KVÍŘENÍ: Open Source Estrogen! Workshop s Mary Maggic

Workshop kombinující politiku těla a genderu s konceptem environmentální toxicity.

Screen%20shot%202021 05 19%20at%202.18.02%20pm
© Mary Maggic

QUEERING: Open Source Estrogen! Workshop with Mary Maggic

A workshop combining body and gender politics and environmental toxicity.

Screen%20shot%202021 05 19%20at%202.18.02%20pm
© Mary Maggic

Institut úzkosti vás zve v rámci programu KVÍŘENÍ* na přednášku a workshop:

Mary Maggic: Open Source Estrogen

8. – 9. 10. 2021
Akademie výtvarných umění,
Praha 7 a Praha 10


Jak probíhá přerod na queer tělo na molekulární úrovni? Jak přesně je toto kvíření” neoddělitelně spjaté s průmyslovým kapitalismem? A existuje nějaká cesta z kapitalistické zkázy, cesta, kterou pandemie ještě víc rozjitřila? Workshop kombinuje politiku těla a genderu s konceptem environmentální toxicity a točí se okolo pojmu “open source estrogenu“. Výchozí premisou je, že molekuly hormonů jsou přítomné, a tedy dostupné, všude kolem nás a nabízejí se nám jako materiál k dalšímu hackování, mutování a stávání se něčím jiným. V procesu sociopolitické archeologie se můžeme pustit do „emancipování hormonální molekuly“ a rozlousknout, co se skrývá v jádru molekulární mystiky. Dvoudenní událost odstartuje přednáškou o hormonálním výzkumu prokládanou krátkými projekcemi a završí ji postup vlastnoruční extrakce hormonu z moči a kolektivní kuchařská performance s využitím xenohormonálních ingrediencí.

Mary Maggic (narozena r. 1991 v Los Angeles) je nebinární umělec*kyně pracující na pomezí kulturního diskurzu, politiky těla a genderu a ekologického odcizování. Za pomoci biohackingu a veřejného amatérství buduje společenskokritickou, pečující praxi. Maggic zkoumá mikroperformativitu hormonů a využívá kolaborativní práci k tomu, aby demystifikoval*a možnost jejich molekulární kolonizace. Čistota není možná!

PROGRAM:

Pátek 8. 10. /
aula (4.patro) @ AVU, U Akademie 172/4, 170 00 Praha 7-Bubeneč
18:00 – 20:00
Přednáška a promítání autorských filmů Mary Maggic:

Witches of Calafou (2016)
Egstrogen Farms (2016)
Housewives Making Drugs (2017)
Molecular Queering Agency (2017)

Sobota 9. 10. / Šalounova vila, Slovenská 4/2499, Praha 10 (mapa)
13:00
Workshop extrakce hormonů z moči

V první části workshopu nás Mary Maggic provede procesem extrakce hormonl z vlastní moči a budeme se bavit o možnostech a praxi DIY bio-hackingu. V druhé části zatímco hormony budou schnout, budeme kolektivně vařit a večer bude zakončený společnou hostinou.
Přístup ke zdroji vody a toalety k vlastnímu odběru moči budou zajištěny.
15:00
Kolektivní kuchařská performance ve stylu workshopu Aliens in Green.
18:00
Večeře a přípitky


Přednáška i workshop budou probíhat v anglickém a českém jazyce a jsou určeny široké veřejnosti od 18 let.

Vstup zdarma. Nutná registrace na sobotní část workshopu 9.10. na emailu iu@institutuzkosti.cz


* KVÍŘENÍ. NEKONEČNÝ POČET POTENCIÁLNÍCH PŘIROZENOSTÍ.
Je série přednášek, diskusí a workshopů vznikajících ve spolupráci s osobnostmi z oblasti aktivismu, exaktních věd a výtvarného umění, které se zaměřují na hledání nových podob evolučních procesů, ekologických interakcí a politik z perspektivy queer a feministické teorie a mezioborovosti.

Realizováno za podpory Magistrátu hl. města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Městské části Prahy 7 a Státního fondu kultury.

Fotoreportáž: © Karolína Matušková

The Institute of Anxiety invites you within the framework of the QUEERING* programme for a lecture and a workshop:

Mary Maggic: Open Source Estrogen

8. – 9. 10. 2021
@ The Academy of Fine Arts,
Prague 7 and Prague 10


How do bodies queer at the molecular level? How is this queering inextricably tied to industrial capitalism? And is there a way out of capitalist ruins, one that has been further exacerbated by the pandemic?

