Kvíření jazyka českého – videozáznam online diskuse

O užívání genderově inkluzivního jazyka v institucích a organizacích je součástí širší série s názvem: KVÍŘENÍ. NEKONEČNÝ POČET POTENCIÁLNÍCH PŘIROZENOSTÍ.

Queering Czech – a record of online discussion

Queering Czech / Using Gender-inclusive Language in Institutions and Organisations is part of a broader series called: QUEERING. AN INFINITE NUMBER OF POTENTIAL NATURES.

ZOOM webinář: Kvíření jazyka českého / O užívání genderově inkluzivního jazyka v institucích a organizacích

ZOOM webinář: Kvíření jazyka českého / O užívání genderově inkluzivního jazyka v institucích a organizacích

Série přednášek, diskusí a workshopů vznikajících ve spolupráci s osobnostmi z oblasti aktivismu, exaktních věd a výtvarného umění, které se zaměřují na hledání nových podob evolučních procesů, ekologických interakcí a politik z perspektivy queer a feministické teorie a mezioborovosti.

Panelistky:
Jana Valdrová: jazykovědkyně, germanistka, specializující se na lingvistiku genderových a sexuálních identit, a autorka publikací a encyklopedických hesel o vztahu mezi jazykem a genderem
Jamie Emma Rose: amerikanistka, překladatelka, aktivistka za práva trans*lidí
Eva Čivrná / Nesehnutí: členka týmu F*ÉRA věnující se zejména tématu genderových identit a neheterosexuálních forem sexuality v rámci workshopů sexuální výchovy a prevence genderově podmíněného násilí
Nika Mazániková / Nesehnutí: PR koordinátorka a členka týmu F*ÉRA věnující se problematice sociálních médií a přímé spolupráci s mladými lidmi
Helena Skálová / Gender Studies, o.p.s.: ředitelka Gender Studies, o.p.s. a editorka čtvrtletníku Rovné příležitosti v souvislostech, členka Rady vlády pro rovnost žen a mužů a jejího Institucionálního výboru

Respondentky a respondent (vznáší otázky a komentáře):
Hana Janečková / Galerie Display
Anna Remešová / Artalk.cz
Tomáš Vaněk / Akademie výtvarných umění v Praze
Formou chatu bude možné klást otázky z publika.

Uvádí:
Institut úzkosti / Barbora Kleinhamplová

Podpora: MČ Praha 7, Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo kultury ČR a Státní fond kultury

Series of lectures, discussions and workshops conducted in collaboration with people from activism, science and fine arts who focus on finding new forms of evolutionary processes, ecological interactions and politics through the perspectives of queer theory, feminist theory and interdisciplinarity.

Panellists:
Jana Valdrová: Linguist, Germanist specialising in gender- and sexual-identity linguistics, author of books and encyclopedic entries on the relationship between language and gender
Jamie Emma Rose: Americanist, translator, trans liberation activist
Eva Čivrná / Nesehnutí: Member of the F*ÉRA team who mainly deals with the topic of gender identities and non-heterosexual forms of sexuality through workshops focused on sexual education and prevention of gender-based violence
Nika Mazániková / Nesehnutí: PR coordinator and member of the F*ÉRA team who mainly focuses on the issue of social media and direct work with the youth
Helena Skálová /Gender Studies, o.p.s.: Director of Gender Studies, o.p.s., and editor of the quarterly Rovné příležitosti v souvislostech, member of the Government Council for Gender Equality and its Institutional Framework Committee

Respondents (asking questions and commenting):
Hana Janečková / Display
Anna Remešová / Artalk.cz
Tomáš Vaněk / Academy of Fine Arts in Prague
The audience will be able to ask questions through a chat.

Presented by:
Institute of Anxiety / Barbora Kleinhamplová

Supported by: Ministry of Culture of the Czech Republic, Prague City Hall, Prague 7 City District Municipality and the State Fund of Culture

Předchozí akce

Past events