KVÍŘENÍ: Duhová třpytivá žába

Workshop pro děti, jejich rodiče i kamarády*ky.

Marie%20lukacova vizualizace
Visuals © Marie Lukáčová

QUEERING: The Sparkling Rainbow Frog

A workshop for children, their parents and friends.

Marie%20lukacova vizualizace
Visuals © Marie Lukáčová

Čas konání: 30.6. 2021, 16 – 19 h
Místo: Park Stromovka – sraz před Šlechtovkou s Žábou (v podání drag queen Just Karen), odkud se vydáme tunelem k ostrovu s vorem. Zde nás bude čekat kouzelná proměna. Následně se přemístíme do vrbového království, kde zůstaneme až do konce workshopu. Níže přikládáme obrázek trasy s lokacemi.


Kača a Miss Summer ve spolupráci s Just Karen zvou všechny prince, chobotnice, žabáky i spidermany. Vydejte se s námi*y na cestu do neznáma, přes nejhlubší houštiny Stromovky, až do míst, kde se dozvíte, co všechno může znamenat být tím*tou, kým skutečně chcete být, nebo možná kým vás ani nenapadlo doufat, že se můžete stát.

Workshop byl připraven Institutem úzkosti v rámci programu KVÍŘENÍ.NEKONEČNÝ POČET POTENCIÁLNÍCH PŘIROZENOSTÍ*. Budeme využívat prvky DRAG, tj.zkoumání genderových rolí prostřednictvím oblečení, líčení a performování. Drag, který nejčastěji funguje jako show, má potenciál emancipovat od mnohdy omezujících genderových stereotypů. Gender vidíme jako škálu, široké spektrum, pocit svobody, přijetí a komfortu můžeme zažívat na jakékoliv úrovni tohoto spektra. V rámci workshopu budeme poslouchat hudbu, číst pohádky, zabývat se principem změny genderových rolí a nabídneme vám možnost svobodně se proměnit z žabáka na princeznu (nebo naopak) a zase zpět.

O přesné lokaci v parku Stromovka vás budeme včas informovat.

* KVÍŘENÍ. NEKONEČNÝ POČET POTENCIÁLNÍCH PŘIROZENOSTÍ.
Je série přednášek, diskusí a workshopů vznikajících ve spolupráci s osobnostmi z oblasti aktivismu, exaktních věd a výtvarného umění, které se zaměřují na hledání nových podob evolučních procesů, ekologických interakcí a politik z perspektivy queer a feministické teorie a mezioborovosti.

Podpora: MČ Praha 7, Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo kultury ČR

When: 30.6. 2021, from 4 pm to 7 pm
Where: Stromovka Park – the meeting is in front of Šlechtovka with the Frog (as played by the drag queen Just Karen), from where we'll set out through a tunnel towards an island with a raft. Here a magical transformation will await us. We'll then relocate to the willow kingdom, where we'll remain until the end of the workshop. See below the picture with our route.

Kača and Miss Summer in co-operation with Just Karen invite all princes, octopuses, frogs and spidermen. Set out together with us on a journey to the unknown, through the deepest undergrowth of Stromovka, to places where you'll learn everything about what it means to be what you truly want to be, or perhaps what you never even dreamt you might become.

A workshop for children, their parents and friends.
The workshop has been prepared by the Institute of Anxiety within the framework of the QUEERING.AN ENDLESS NUMBER OF POTENTIAL NATURES.* programme, in which we will use elements of DRAG, i.e. an examination of gender roles by means of clothing, make-up and performance. Drag, which most often functions as a show, has the potential to emancipate from frequently constraining gender stereotypes. We view gender as a sliding scale, a broad spectrum within which we can experience a feeling of freedom, acceptance and comfort on any level. Within the framework of the workshop we will listen to music, read stories, engage with the principle of change of gender roles and offer you the opportunity to transform freely from a frog into a princess (or vice versa) and back again.

* QUEERING. AN ENDLESS NUMBER OF POTENTIAL NATURES.
Queering is a series of lectures, discussions and workshops created in co-operation with figures from the realm of activism, the exact sciences and fine arts, focusing on a search for new forms of evolutionary processes, ecological interactions and policies from the perspective of queer and feminist theory and inter-disciplinary co-operation.

Supported by: MČ Praha 7, Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo kultury ČR

Mapka%20trasy
Mapka%20trasy

Předchozí akce

Past events