Combining body and gender politics and environmental toxicity, this workshop centers on the concept of “open source estrogen,” the underlying premise that hormonal molecules are ubiquitously all around us, and available for us to hack, mutate, and become-with. Through this process of socio-political excavation, we can begin to “emancipate the hormone molecule,” unboxing its molecular mystique. The 2-day event will begin with a talk on hormonal research embedded with short screenings, and finish with a hands-on urine hormone extraction protocol and a collective cooking performance with xenohormone ingredients.

Mary Maggic (b. Los Angeles, 1991) is a non-binary artist working at the intersection of cultural discourse, body and gender politics and ecological alienations. Using biohacking and public amateurism as a critical practice of care, Maggic investigates the micro-performativity of hormones and works collaboratively to demystify their molecular colonization. Purity is not an
option!

WORKSHOP OUTLINE:
Friday, 8th /
auditorium (4th floor, way will be signaled by signs) @ AVU, U Akademie 172/4, 170 00 Prague 7-Bubeneč
6PM–8PM
A lecture with embedded screening of:
Witches of Calafou (2016)
Estrogen Farms (2016)
Housewives Making Drugs (2017)
Molecular Queering Agency (2017)

Saturday, 9th / Šaloun's Villa, Slovenská 4/2499, Praha 10 (map), enter via staircase connecting Slovenská and Francouzská st.
1PM
Urine-hormone workshop

Access to water source and toilets for participants are secure. While hormones will be drying, we can begin the collective cooking.

3PM
Collective cooking performance modelled after the Aliens in Green workshop

6PM
Dinner and cocktails


The workshop will be held both in English and Czech language and it is intended for a broad public.
Free of entry. A registration is needed forSaturday’s part on October 9th — please, send an email to iu@insitutuzkosti.cz


*QUEERING. AN ENDLESS NUMBER OF POTENTIAL NATURES.
Queering is a series of lectures, discussions and workshops created in co-operation with figures from the realm of activism, the exact sciences and fine arts, focusing on a search for new forms of evolutionary processes, ecological interactions and policies from the perspective of queer and feminist theory and inter-disciplinary co-operation.

With the support of the Ministry of Culture of the Czech Republic, Prague City Hall, Prague 7 City District Municipality and the State Fund of Culture.

Photoreport: © Karolína Matušková

Workshop magic mary web  006
Workshop magic mary web  001
Workshop magic mary web  004
Workshop magic mary web  003
Workshop magic mary web  005
Workshop magic mary web  007
Workshop magic mary web  008
Workshop magic mary web  013
Workshop magic mary web  012
Workshop magic mary web  010
Workshop magic mary web  016
Workshop magic mary web  017
Workshop magic mary web  020
Workshop magic mary web  018
Workshop magic mary web  021
Workshop magic mary web  023
Workshop magic mary web  024
Workshop magic mary web  025
Workshop magic mary web  022
Workshop magic mary web  029
Workshop magic mary web  031
Workshop magic mary web  035
Workshop magic mary web  030
Workshop magic mary web  037
Workshop magic mary web  041
Workshop magic mary web  038
Workshop magic mary web  043
Workshop magic mary web  042
© Karolína Matušková
Workshop magic mary web  006
Workshop magic mary web  001
Workshop magic mary web  004
Workshop magic mary web  003
Workshop magic mary web  005
Workshop magic mary web  007
Workshop magic mary web  008
Workshop magic mary web  013
Workshop magic mary web  012
Workshop magic mary web  010
Workshop magic mary web  016
Workshop magic mary web  017
Workshop magic mary web  020
Workshop magic mary web  018
Workshop magic mary web  021
Workshop magic mary web  023
Workshop magic mary web  024
Workshop magic mary web  025
Workshop magic mary web  022
Workshop magic mary web  029
Workshop magic mary web  031
Workshop magic mary web  035
Workshop magic mary web  030
Workshop magic mary web  037
Workshop magic mary web  041
Workshop magic mary web  038
Workshop magic mary web  043
Workshop magic mary web  042
© Karolína Matušková

Předchozí akce

Past events