První veřejné slyšení Institutu úzkosti

Pondělí 19. 3. 2018 v 18 h
@ Goethe-Institut v Praze (2. patro)
facebook

Miroslav%20bart%c3%a1k,%20ilustrace%20k%20prvn%c3%admu%20ve%c5%99ejn%c3%a9mu%20sly%c5%a1en%c3%ad%20institutu%20uzkosti,%202018
© Miroslav Barták, ilustrace k Prvnímu veřejnému slyšení Institutu uzkosti, 2018

The Institute of Anxiety’s First Public Audience

Monday 19 March 2018 at 6pm
@ Goethe-Institut in Prague (2nd floor)
facebook

Miroslav%20bart%c3%a1k,%20ilustrace%20k%20prvn%c3%admu%20ve%c5%99ejn%c3%a9mu%20sly%c5%a1en%c3%ad%20institutu%20uzkosti,%202018
© Miroslav Barták, illustration for First Public Audience, The Institute of Anxiety, 2018

Mluvit o úzkosti naší společnosti neznamená ji zvětšovat, ale naopak ji činit snesitelnou a směřovat k odstranění její příčiny.

Institut úzkosti ohlašuje, že zahajuje svoji činnost a že bude rád, když se stane místem, kde se vyslovují nahlas i takové věci, které si necháváme obvykle pro sebe. Proto než aby řečnil sám a jelikož chce promlouvat vaším hlasem, v podvečer svého otevření se veřejnosti, institut svolal některé přátele, známé i neznámé spoluobčany, aby se sešli a zkusili si říct, v jakých oblastech se kumuluje úzkost. Institut si na tento první velký den pozval hosty, se kterými by v budoucnu rád trávil čas, spolupracoval, jen tak lelkoval, řešil problémy, ale také navrhoval vize, jak úzkost měnit v konstruktivní energii, která dokáže vynutit změnu. Svolal toto slyšení jemu blízkých, aby se pokusili, aniž by zmínili slovo úzkost, lokalizovat její výskyt v jejich profesi, oblasti zájmu či jiné činnosti. Mluvit o úzkosti totiž vůbec nemusí být úzkostné, tím by chtěl institut vykročit do světa. A jelikož Institut úzkosti je hodně mladý (a zatím trochu plachý), nemůže ještě znát mnoho lidí, zvířat, rostlin, přírodnin, minerálů a jiných entit. Proto prosí všechny, kteří by s ním chtěli něco sdílet a na něčem pracovat, aby přišli nebo se jinak dopravili na tento jeho první společenský křest, popřáli mu hodně síly, vypili pár sklenic vína a vyprázdnili několik talířů. Sdílení je totiž jeho náplň i záliba.

Speaking about anxiety in our society does not mean enlarging it, but on the contrary, making it bearable and moving towards eliminating its cause.

The Institute of Anxiety announces that it is initiating its activity and that it will be glad if it becomes a place where things can be said aloud, even those we usually keep to ourselves. Thus, instead of delivering a speech itself, and because it aims to speak in your voice, on the evening of its opening to the public, the institute has gathered several friends, fellow citizens both known and unknown, to meet and attempt to talk about the areas in which anxiety accumulates. For this great first day, the institute has invited guests with whom it would be glad, in the future, to spend time, collaborate, just hang out, solve problems, but also propose visions for how to turn anxiety into a constructive energy that can force changes. It has assembled this audience of intimates, so that they can try, without mentioning the word anxiety, to localize its occurrence in their professions, areas of interest, or other activities. To speak of anxiety, after all, need not be anxious; this is how the institute would like to step forth into the world. And, because the Institute of Anxiety is very young (and still rather shy), it cannot yet know many people, animals, plants, products of nature, minerals, and other entities. As such, it asks all who would wish to share and work on something with it to come by foot or other means of transport to this, its first debut in society, wish it much strength, drink a couple of glasses of wine, and clean a few plates. After all, sharing is both its function and its pleasure activity.

 29a8786
 29a8877
 29a8891
 29a8898
 29a8917
 29a8944
 29a8994
 29a9037
 29a9045
 29a8786
 29a8877
 29a8891
 29a8898
 29a8917
 29a8944
 29a8994
 29a9037
 29a9045

Playlist:

1
Barbora Kleinhamplová
2
Marek Čaněk
3
Vítek Lesák
4
Zuzana Jakalová
5
Isabela Grosseová
6
Pavel Ivančic
7
Martina Pachmanová
8
L'uba Kobová
9
Jirka
10
Karim Hussein
11
Zuzka
12
Tomáš Vaněk
13
Linda Hauerová
14
Darina Alster
15
Magdalena Pospíchalová
16
Boris Ondreička
17
Silvestr Vandrovec Špaček
18
Tereza Vandrovcová
19
Jakub Ort
20
Andrea Culková
21
Anna Remešová
22
Viktor Heumann
23
Vít Havránek
24
Alma Lily Rayner
25
Martina Smutná
26
Jiří Maha
27
Eva Koťátková
28
Eva Prchalová
29
Jan Boháč
30
Johana Nejedlová
31
Michal Ďorď
32
Jakub Červenka
33
Václav Girsa
34
Marie Lukáčová a Lucie Rosenfeldová
35
Pavel
36
Karel Veselý
První veřejné slyšení
First Public Audience

Předchozí akce

Past events