Jana Valdrová: Unisex jména: nová, atraktivní, multifunkční

Další text Manuálu kvíření jazyka českého zkoumá unisex jména.

Insta%20posty%20prvn%c3%ad%20v%c3%a1rka
Ilustrace: Eli Sočněva, Grafika: Jozef Mrva

Jana Valdrová: Unisex names: new, atractive, multifunctional

The next texts from the Czech Language Queering deals with the unisex names.

Insta%20posty%20prvn%c3%ad%20v%c3%a1rka
Ilustrace: Eli Sočněva, Grafika: Jozef Mrva

Proč narůstá zájem o unisex jména v nejširších vrstvách populace – jaké mají vlastnosti nebo potenciál, který rodově specifická jména nemohou vyjádřit?

Další text Manuálu je od Jany Valdrové a zkoumá unisex jména: nová, atraktivní a multifunkční. Celý text si přečtěte a stáhněte ve formě PDF na konci tohoto textu.

Jana Valdrová (ona/její) je lingvistka a soudní znalkyně se specializací na rodově neutrální jména. Přednáší o nich v Česku i v zahraničí, pořádá školení a workshopy, publikuje v českém a zahraničním odborném tisku. Na vyžádání může uskutečnit přednášku nebo workshop o rodově neutrálních jménech pro správní orgány i jazykovědné a jiné instituce.

Ilustrace: Eli Sočněva, Grafika: Jozef Mrva

Why is there a growing interest in unisex names among the broadest segments of the population - what qualities or potential do they have that gender-specific names cannot express?

The next text of the Manual of the Czech Language Queering is by Jana Valdrová and explores unisex names: new, attractive and multifunctional. Read and download the full text as a PDF at the end of this text.

Jana Valdrová (she/her) is a linguist and forensic expert specializing in gender-neutral names. She lectures on them in the Czech Republic and abroad, organizes trainings and workshops, and publishes in the Czech and foreign professional press. On request, she can give a lecture or workshop on gender-neutral names for administrative authorities and linguistic and other institutions.

Illustration by Eli Sočněva, Graphic design by Jozef Mrva

Předchozí akce

Past events