaginace.

Podcast je součástí dlouhodobé série projektu KVÍŘENÍ, který je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, Magistrátu hl. města Prahy a Státního fondu kultury ČR.

Listen also via:
Soundcloud
Apple Podcasts
Spotify

***

“QUEERING AT THE SCHOOLDESK C is not research, it is a window into the stories of queer and trans teens in our Czech schools." podcast author, Tereza Marková

The author of the podcast, Tereza Marková, gives voice to queer learners and allows them to talk about what it is like for them to function in an institution like school - what are their experiences of oppression and limitations or, conversely, exemplary attitudes, and where do they see the potential for change? Thus, the four-part podcast, QUEERING AT THE SCHOOLDESK, functions primarily as a support for primary and secondary school teachers.

Tereza Marková is a queer psychologist, dog mom and avid Dungeons and Dragons player. In her spare time, she works with queer and trans teens and has participated in research on LGBTQIA+ issues and learners in Czech schools.
Tereza has a Bachelor's degree in Psychology with an extension in Special Education and a Master's degree in Psychology. She focused on LGBTQ issues in her bachelor and master thesis. She is currently working as a psychologist in the health sector and coordinates the Teenspace leisure program for queer and trans teens.

The sound design is the work of composer and sound artist Natálie Pleváková. Her work explores compositional strategies in a post-digital situation and includes theatre, AV, sound design, as well as the creation of sound installations. She has also worked as a high school teacher.

This podcast is presented in collaboration with Futuropolis: School of Imagination.

The podcast is part of a long-term series of the project QUEERING, which is realized with the financial support of the Ministry of Culture of the Czech Republic, the Prague City Hall and the State Culture Fund of the Czech Republic.

Předchozí akce

Past events